Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Levnadsvanor inför operation

Socialstyrelsen prioriterar rök- och alkoholstopp i samband med operation. Fysisk aktivitet och nutrition kan också ha betydelse och lyfts fram i nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor. För dessa rekommendationer anges ingen prioritet, eftersom åtgärderna inte ingår i nationella riktlinjer. För mer information se kapitel Levnadsvanor inför operation i Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – Prevention och behandling.

Ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi, och patientsäkerheten kan förbättras genom att optimera patientens förutsättningar innan operation. Ett komplikationsfritt förlopp är många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat.

Patienter bör tillfrågas om sina levnadsvanor inför operation, informeras om komplikationsrisker och vilka vinster som kan uppnås med att förändra sina levnadsvanor, samt erbjudas stöd och behandling.

Rökning inför operation

Vid rökning inför operation avses både sporadisk och daglig rökning. Vid elektiva operationer i Region Halland rekommenderas rökstopp 6 veckor före och efter operation.

Elektiva operationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel (prioritet 1).
 • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin*) (prioritet 2).

*OBS! Pågående restsituation till följd av indragning.

Akuta operationer

Omedelbart rökstopp vid första patientkontakt fram till 6 veckor efter operation.

 • Omedelbart rökstopp med erbjudande om tillägg av nikotinläkemedel.

Efter operation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda

 • Kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg av nikotinläkemedel (prioritet 1).
 • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin*) (prioritet 2).

*OBS! Pågående restsituation till följd av indragning.

Komplikationsrisker vid operation till följd av rökning

Rökare har mer än 50 % ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operation. Största riskökningen gäller sårkomplikationer (fördubblad risk) och lungkomplikationer. Rökfrihet före och efter operation har visats eliminera eller starkt minska risken. Detta är särskilt viktigt för patienter med andra komplicerande sjukdomar samt vid högriskkirurgi. Enbart reducerad rökning har ingen påvisad effekt.

Inför elektiva operationer ger rökstopp successivt reducerad /normaliserad organpåverkan. Vid akuta operationer utnyttjas omedelbart rökstopp för normalisering av syresättning i vävnad.

Se regional rutin Rökfri och alkoholfri före och efter operation samt kapitel Allergi, astma och KOL, Rökavvänjning.

Alkohol inför operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol kan påverka organ och viktiga funktioner i kroppen, samt att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

Alkoholuppehåll rekommenderas fyra veckor före och en tid efter operation, tills sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts. Detta avser alla patienter som ska genomgå en operation.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

Vid riskbruk av alkohol:

 • Rådgivande samtal (prioritet 3).
 • Kvalificerat rådgivande samtal (prioritet 6).

Vid riskbruk av alkohol med utvecklat beroende

 • Kvalificerat rådgivande samtal med eventuellt tillägg av alkoholläkemedel (rekommendation i nationellt vårdprogram, ingen prioritet anges).

Vid alkoholbruk under riskbruksgräns

 • Rekommendation om alkoholuppehåll fyra veckor före operation och en tid efter operation (rekommendation i nationellt vårdprogram, ingen prioritet anges).

 

Vid riskbruk av alkohol föreligger en klart förhöjd risk att drabbas av komplikationer i samband med operation. Vid en konsumtion över två standardglas per dag ökar komplikationerna med drygt 50 procent. Den ökade komplikationsrisken gäller alla patienter och vid alla typer av operationer. Det saknas studier som ger beslutsunderlag om tiden för alkoholuppehåll efter operation. Rekommendationen baseras på rimlig klinisk praxis.

Även en alkoholkonsumtion under riskbruksnivå kan ge organeffekter som kan vara negativa i samband med operation. Det gäller exempelvis blödningsrisk, immunförsvaret, sårläkning och stressystemen. Det saknas kliniska studier som visat att detta resulterar i fler komplikationer vid operation.

Se regional rutin Rökfri och alkoholfri före och efter operation.

Fysisk aktivitet inför operation

Att vara i så god fysisk form som möjligt är viktigt för att lättare klara av såväl operation som återhämtning och rehabilitering. Tidig postoperativ mobilisering och fysisk aktivitet kan undvika komplikationer och minska rörelserädsla.

Vid låg prestationsförmåga och/eller uttalat låg fysisk aktivitetsnivå

 • Identifiera som riskpatient med risk för fördröjd postoperativ återhämtning och ökade komplikationer.
 • Ta ställning till lämplig åtgärd utifrån patientens övriga riskfaktorer och vilken typ av operation som planeras.

Om operationen förväntas ske långt fram i tiden (samtliga patienter)

 • Ge råd om fysisk aktivitet motsvarande allmänna rekommendationer om minst 150 aktivitetsminuter på måttlig intensitet i veckan.
 • För patienter med otillräcklig fysisk aktivitet bör ett rådgivande samtal erbjudas, med eller utan tillägg av FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Matvanor inför operation

God nutritionsstatus har betydelse i samband med kirurgi. Både undernäring och obesitas medför en ökad risk för komplikationer och dödlighet. God nutritionsstatus förbättrar sårläkning och optimerar rehabilitering efter kirurgi.

Uppmärksamma risk för undernäring/obesitasoch ohälsosamma matvanor inför omfattande kirurgi och erbjud åtgärder för minskad komplikationsrisk.

Vid undernäring eller risk för undernäring – om det kan ske utan rimlig fördröjning bör bedömning och kostbehandling utföras av dietist, annars i samråd med eller enligt riktlinjer från dietist.

 • Allvarlig risk för undernäring föreligger vid ofrivillig viktminskning 10–15 % senaste sex månaderna, BMI < 18,5, serumalbumin < 30 g/l, eller enligt bedömning med validerat screeninginstrument.
 • Erbjud kostbehandling minst 7–10 dagar före operation (6 veckor vid tidigare operationskomplikation eller vid allvarlig risk för undernäring).

Vid obesitas (BMI ≥ 30) – ges rekommendation om viktminskning så säkerställ god nutritionsstatus och bibehållen muskelmassa. Screena för diabetes typ 2.

Källor

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention, Ohälsosamma levnadsvanor och Obesitas.

Senast ändrad: