Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedelsgenomgångar

Bakgrund

Läkemedelsgenomgångar är en metod för att på ett strukturerat sätt analysera och utvärdera en patients läkemedelsbehandling. Resultatet av en väl genomförd läkemedelsgenomgång är en aktuell läkemedelslista.

Syftet är att optimera den enskilda patientens läkemedelsbehandling för att minska risken för läkemedelsrelaterade problem och på så sätt ge bättre förutsättningar för en god hälsa och livskvalitet.

I Socialstyrelsens föreskrifter om Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) anges att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och som har minst fem läkemedel vid:

 • Besök i öppenvård
 • Inskrivning i slutenvård
 • Påbörjad hemsjukvård
 • Inflyttning på särskilt boende för äldre, eller annan boendeform som omfattas av    18§ HSL (1982:763).

De två senare grupperna ska dessutom erbjudas läkemedelsgenomgång minst en gång per år.

I Halland sker arbetet med läkemedelsgenomgångar till äldre på särskilda boenden med verktyg som finns samlade på Vårdgivarwebben. Vid läkemedelsgenomgången deltar förutom läkare även sjuksköterska och omvårdnadspersonal, som kan bidra med information och observationer kring patienten och på så sätt ge läkaren ett bättre underlag för att fatta beslut om behandling. Såväl Region Halland som Hallands kommuner anser att man genom att samverka med den personal som jobbar närmast de äldre, borgar för en god läkemedelsanvändning på sikt.

Sedan 2018 finns en regiongemensam rutin för Läkemedelsgenomgångar.

Vid följsamhetsproblematik kan fråga om dosdispenserade läkemedel lyftas.

Dokumentation

Läkemedelsgenomgångar innefattar tre begrepp:

 • Enkel läkemedelsgenomgång
 • Fördjupad läkemedelsgenomgång
 • Läkemedelsberättelse

Både den enkla och den fördjupade läkemedelsgenomgången dokumenteras under sökord Läkemedelsgenomgång.

Enkel läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång inkluderar en kartläggning av vilka läkemedel en patient är ordinerad och använder, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, samt en bedömning om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. De flesta vårdenheter använder NCS och efter en enkel läkemedelsgenomgång bör därför samtliga ordinationer i NCS vara aktuella och sådant patienten använder. Läkemedel ordinerade utanför NCS bör registreras i NCS vid en enkel läkemedelsgenomgång. Under sökordet Läkemedelsgenomgång i VAS dokumenteras de förändringar som har gjorts i NCS som ett komplement till aktuell ordinationshandling.

Under sökordet Läkemedelsgenomgång dokumenteras exempelvis:

 • Orsaken till eventuella förändringar i läkemedelslistan.
 • Eventuella läkemedelsrelaterade problem och eventuellt behov av fördjupad läkemedelsgenomgång.
 • I de fall det krävs uppföljning: vem som ansvarar för uppföljningen.

Exempel: Ordinationslistan i NCS är avstämd med patient. Patient använder även ibuprofen 400 mg i kurer vid behov och Valeriana forte 3 tabletter till natten, som hen köper receptfritt. Patient använder inte längre zolpidem 5 mg vid behov, varför denna ordination avslutas.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat läkemedel kontrolleras att aktuell indikation finns. Behandlingseffekten ska värderas och doseringen ska bedömas utifrån patientens fysiologiska funktioner. Nyttan med läkemedlet ska ställas mot eventuella biverkningar/interaktioner samt mot patientens övriga läkemedel och behandlingar. Under sökordet Läkemedelsgenomgång dokumenteras:

 • Utförda åtgärder och orsaker, samt behandlingsmål.
 • När uppföljning planeras och vilken förskrivare/enhet som är ansvarig.
 • Vilka yrkesutövare som deltagit vid genomgången.

Vid behov av fördjupad läkemedelsgenomgång, som inte ryms under ett vårdtillfälle, kan en remiss skickas till ansvarig vårdcentral.

Läkemedelsberättelse

Vid utskrivning ska patienten få en uppdaterad läkemedelslista och utskrivningsmeddelande, inklusive en Läkemedelsberättelse. Under sökordet Läkemedelsberättelse dokumenteras:

 • Vilka ordinationer som ändrats.
 • Orsaker till åtgärderna.
 • Andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen.

Utsättning av läkemedel

FAS-UT är en handbok för utvärdering och avslutande av läkemedelsbehandling. Här återfinns bland annat tydliga uttrappningsscheman som kan utgöra ett stöd vid seponering. Den redogör även för olika fenomen och effekter som kan uppstå i samband med avslutandet av en läkemedelsbehandling, vad som är skillnaden mellan reboundfenomen, utsättningssymtom och ett återinsjuknande i grundsjukdomen. Kunskaper om detta leder till ökade chanser för lyckade utsättningsförsök av till exempel sömnmedel, protonpumpshämmare och SSRI.

För ytterligare information och kontaktuppgifter se sidan Läkemedelsgenomgångar på Vårdgivarwebben.

 

Kapitel utarbetat av Terapigrupp Geriatrik.

Senast ändrad: