Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Onkologisk behandling – interaktioner och biverkningar

Om patienten har pågående onkologisk behandling måste man beakta risken för interaktioner vid nyinsättning av läkemedel. Interaktioner kan finnas med t.ex. steroider, flukonazol eller opioder, alltså preparat som är vanligt förekommande i palliativ vård.

Den snabba utvecklingen inom onkologin innebär ett nytt, ständigt skiftande biverkningspanorama. Detta gäller i synnerhet immunologiska terapier som numera används vid en rad olika cancersjukdomar.

Var observant på att onkologiska läkemedel inte alltid står upptagna i patientens läkemedelslista.

Vid minsta tveksamhet om interaktionsrisker eller misstänkta biverkningar:

Kontakta ansvarig onkologimottagning. På jourtid kan onkolog i Lund (tel. 046-17 10 00) eller Göteborg (tel. 031-342 10 00) kontaktas för samråd.

För mer information om biverkningar vid immunologisk terapi, se FASS för respektive läkemedel eller stöddokumentet Bedömning och hantering av biverkningar i samband med immunterapi med checkpointhämmare från Nationella Regimbiblioteket.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: