Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Rekommenderade läkemedel Psykiatri

Rekommenderade läkemedel

Psykiatri
Depression
Steg 1 – se delkapitel Depression för rekommendationer till äldre
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
mirtazapin Mirtazapin Vid depression med uttalad ångest och/eller sömnstörning
Steg 2 – se delkapitel Depression för rekommendationer till äldre
mirtazapin Mirtazapin
venlafaxin Venlafaxin
duloxetin Duloxetin
Steg 3– se delkapitel Depression för rekommendationer till äldre
bupropion Bupropion

Subventionsbegränsning
vortioxetin Brintellix Subventionsbegränsning
Ångestsyndrom
Paniksyndrom
sertralin Sertralin
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
sertralin Sertralin
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
sertralin Sertralin
fluoxetin Fluoxetin
Social fobi
sertralin Sertralin
Tvångsssyndrom
sertralin Sertralin
Psykotiska tillstånd
risperidon Risperidon Insättning via psykiatrin
aripiprazol Aripiprazol Insättning via psykiatrin
olanzapin Olanzapin Insättning via psykiatrin
Sömnstörningar 
propiomazin Propavan Bör undvikas till äldre
alimemazin Alimemazin Bör undvikas till äldre
mirtazapin Mirtazapin
melatonin Aritonin Ej förmån
zopiklon Zopiklon Förstahandsval till äldre
Medel mot alkoholberoende 
disulfiram Antabus
akamprosat Campral
naltrexon Naltrexone OBS! Se delkapitel Alkohol- och tablettberoende
Vitaminbrist hos beroendepatienter
tiamin Beviplex forte
= kan bli föremål för utbyte på apotek

 

Rekommenderade läkemedel framtagna av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: