Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Referenser

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer.

Tydliggörande om palliativ sedering.

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal.

Svenska Läkaresällskapet - Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (HLR) (2021).

Svenska Läkarsällskapet- Etiska riktlinjer om palliativ sedering i livets slutskede (2010).

Svenska palliativregistret.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: