Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Målgrupp för läkemedelsbehandling

Personer som uppfyller kriterierna för Alzheimers sjukdom enligt ICD-10 eller DSM-V.

MCI (mild cognitive impairment) behöver inte leda till Alzheimers sjukdom och ska därför inte behandlas med kolinesterashämmare. Undantaget där läkemedelsbehandling ändå rekommenderas är prodromal Alzheimers sjukdom, det vill säga att likvormarkörer har bekräftat Alzheimers sjukdom men symtomdiagnosen demens är inte uppfylld.

Figur 4.1 Förlopp för Alzheimers sjukdom med MMSE (mini mental state examination), grad av autonomi och indikation för kolinesterasbehandling. MCI = mild cognitive impairment.

Behandlingsrekommendationer

De läkemedel som finns idag för behandling av Alzheimers sjukdom har visat viss effekt. Effekten är symtomlindrande och påverkar inte själva sjukdomsförloppet.

Läkemedel

Kolinesterashämmare: donepezil, galantamin eller rivastigmin kan lindra symtom av kognitiv försämring och är indicerade vid mild-måttlig Alzheimers demens (se Figur 4.1). En utvärdering av effekten ska alltid ske efter 6 månader. Denna bör innehålla exempelvis MMSE (mini mental state examination, även kallat MMT), klocktest och en patient- och närståendeintervju.

För att minimera biverkningar bör läkemedlen smygas in. Eftersträva att öka till terapeutisk dos. Morgondosering rekommenderas för god sömn, men vid uttalat illamående kan läkemedlet initialt ges på kvällen. Donepezil rekommenderas dock att i första hand ges strax före sänggåendet.

Kolinesterashämmare har ingen påvisad effekt vid vaskulär demens.

Memantin, enbart eller i kombination med kolinesterashämmare, är ett alternativ vid måttlig till svår Alzheimers demens. Rekommenderas som tilläggsbehandling.

Behandlingstid

Om kognitiv förbättring eller ingen försämring ses under de första sex månaderna av behandlingen, anses patienten ha nytta av denna. Behandlingen bör därefter fortsätta när försämring uppträder på grund av progress av Alzheimers sjukdom samt vid byte av boendeform.

Patienten ska följas upp årligen med avseende på ADL-funktioner och biverkningar. MMSE kan användas som ett komplement.

När sjukdomen fortskridit så långt att patienten inte har några grundläggande ADL-funktioner kvar, kan man göra ett utsättningsförsök. Detta ska ske under noggrann observation under 2–3 veckor. Vid tecken på försämring under denna tid ska preparatet sättas in igen. Sker ingen förändring under observationstiden kan läkemedelsbehandlingen avslutas.

 

Kapitel utarbetat av Terapigrupp Geriatrik.

Senast ändrad: