Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Referenser Palliativ vård

Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC): Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2021).

Sveriges kommuner och regioner (SKR): Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård (2022).

Socialstyrelsen: Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer (2013).

Svenska Läkaresällskapet, Svenska sjuksköterskeförening samt Svenska rådet för hjärt-lungräddning: Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (HLR) (2021).

Svenska palliativregistret.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: