Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tarminfektioner

Utredning

Fråga efter misstänkta födoämnen, andra sjuka, utlandsresa och aktuell antibiotikabehandling. Var frikostig med faecesdiagnostik, särskilt vid diarré med blod och slem. I Halland utförs faecesanalys med PCR-teknik som inkluderar patogena tarmbakterier och protozoer.

Vid analysen ”Faeces, diarré inhemsk smitta” (VAS-kod: Finhsm) inkluderas Salmonella, Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Enterohemorragisk E. coli (EHEC), Giardia intestinalis och Cryptosporidium parvum/hominis.

Vid analysen ”Faeces, diarré utlandssmitta” (VAS-kod: Futlsm) inkluderas dessutom Entamoeba histolytica, Enteroaggregativ E. coli (EAEC) och Enterotoxigen E. coli (ETEC). Det är viktigt för handläggningen på laboratoriet att ange om patienten varit utomlands.

Vid misstanke om antibiotikaassocierad diarré skickas prov för analys av Clostridium difficile.

Faecesmikroskopi för maskägg kan vara indicerat vid t. ex. makroskopiskt fynd, buksmärtor, anemi, viktminskning, eosinofili, eller förhöjt IgE, framför allt efter vistelse i tropikerna. För denna diagnostik krävs faeces i SAF-medium.

Vid utredning av springmask tas ett tejpprov, ett avtryck mot anus med klar tejp, som därefter fästs på ett objektsglas.

Analys av Dientamoeba fragilis kan beställas separat vid symtom på långvariga diarréer och buksmärta där andra orsaker uteslutits. Det är dock inte fastställt om D. fragilis orsakar symtomatiska infektioner, då många kan vara bärare utan symtom.

Separat virusdiagnostik är aktuell vid riktad frågeställning avseende rota-, calici-/norovirus eller vid utredning av utbrott av magsjuka.

Ta alltid kontakt med Smittskyddsläkaren vid anhopning av fall!

För provtagning - Se Mikrobiologens analysförteckning.

Behandling

Tänk på att alltid ge hygienråd i det akuta skedet, då smittsamheten är som störst.

Oral rehydrering. Annan behandling är sällan indicerad. Antibiotikabehandling kan förlänga bärarskapet och dessutom är resistens utbredd i många länder.

Vid svår akut sjukdom (t.ex. kolitbild med frekventa blodiga eller slemmiga diarréer och feber) samt hos patienter med ökad risk för komplikation av invasiv salmonella (t.ex. känd inflammatorisk tarmsjukdom, immunsuppression, kärlgraft eller aneurysm) bör empirisk antibiotikabehandling ges med ciprofloxacin 500 mg x 2, barn 10 mg/kg x 2 i 5 dagar efter provtagning. Bedöm behov av sjukhusvård.

För ytterligare information, uppföljning, hygienråd och anmälan enligt Smittskyddslagen, se ”Smittskyddsblad” och särskilt ”Hygienråd vid tarmsmitta”.

Synpunkter på riktad antibiotikabehandling:

 • Campylobacter behandlas som regel inte. Vid svår eller långdragen infektion ges erytromycin (Ery-Max). Till barn ges oral suspension 20 mg/kg x 2, barn 25-35 kg kapsel 250 mg x 2, vuxna och barn >35 kg 500 mg x 2. Behandlingstid 5-7 dagar.
 • Clostridium difficile, avsluta annan antibiotikabehandling. Måttligt svår infektion behandlas med metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar, barn metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 7,5 mg/kg x 3. Vid terapisvikt eller recidiv - samråd med infektionsläkare.
 • EHEC, antibiotika rekommenderas inte.
 • ETEC, EAEC och EIEC ger upphov till ”turistdiarré”. Antibiotikabehandling rekommenderas normalt inte. Hos patient med svår sjukdom kan behandling med ciprofloxacin 500 mg x 2 i 5 dagar övervägas.
 • Salmonella behandlas som regel inte (marginell effekt på tarmsymtom, kan dessutom förlänga bärarskap). Vid långvarigt bärarskap (>3 månader) kan behandling diskuteras i samråd med infektionsläkare. Vuxen, ciprofloxacin 500 mg x 2 i 2-3 veckor, barn, om stark indikation, 10 mg/kg x 2 i 10 dagar.
 • Shigella kan i PCR inte skiljas från EIEC, som inte ska behandlas. Därför bör slutsvar inväntas före behandling. Shigella är en mycket smittsam infektion som ska behandlas.  Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar, barn 10 mg/kg x 2 i 3 dagar. Alternativ azitromycin (Azitromax) 500 mg 1x1 i 3 dagar. Följ resistensmönstret.
 • Yersinia behandlas som regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan ciprofloxacin, doxycyklin eller trimetoprim/sulfametoxazol (Bactrim) prövas. Reaktiva följdsymtom påverkas inte av antibiotikabehandling.

Handläggning av infektioner med protozoer

 • Cryptosporidium parvum/homini är självläkande hos icke immunsupprimerade personer. Riktad behandling saknas. Licenspreparat kan användas i utvalda fall. Kontakta infektionsläkare.
 • Dientamoeba fragilis behandlas som regel inte. Antibiotikabehandling har begränsad effekt och är endast aktuellt vid långdragna besvär av buksmärta och diarré efter att andra orsaker uteslutits. Behandling: metronidazol 500 mg x 3 i 10 dagar. Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x 3 i 6 dagar.
 • Entamoeba histolytica, behandling metronidazol (Flagyl) 400 mg 2 x 3 i 8 – 10 dagar samt  efterbehandling med licenspreparat, samråd med infektionsläkare. Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 15 mg/kg x 3 i 8-10 dagar.
 • Enterobius vermicularis, springmask, ofarligt. Egenbehandling med pyrvin (Vanquin) 1 tablett/10 kg kroppsvikt, upprepas efter 2-3 veckor, eller recept med mebendazol (Vermox) 100 mg 1x1, upprepas efter 2 veckor. Se 1177 för ytterligare patientråd.
 • Giardia intestinalis, bör behandlas. Vanliga symtom är diarré med magkramper, uppspändhet eller malabsorption. Behandling: tinidazol (Fasigyn) 500 mg 4 x 1, engångsdos, alternativt metronidazol 500 mg x 2 i 6 dagar. Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x 3 i 6 dagar. Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Vid recidiv, kontakta infektionsläkare.

Anmärkning

Loperamid är kontraindicerat vid kolitsymtom, hög feber och/eller blod i avföringen.

 

Senast ändrad: