Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tarminfektioner

Utredning

Fråga efter misstänkta födoämnen, andra sjuka, utlandsresa och antibiotikabehandling senaste månaderna. Var frikostig med faecesdiagnostik vid diarré med blod, svår sjukdom eller immunsuppression samt vid misstanke om utbrott.

Ta alltid kontakt med Smittskyddsläkaren vid anhopning av fall!

Tabell 11.14

Provtagning i samband med gastroenteritbesvär
Analys VAS-kod Analys/kommentarer
Calici Se Fvirus i slutet av tabellen.
Clostridium difficile Clotox Vid misstanke om antibiotikaassocierad diarré. Påvisar gener för toxin A och toxin B.
Dientamoeba fragilis FxDief Det är inte fastställt om D. fragilis orsakar symtomatiska infektioner, asymtomatiskt bärarskap är vanligt. Vid symtom på långvariga diarréer och buksmärta där andra orsaker uteslutits kan prov övervägas.
Faeces, diarré inhemsk smitta Finhsm PCR inkluderar patogena tarmbakterier och protozoer:

Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella/EIEC, EHEC, Giardia och Cryptosporidium

Faeces, diarré utlandssmitta Futlsm

Som inhemsk men dessutom Entamoeba histolytica, EAEC och ETEC.

Ange på remissen vilket land personen besökt.

Faeces maskägg Fmask

Kan vara indicerat efter vistelse i tropikerna, vid t.ex. makroskopiskt fynd, buksmärtor, anemi, viktminskning, eosinofili, eller förhöjt IgE. För denna diagnostik krävs faeces i SAF-medium.

Är inte förenligt med diarré.

Ange på remissen vilket land personen besökt.

Springmask Fmask Tejpprov. Ett avtryck mot anus med klar tejp, som därefter fästs på ett objektsglas. Helst på morgonen före toalettbesök.
Virus Fvirus Calicivirus (Noro- och Sapovirus), Rotavirus, Adenovirus samt Astrovirus. Vid behov av svar på helgen, välj VAS-kod Calici.
För provtagning och mer information, se Mikrobiologens analysförteckning.

Behandling

Tänk på att alltid ge hygienråd i det akuta skedet, då smittsamheten är som störst.

Oral rehydrering, se Kapitel Mag-tarmsjukdomar, Diarré. Annan behandling är sällan indicerad. Antibiotikabehandling kan förlänga bärarskapet och dessutom är resistens utbredd i många länder.

Vid svår akut sjukdom (t.ex. kolitbild med frekventa blodiga eller slemmiga diarréer och feber) samt hos patienter med ökad risk för komplikation av invasiv salmonella (t.ex. känd inflammatorisk tarmsjukdom, immunsuppression, kärlgraft eller aneurysm) kan empirisk antibiotikabehandling ges, kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.

Anmärkning

Loperamid är kontraindicerat vid kolitsymtom, hög feber och/eller blod i avföringen.

För ytterligare information, uppföljning, hygienråd och anmälan enligt Smittskyddslagen, se Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för respektive infektion samt särskilt Hygienråd vid tarmsmitta.

Tabell 11.15

Tarminfektion
Patogen Behandling
Campylobacter Behandlas i regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan behandling övervägas:
Vuxna: azitromycin 500 mg x 1 i 3 dagar.
Barn: azitromycin 10mg/kg x 1 (maxdos 500 mg x 1) i 3 dagar.
Clostridium difficile

Avsluta annan antibiotikabehandling. Måttligt svår infektion behandlas. Vid terapisvikt, recidiv eller svår infektion – samråd med infektionsläkare.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar

eller vancomycin 125 mg x 4 i 10 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl) oral suspension eller tablett 7,5 mg/kg x 3 (maxdos 400 mg x 3) i 10 dagar.
Cryptosporidium Självläkande hos icke-immunsupprimerade personer. Riktad behandling saknas. Licenspreparat kan användas i utvalda fall. Kontakta infektionsläkare. 
Dientamoeba fragilis

Behandlas som regel inte. Ofta asymtomatiskt bärarskap. Antibiotikabehandling har begränsad effekt.
Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar.
Barn: metronidazol (Flagyl), oral suspension eller tablett 10 mg/kg x 3 (maxdos 400 mg x 3) i 6 dagar.
EHEC Antibiotikabehandling rekommenderas inte. 
Entamoeba histolytica

Behandling med metronidazol samt efterbehandling med licenspreparat, samråd med infektionsläkare.
Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg 2 x 3 i 8–10 dagar.
Barn: metronidazol (Flagyl) oral suspension eller tablett 15 mg/kg x 3 (maxdos 800 mg x 3) i 8–10 dagar.
ETEC, EAEC och EIEC (”turistdiarré”)

Antibiotikabehandling rekommenderas inte. 
Giardia intestinalis

Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Bör behandlas. Vanliga symtom är diarré med magkramper, uppspändhet eller malabsorption.

Vid recidiv, kontakta infektionsläkare.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar.
Barn: metronidazol (Flagyl) oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x 3 (maxdos 400 mg x 3) i 6 dagar.
Salmonella Behandlas i regel inte. Vid svår akut sjukdom kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.
Shigella

Faecesprov skiljer initialt inte Shigella från EIEC, som inte ska behandlas. Därför bör slutsvar inväntas före behandling. Shigella/EIEC bör behandlas vid riskyrke, se Smittskyddsblad.

Vuxna: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar

alternativt azitromycin 500 mg 1 × 1 i 3 dagar.

Notera resistensbesked!

Barn: ciprofloxacin barn 10 mg/kg x 2 (maxdos 500 mg x 2) i 3 dagar

alternativt azitromycin (Azitromax) oral suspension 40 mg/ml, 10 mg/kg x  1 (maxdos 500 mg x 1) i 3 dagar.

Notera resistensbesked!

Springmask (Enterobius vermicularis)

Ofarligt. Egenbehandling. Se 1177.se för ytterligare patientråd.

Vuxna: mebendazol (Vermox) 100 mg 1 × 1 som engångsdos, upprepas efter två veckor. Finns tillgängligt receptfritt men kan även förskrivas av distriktssköterskor.

Alternativt receptfritt pyrvin (Pyrvin 100 mg eller Vanquin 50 mg). Doseras efter kroppsvikt som engångsdos och upprepas efter två veckor (se FASS för respektive preparat; maxdos 600 mg). Vanquin 50 mg är för närvarande långvarigt restnoterat. Pyrvin kan användas vid amning och graviditet enligt Läkemedelsverket.

Barn: mebendazol (Vermox) kan enligt WHO användas från 1 år, trots varning i FASS och på 1177.se. För barn som kan svälja tabletter, dosering som för vuxna. För barn som inte kan svälja tabletter finns oral suspension 20 mg/ml: 5 ml som engångsdos, upprepas efter två veckor.

Receptfritt pyrvin (Pyrvin 100 mg, Vanquin 50 mg (långvarig restnotering)) kan ges till barn med vikt över 10 kg som kan svälja tabletter, samma dosering som för vuxna. Observera att tabletter med pyrvin bör sväljas hela eftersom de kan färga av sig i munhålan om de krossas eller delas.

Yersinia Behandlas som regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan behandling prövas, kontakta infektionsläkare. Reaktiva följdsymtom påverkas inte av antibiotikabehandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: