Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Divertikulit

Divertikulos (fickbildningar i kolon, oftast sigmoideum) är ett vanligt förekommande tillstånd särskilt hos äldre. Divertikulos är asymtomatisk hos de flesta.

Riskfaktorer för divertikulit är hög ålder, övervikt, fiberfattig kost, intag av rött kött, rökning och immunsuppression. Tillståndet är förekommande även hos yngre.

Diagnos

Vid akut divertikulit förekommer oftast vänstersidig lågtsittande buksmärta, ömhet, feber och eventuellt diarré eller förstoppning. Stegrande inflammationsparametrar ses ofta (CRP, LPK). Okomplicerad divertikulit utgör 80–90 % av fallen.

Vid komplikation kan det förekomma abscessbildning, perforation, blödning, fistlar, obstruktion. Tecken på komplicerad divertikulit är allmänpåverkan, feber > 39 grader, uttalad eller generell ömhet i buken samt höga infektionsparametrar.

Behandling

Lindrig divertikulit behandlas med skonkost/flytande föda. Symtomförbättring bör vara tydlig inom loppet av 2–3 dagar.

Peroral antibiotika bör övervägas vid utebliven förbättring trimetoprim + sulfametoxazol i kombination med metronidazol i 5–7 dagar (Bactrim 400 mg/80 mg 2 x 2 och Flagyl 400 mg x 3 vid 5 dagars behandling alternativt Eusaprim forte 160 mg/800 mg 1 x 2 och Flagyl 400 mg x 3 vid 7 dagars behandling). Undvik att använda kinolon- eller cefalosporinpreparat på grund av risken för resistensutveckling.

Äldre samt patienter med nedsatt njurfunktion

För trimetoprim + sulfametoxazol (Bactrim, Eusaprim) brukar dosen reduceras redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

 

Vid tecken på komplicerad divertikulit eller betydande komorbiditet (immunsupprimerade, hög ålder, graviditet, m.m.), remittera för inneliggande vård och behandling.

 

Vid behov av analgetika ge tablett paracetamol 1 g x 3–4.

NSAID bör undvikas då det ökar perforationsrisken.

Morfin bör om möjligt undvikas eftersom det kan öka trycket i kolon. Oxycontin kan ges inneliggande.

Uppföljning

Vid enbart kliniskt diagnosticerad förstagångsdivertikulit bör patienten i första hand genomgå koloskopi, i andra hand CT-kolon, efter åtta veckor för att utesluta koloncancer. Om patienten vårdas inneliggande och CT visar okomplicerad divertikulit, behöver man inte följa upp med koloskopi eller CT-kolon. Vid komplicerad divertikulit bör patienten följas upp med kolonutredning.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Mage/Tarm.

Senast ändrad: