Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Anemidiagnostik

Definition

  • Hb < 130 g/l för män.
  • Hb < 120 g/l för kvinnor.
  • Hb < 110 g/l för gravida kvinnor.

För åldersberoende referensvärden i Halland, se Referensintervall för hemoglobin (Analysförteckning Klinisk kemi).

Hb ligger stabilt under vuxenlivet, en sänkning inom normalvärdet kan vara signifikant hos den enskilde individen.

  • Basala prover: Hb, LPK, TPK, B-celler (diff), MCV, retikulocyter, CRP.

Genom att som första steg karaktärisera anemin med hjälp av MCV och retikulocyter (Figur 2.1) kan anemiutredningen få en initial inriktning.

Tänk på primär benmärgssjukdom vid samtidig avvikelse i andra poeser (LPK, TPK). Se Regional SVF Akuta leukemier. Tänk på hemolys vid snabbt Hb-fall utan tecken till blödning. I dessa fall ska hematolog kontaktas.

Figur 2.1 Anemiutredning (MDS=myelodysplatiskt syndrom).

Naturliga förklaringar till lågt Hb

Tillfälligt eller kroniskt sänkt Hb kan också förekomma hos den enskilda individen utan att det föreligger ett tillstånd som behöver behandlas:

  • Hos äldre män sjunker Hb-värdet långsamt och skiljer sig i hög ålder inte från kvinnors.
  • Gravida har en fysiologisk anemi som framför allt beror på ökad plasmavolym och fostrets järnbehov. Gränsen för anemi vid graviditet är därför Hb < 110 g/l.
  • Personer med talassemia minor har som regel ett Hb-värde under referensområdet, men betraktas som friska, se avsnitt Talassemi i delkapitel Konstitutionella anemier.
  • Vid hormonell behandling av prostatacancer sjunker Hb-värdet.
  • Fysisk aktivitet och vätskestatus kan ge betydande variation i Hb-värdet och påverka provresultatet hos den enskilda individen från ett dygn till ett annat.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: