Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vacciner mot sjukdomar (i bokstavsordning)

Bältros (herpes zoster)

Zostavax mot bältros finns inregistrerat för personer ≥ 50 år. Eftersom det är ett levande försvagat vaccin kan det inte ges till immunsupprimerade. Vaccinet reducerar risken för insjuknande och för komplikationen postherpetisk smärta men har en avtagande effekt med stigande ålder, när behovet är som störst. En individuell bedömning rekommenderas. Allmän vaccination rekommenderas inte då nyttan i förhållande till kostnaden bedöms vara begränsad.

För detaljerad information, se Socialstyrelsens vägledning Vaccination mot bältros – vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal (2014).

Under 2020 har ytterligare ett vaccin mot bältros, Shingrix, introducerats på den svenska marknaden. Eftersom det är ett nytt vaccin finns endast kort uppföljningsdata, men fördelarna med detta vaccin jämfört med Zostavax är bland annat att det inte är ett levande vaccin, vilket möjliggör vaccination även av individer med nedsatt immunförsvar. Vaccinet är inte ännu allmänt tillgängligt och det saknas nationell vägledning kring användandet. I praktiken finns vaccinet tillgängligt på enstaka vaccinationsmottagningar redan nu, men det går i dagsläget inte att förskriva Shingrix på recept.

Covid-19

Se Vaccination mot covid-19 på Vårdgivarwebben för information om vaccineringen i Region Halland, inklusive information om MittVaccin (Region Hallands journal för pandemivaccination).

Difteri

Vaccination infördes i Sverige redan under 40-talet, men vaccination i större skala gavs från 1953 (i kombination med vaccin mot tetanus och pertussis). Difterivaccin ingår i kombinationsvaccin som ges i barnvaccinationsprogrammet. Difteri är numera mycket ovanligt i Sverige och är anmälningspliktig till smittskyddet.

Enskilt difterivaccin finns inte att få tag på varför kombinationsvaccin får användas vid grundvaccination och booster.

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Hib kan orsaka bihåle-, öron- och lunginflammation samt epiglottit. Den kan också orsaka allvarliga infektioner som meningit och sepsis, särskilt hos barn under fem år. Hib var den vanligaste orsaken till meningit och epiglottit hos barn innan vaccinationen infördes 1993. Hib-vaccin ges i kombinationsvaccinen i barnvaccinationsprogrammet som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Splenektomerade och personer med immunbristsjukdomar har ökad risk för allvarlig sjukdom och ges därför en dos Act-Hib.

Hepatit B

Hepatit B-vaccin ingår inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, men erbjuds sedan 2016 till alla barn i Sverige eftersom kombinationsvaccin utan hepatit B-komponent saknas.

För fullgott skydd krävs tre doser. I normalfallet ges två doser med en månads mellanrum följt av en dos efter 6–12 månader. Vid behov finns snabbvaccinationsschema.

Vaccination mot hepatit B rekommenderas till följande grupper:

 • Personer som injicerar droger.
 • Män som har sex med män.
 • Personer med kronisk hepatit C.
 • Personer som lever med hiv.
 • Personer med njursvikt och/eller i aktiv uremivård (njurtransplantation och dialysvård).
 • Sexualpartner till person med hepatit B.
 • Familjemedlemmar till person med hepatit B.
 • Barn upp till 18 år med ursprung från medel- eller högendemiska länder.
 • Föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder.
 • Barn och personal i barnomsorg där det finns barn med hepatit B.
 • Vårdtagare inom omsorgsverksamhet som kommer i kontakt med personer med hepatit B.

Barn till mödrar med hepatit B

Barn som föds till mödrar med känd hepatit B vaccineras direkt efter födseln på BB. Vid hög smittsamhet hos modern ges även immunglobulin mot hepatit B till barnet, se regional rutin Hepatit B – Handläggning på infektionsmottagningen. En månad senare får barnet en andra dos hepatit B-vaccin via respektive barnmottagning. Därefter vaccineras med DTP-polio-Hib-HepB-vaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder som övriga barn. Serologi (HBsAg) ska kontrolleras 1–2 månader efter sista vaccinationen, vilket ordineras av ansvarig barnläkare. Se Barn- och ungdomsklinikens PM Hepatit B och C (neonatalogi).

Yrkesgrupper

Vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, tandvård och kriminalvård rekommenderas vaccination. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda och bekosta vaccination (AFS 2018:4). Följande rekommendationer gäller inom Region Halland: Hepatit B-vaccinationer till medarbetare (intern länk).

Postexpositionsprofylax vid hepatit B-exponering

Postexpositionsprofylax mot hepatit B kan bli aktuell vid exponering för blod (till exempel stickskada, i.v. missbruk) eller vid sexuell exponering. Se nedanstående länkar.

HPV – Humant papillomvirus

HPV är en grupp av över 200 olika virustyper som kan orsaka vanliga hudvårtor, könsvårtor (kondylom) och där några typer även orsakar cancer i livmoderhals, könsorgan och svalg. Fyrvalent HPV-vaccin (Gardasil) erbjuds sedan 2012 inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet till flickor i årskurs 5 eller 6. Från hösten 2020 ingår Gardasil 9 i barnvaccinationsprogrammet och erbjuds till alla barn i årskurs 5. Kompletterande vaccination ska erbjudas alla flickor upp till 18 års ålder samt pojkar födda 2009 och senare. HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer som ingår i vaccinet om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad.

För dosering och intervaller, se Folkhälsomyndigheten: Vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Se även Barnvaccinationsprogrammet samt kapitel Gynekologi, Vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Influensa

Influensavaccination syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom. Följande grupper rekommenderas därför vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16. Gravida som också ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn från sex månaders ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Inför säsongen 2020/2021 har även följande grupper lyfts upp som prioriterade och likställs med ovanstående:

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (t ex personer som genomgått stamcellstransplantation, patienter med akuta leukemier eller T-cellsdefekter och vissa organtransplanterade).
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vaccination av personal inom vård och omsorg innebär minskad risk för influensa hos personal, vilket också stärker patientsäkerheten och minskar risken för vårdrelaterad smitta för patienter och omsorgstagare. Genom att vaccinera hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får dessa individer, där immunsvaret efter influensavaccination kan vara otillräckligt, minskad risk för smitta.

Information om Influensavaccination 2020/2021 från Smittskydd Halland.

Till barn med sjukdom som innebär ökad risk för svår influensa rekommenderas från 24 månader till 18 års ålder i första hand det nasala fyrvalenta influensavaccinet Fluenz Tetra. Fluenz Tetra bedöms ge ett likvärdigt skydd mot säsongsinfluensa som det avdödade vaccinet. Vaccinet innehåller levande försvagat virus och är kontraindicerat till barn och ungdomar med immunsuppression och svår astma under kontinuerlig inhalationsbehandling med steroid.

För barn som inte kan vaccineras med ett levande vaccin rekommenderas det avdödade influensavaccinet VaxigripTetra. Vaccinet kan ges från sex månaders ålder. Till tidigare aldrig influensavaccinerade barn under nio år ges en andra dos efter en månad. Om indikation för vaccination föreligger för barn före sex månaders ålder kan familjemedlemmar vaccineras istället.

Till vuxna rekommenderas avdödat fyrvalent vaccin.

Vaccination rekommenderas varje år eftersom skyddet endast varar 6–8 månader och virusstammarna förändrar sig.

Skyddseffekten av vaccinet är sämre hos äldre och patienter med vissa kroniska sjukdomar, men även om vaccinet i dessa grupper inte skyddar helt mot insjuknande så ger det skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Ett högdosvaccin med högre mängd virusprotein är godkänt för användning för individer över 65 år, men finns i Sverige bara tillgängligt på licens. Inför årets säsong är detta vaccin endast upphandlat i ett fåtal regioner. Vaccinet är inte tillgängligt i Halland.

Länkar

Kikhosta (pertussis)

Vaccin mot kikhosta ingick inte i barnvaccinationsprogrammet mellan 1979 och 1996. Allvarlig sjukdom och dödsfall ses hos de allra minsta (ännu ovaccinerade) barnen. Immuniteten efter både vaccination och genomgången sjukdom avtar med tiden, vilket innebär att sjukdomen förekommer både hos tonåringar och vuxna, med risk för spridning till spädbarnen.

Separat vaccin mot pertussis finns inte att tillgå, men pertussiskomponent ingår i kombinationsvaccin dTp (difteri, tetanus, pertussis). För att öka immuniteten mot pertussis i samhället bör kombinationsvaccin dTp användas vid booster mot stelkramp t.ex. i samband med sårskada.

Meningokocker

Meningokocker grupp A, B, C, Y och W-135 är de vanligaste typerna vid sjukdom. För kombinationen A, C, Y och W-135 finns konjugatvaccinerna Nimenrix och Menveo som kan ges från sex veckors respektive två års ålder. Det finns även vaccin mot grupp B-meningokocker; Bexsero, med indikation från två månaders ålder och Trumenba som kan ges från tio års ålder.

Vaccin rekommenderas till personer som ska resa till områden med pågående utbrott, vid sjukvårdsarbete i högendemiskt land och vid långtidsvistelse med nära kontakt med befolkningen i högendemiska områden. Inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien, krävs vaccination mot meningokocksjukdom av typerna A, C, Y och W-135. För övriga länder avgörs valet av vaccin av den aktuella epidemiologiska situationen och rekommendationen i landet.

I Sverige är vaccination aktuell i vissa utbrottssituationer, till personer med särskilda immunbrister och splenektomerade.

Till splenektomerade rekommenderas Menveo eller Nimenrix (fyrvalent vaccin mot serogrupp ACWY) och Bexsero (mot serogrupp B) som ges i vardera två doser med två månaders mellanrum. Revaccination med en dos vaccin mot ACWY rekommenderas efter fem år. Avseende revaccination mot serogrupp B finns ännu inga data.

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi (Janusinfo).

Mässling (morbilli)

Barn vaccineras sedan 1982 mot mässling med kombinationsvaccin MPR (mässling, påssjuka och röda hund) två gånger i vaccinationsprogrammet, första gången vid 18 månaders ålder och andra gången i åk 1–2 (se Tabell 23.1).

Det är viktigt att alla har ett skydd mot mässling, oavsett ålder. Separat vaccin mot mässling fanns från 1971, men ingick då inte i något allmänt vaccinationsprogram. Eftersom det förekommer mässlingsutbrott i många delar av världen, även i Europa, är det viktigt att se över skyddet även hos vuxna. För säkert skydd mot mässling rekommenderas två doser MPR-vaccin. Kortaste intervall mellan sprutorna är fyra veckor, men intervallet kan vara betydligt längre. Vaccinet får inte ges under graviditet eller immunsuppression. I vissa fall kan boosterdos ges trots immunsuppression, efter ordination av behandlingsansvarig läkare.

Vid förhöjd risk för smitta, till exempel vid utlandsresa till land med ökad risk (Norska Folkehelseinstituttet om mässlingsrisk i europeiska länder), kan vaccination ges från nio månaders ålder. Vid mycket hög exponeringsrisk (såsom pågående utbrott) kan MPR ges redan från sex månaders ålder, men effekten är då tveksam. De maternella antikroppar som överförs till barnet via placenta kan kvarstå upp till ett års ålder och bidra till ett sämre skydd. Om ett barn vaccineras före 12 månaders ålder måste även ordinarie dos vid 18 månaders ålder ges.

Vid osäkerhet kring tidigare skydd, se Tabell 23.4. Vid fortsatt osäkerhet angående skydd mot mässling rekommenderas vaccination.

Tabell 23.4

Sannolikhet för genomgången mässling respektive vaccination mot mässling utifrån födelseår, för personer uppvuxna i Sverige
Födelseår Haft mässling? Vaccination erbjuden?
Före 1960 I stort sett alla har haft mässling. Nej.
1960–1969 Nästan alla har haft mässling. Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling.
1970–1974 Många har haft mässling. En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR- vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.
1975–1980 En avtagande andel har haft mässling. Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.
1981 och senare De flesta har inte haft mässling. Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.
Källa: Folkhälsomyndigheten rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Pneumokocker

Pneumokocker orsakar vanliga infektioner såsom sinuit, otit och pneumoni, men också livshotande invasiva infektioner som meningit och sepsis.

Det finns olika typer av pneumokockvaccin:

 • Polysackaridvaccin:

  • Pneumovax – 23-valent polysackaridvaccin (PPV23). Ger tack vare att det innehåller så många serotyper ett brett skydd mot invasiv pneumokocksjukdom och visst skydd mot lunginflammation. Vaccinet ger sämre skyddseffekt hos patienter med nedsatt immunförsvar och fungerar dåligt hos barn under två år.

 • Konjugatvaccin:

  • Prevenar 13 – Konjugerat polysackaridvaccin (PCV13). Ger skyddseffekt även hos patienter med nedsatt immunförsvar och fungerar bra hos barn under två år. Prevenar ger skydd mot invasiv pneumokockinfektion och lunginflammation och till skillnad från Pneumovax har man med Prevenar 13 även visat effekt på bärarskap i näsan.
  • Synflorix – konjugerat polysackaridvaccin (PCV10). Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i Barnvaccinationsprogrammet och i Halland används för närvarande Synflorix.

Sedan allmän pneumokockvaccination infördes för barn har man observerat att allt fler av de invasiva pneumokockinfektionerna hos äldre orsakas av serotyper som inte ingår i konjugatvaccinerna som ges till barnen. Detta är ett starkt skäl för att Pneumovax bör användas vid vaccination av vuxna riskgrupper. Det finns ännu inte något nationellt särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper. Däremot finns rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper från Folkhälsomyndigheten.

Riskgrupper för allvarlig pneumkocksjukdom är följande:

 • Alla från 65 år, oavsett hälsotillstånd.
 • Vuxna och barn > 2 år med följande diagnoser eller tillstånd:

  1. Aspleni/hypospleni.
  2. Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller skalltrauma.
  3. Cochleaimplantat.
  4. Nedsatt immunförsvar:

   • Personer som genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation.
   • Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer.
   • Nedsatt immunförsvar på grund av behandling: t ex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.

  5. Cystisk fibros.
  6. Organtransplantation.
  7. Kronisk hjärtsjukdom.
  8. Kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår astma.
  9. Tillstånd med nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma.
  10. Kronisk leversjukdom.
  11. Kronisk njursvikt.
  12. Diabetes mellitus.
  13. Personer med alkohol- eller drogmissbruk.
  14. Rökare.
  15. Svetsare

Vaccinval vuxna

 • Personer ≥ 65 år utan övriga riskfaktorer rekommenderas en dos Pneumovax. Ingen revaccination rekommenderas.
 • Personer i medicinsk riskgrupp 7–15 rekommenderas en dos Pneumovax. Ingen revaccination rekommenderas.
 • Personer i riskgrupp 1–6 rekommenderas en dos Prevenar, följt av en dos Pneumovax två månader senare. Personer i denna grupp som tidigare fått en dos Pneumovax ges en dos Prevenar tidigast efter ett år. En revaccination med Pneumovax rekommenderas då det gått minst fem år efter första dosen. Därefter ges inga ytterligare doser,

Avseende vaccination inför/efter splenektomi, se Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi (Janusinfo).

Personer som genomgått stamcellstransplantation ges pneumokockvaccination enligt Region Skånes riktlinjer för grundvaccination efter stamcellstransplantation (fyra doser Prevenar följt av en dos Pneumovax).

Vaccinval barn

Barn > 2 år tillhörande riskgrupp som tidigare har fått pneumokockvaccination som del i det allmänna programmet vaccineras med en dos PPV23. Riskbarn som inte tidigare fått pneumokockvaccination (födda före 2009) rekommenderas kombinationsvaccination, det vill säga en dos PPV13 följt av en dos PPV23 två månader senare.

Region Hallands rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination 2020/2021.

Polio

För livslångt skydd krävs fyra doser. En femte dos kan övervägas vid resa till områden med endemisk förekomst. Länk till karta med aktuella fall i världen från Polio Global Eradication Initiative.

Påssjuka (parotit)

Parotitvirus orsakar infektion i parotiskörteln och hos pojkar/män finns risk för orkit, vilket kan orsaka sterilitet. Vaccin mot påssjuka ingår i kombinationsvaccin (MPR) och ges sedan 1982 i allmänna barnvaccinationsprogrammet. Separat vaccin mot påssjuka finns inte tillgängligt i Sverige.

Rotavirus

Rotavirus orsakar diarré och kräkning, och är i Sverige den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré. Rotavirusvaccin ingår sedan 1 september 2019 i allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det finns två tillgängliga perorala vaccin; Rotarix ges i två doser och RotaTeq i tre doser. Vaccinstart sker från sex veckors ålder och doserna ska ges med minst fyra veckors mellanrum. Rotarix är upphandlat i Halland.

Barn till mödrar med immunsupprimerande behandling ska inte vaccineras med rotavirusvaccin, eftersom det är ett levande vaccin.

Röda hund (rubella)

Vaccin mot röda hund ingår i kombinationsvaccin MPR. En del länder, främst i Sydostasien och Afrika, använder inte kombinationsvaccinet MPR, utan ger enbart vaccin mot mässling i tidig ålder. Röda hund under graviditet innebär hög risk för allvarlig fosterskada och screening görs därför på MVC. Utöver detta är det i alla lägen viktigt att se över skyddet, framförallt hos yngre utlandsfödda kvinnor som kan riskera att bli smittade till exempel under besök i hemlandet.

Stelkramp (tetanus)

Stelkrampsvaccin ingår i kombinationsvaccin i barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders och fem års ålder samt i åk 8–9.

Den som är vaccinerad enligt barnvaccinationsprogrammet har ett gott skydd mot stelkramp. I vuxen ålder rekommenderas boosterdos 20 år efter senaste dosen. Som booster bör kombinationsvaccin dTp användas, eftersom det är en stor fördel att även skyddet mot pertussis förstärks.

För ovaccinerade vuxna används kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTP-IPV), då separata vacciner saknas.

Åtgärder vid sårskada: Vid sår-, bränn-, eller bettskador ska grundimmunisering eller booster ges med hänsyn till patientens tidigare vaccinationsstatus. I Tabell 23.5 och Tabell 23.6 ges underlag för bedömning av tidigare givna doser och behov av eventuellt ytterligare vaccination.

Tabell 23.5

Vaccinationshistorik
1940-talet

Under 1940-talet introducerades separata vacciner mot difteri och stelkramp.

Många män tetanusvaccinerades i samband med militärtjänstgöring.

Vaccination mot difteri gavs initialt som en dos till barn mellan 1–15 år.

Från 1947 infördes ett tredosschema under första levnadsåret samt en dos vid skolstart. Kombinerat vaccin, DT, börjades tillverkas 1948.

1951– forts.

Difteri-tetanus-pertussis, DTP (”trippel”)–vaccination introducerades i barnvaccinationsprogrammet. Genomfördes i större skala efter 1953. Tre doser gavs mellan 3 och 12 månaders ålder. En påfyllnadsdos i skolan infördes 1965.

I nuvarande vaccinationsprogram ges alla barn födda från 2002 vaccin med tetanus- och difterikomponent vid 3, 5 och 12 månader, 5 år och i årskurs 8–9.

1990 Tetanusvaccination under militärtjänstgöringen upphör.

 

Tabell 23.6

Riktlinjer vid sårskada
Tidigare antal doser Tid efter senaste tetanusvaccination Åtgärd
4 eller fler

≥ 20 år

< 20 år

Ge diTekiBooster (dTp).

Ingen åtgärd

3 doser

≥ 10 år

< 10 år

Ge diTekiBooster (dTp).

Ingen åtgärd.

2 doser

≥ 6 mån

< 6 mån

Ge Tetravac (DTP-IPV) + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema.

Avvakta normalt intervall (6–12 mån) till dos 3.

1 dos ≥ 1 mån

Ge Tetravac (DTP-IPV) + info om uppföljningsdoser enligt ordinarie schema.

Ge humant immunglobulin mot stelkramp om det gått > 1 dygn sedan skadan, om skadan är mycket förorenad eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar.

0 doser

Påbörja grundvaccination med Tetravac (DTP-IPV).

Ge humant immunglobulin mot stelkramp.

Personer som är vaccinerade enligt barnvaccinationsprogrammet har ett bra skydd och behöver sällan någon påfyllnad.

Socialstyrelsens rekommendationer om stelkrampsvaccination (2009; via Folkhälsomyndigheten).

TBE – fästingburen virusencefalit

TBE sprids till människor via fästingar. Infektionen har låg mortalitet men en tredjedel av de som blir sjuka får långvariga eller bestående besvär med trötthet och minnessvårigheter. Det förekommer även kvarstående pareser, men detta är ovanligt. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende barn och vuxna i riskområde framförallt om man vistas mycket i skog och mark. Riskområden i Sverige framgår av Folkhälsomyndighetens årsrapport TBE 2019.

I Halland rekommenderas inte allmän TBE-vaccination, eftersom förekomsten hittills har varit låg och sporadisk. Under 2019 diagnostiserades enstaka fall som bedöms smittade i Halland, men ingen geografisk ansamling av fall har setts.

Under 2018 rapporterades tre fall av TBE i Halland, sannolikt smittade i Hylte kommun. Sedan dess finns därför en rekommendation om vaccination av individer som vistas i skog och mark inom detta område.

Personer som efterfrågar vaccination bör inte nekas oavsett vistelseort.

För resenärer utanför Sverige rekommenderas vaccination till personer som ska vistas i våtmark eller skogsområden där TBE förekommer. I Europa gäller detta för Östersjöländerna samt östra och centrala Europa.

En fullständig grundvaccination omfattar tre doser och kan ges från 1 års ålder. De två första ges med 1–3 månaders intervall och ger ett skydd som varar en säsong, varför ytterligare en dos behövs inför nästa säsong (se Figur 23.2). Encepur barn kan ges i åldern 1 till och med 11 år och FSME immun junior kan ges i åldern 1 till och med 15 år.

Personer över 50 år och personer med nedsatt immunförsvar får inte samma skydd som yngre friska. En tredje dos rekommenderas därför redan 1–2 månader efter dos två. En fjärde dos ges inför nästkommande säsong, se Figur 23.2.

OBS! Tidigare vaccinerade personer som fyllt 50 år i samband med grundvaccinationen men som inte fått fyra grundvaccindoser rekommenderas en extra dos. Denna ges minst två månader efter dos 2, 3 eller 4 i det ordinarie schemat. Efter totalt fem doser ges påfyllnadsdos vart femte år.

Vid kvarstående exponeringsrisk bör en första påfyllnadsdos ges efter tre år och därefter vart femte år, oberoende av ålder.

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema:

Friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos/er, schemat behöver inte börjas om (“en dos är alltid en dos”).

För individer 50 år och äldre och de med nedsatt immunförsvar bör en individuell bedömning göras. I denna grupp bör man vara mer liberal med att starta om vaccinationsserien. Detta gäller särskilt om individen endast fått en dos tidigare.

Figur 23.2 Schema för grundvaccination mot TBE

Tuberkulos (TBC)

BCG-vaccinet är ett levande vaccin som fram till 1975 gavs till alla barn i Sverige. Numera ingår det i det riktade barnvaccinationsprogrammet till barn med ökad expositionsrisk, se Tabell 23.1. Sedan augusti 2020 finns rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att BCG-vaccinationen ska ges vid 6 veckors ålder. I Halland pågår arbete med att upprätta ny rutin gällande detta, och tills vidare ges vaccinationen vid 6 månaders ålder.

Spädbarn som har familjemedlem med aktiv lungtuberkulos kan vaccineras med BCG redan från sex veckors ålder. Det gäller även barn som reser för en längre tids vistelse i högriskområden före sex månaders ålder. Tidigareläggning av barnets BCG-vaccination bör inte göras om modern haft immunsupprimerande behandling under graviditeten.

Den rutinmässiga riskgruppsvaccinationen av barn kan göras utan föregående PPD-test upp till 18 månaders ålder, förutsatt att ingen exponering skett, t.ex. vid smitta i hemmet eller utlandsvistelse.

Eftersom vaccineffekten hos äldre barn och vuxna är sämre rekommenderas vaccination inte längre till barn äldre än 6 år, sjukvårdspersonal eller som reseprofylax. Undantag kan göras inför långvarig vistelse med särskilt hög exponeringsrisk, t.ex. i samband med arbete i flyktingläger eller sjukvård i högendemiskt land.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Vattkoppor (varicella)

Eftersom vattkoppor är mycket smittsamt har majoriteten haft sjukdomen som barn. Vuxna riskerar ett allvarligare sjukdomsförlopp. Vaccination bör rekommenderas till tonåringar och vuxna som inte haft sjukdomen. Vaccinationen innefattar två doser med minst sex veckors intervall. Vuxna som insjuknar rekommenderas antiviral behandling, se kapitel Infektioner, Virusinfektioner.

Vaccination kan också ges som postexpositionsprofylax vid känd exponering för smitta, förutsatt att det ges inom 72 h från exponeringen.

Barn med malign sjukdom som saknar skyddande antikroppar mot vattkoppor vaccineras efter genomgången cytostatikabehandling. För att dessa barn inte ska insjukna rekommenderas vaccination av syskon och nära vänner.

Barn som saknar skyddande antikroppar och som ska ges immunsupprimerande behandling för t.ex. reumatisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom eller kronisk njursjukdom ges om möjligt en första dos vaccin två veckor före behandlingsstart. Bedömningen görs av patientansvarig läkare.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Vaccinationer.

Senast ändrad: