Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Länkar munhåla och tandvård

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av tre olika delar: allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd, mer information finns på Försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag kan vara aktuellt för patienter som står på långvarig behandling med läkemedel med muntorrhet som biverkan (enligt FASS). Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (STB) är enkelt att fylla i. Ifyllt intyg lämnas av patienten till tandläkare eller tandhygienist.

Patienter med merutgifter över ett visst belopp (år 2024 över 14 325 kronor per år) för tandvård på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan. (Merkostnadsersättning är inte relaterad specifikt till tandvård.) Med merkostnad avses kostnader som är utöver det vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Behovet behöver styrkas medicinskt/odontologiskt.

Regionalt tandvårdsstöd

Det regionala tandvårdsstödet delas in i tre olika kategorier:

  • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: F-tandvård
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling: S-tandvård
  • Nödvändig och uppsökande tandvård: N-tandvård

Mer information finns på sidan Regionalt tandvårdsstöd på Vårdgivarwebben.

F-tandvård

Riktar sig till personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, exempelvis vid svår psykisk funktionsnedsättning, Parkinsons sjukdom eller symtom som kvarstår sex månader efter stroke. Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är enkelt att fylla i. Ifyllt intyg skickas av vårdenheten till: Tandvård, Regionkontoret, Box 517, 302 38 Halmstad

S-tandvård

Ibland är tandvård ett led i en sjukdomsbehandling. Exempelvis behov av tandsanering inför åtgärd som kirurgi eller immunhämmande behandling. Som regel kopplat till specifik åtgärd inom specialiserad vård och ej aktuellt för primärvården. Inget särskilt intyg finns, men patienten måste remitteras av läkare till tandvården för att tandvårdsstödet ska kunna tillämpas. Det är sedan tandläkaren som bedömer patientens rätt till tandvårdsstöd. Läs mer på sidan Regionalt tandvårdsstöd, S-tandvård på Vårdgivarwebben.

N-tandvård

Kommunpatienter med stort behov av personlig omsorg (behov av tillsyn mer än tre gånger dagligen samt tillsyn nattetid alternativt larm) och vissa personer med beslut om insats enligt LSS kan ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård. Intyg för detta ifylles med fördel av kommunen. Mer information och länk till intyg finns på sidan Regionalt tandvårdsstöd, N-tandvård på Vårdgivarwebben.

Behandlingsrekommendationer tandvård

  • Tandvårdens läkemedel: råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården som har tagits fram genom samarbete mellan tandvårdsförvaltningar och läkemedelskommittéer i Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.
  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Antibiotika i tandvården.
  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Antibiotikaprofylax i tandvården. För lokala rekommendationer gällande endokarditprofylax, se även kapitel Infektionssjukdomar, Endokarditprofylax.
  • Internetodontologi.se. Rekommenderad generell informationskälla som kan ses som komplement till ovanstående länkar.

 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.

Senast ändrad: