Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tarminfektioner

Utredning

Fråga efter misstänkta födoämnen, andra sjuka, utlandsresa och antibiotikabehandling senaste månaderna. Var frikostig med faecesdiagnostik vid diarré med blod, svår sjukdom eller immunsuppression samt vid misstanke om utbrott.

Ta alltid kontakt med Smittskyddsläkaren vid anhopning av fall!

Tabell 11.27

Provtagning i samband med gastroenteritbesvär
Analys VAS-kod Analys/kommentarer
Faeces, diarré inhemsk smitta Finhsm PCR inkluderar patogena tarmbakterier och protozoer:

Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella/EIEC, EHEC, Giardia och Cryptosporidium

Faeces, diarré utlandssmitta Futlsm

Som inhemsk men dessutom Entamoeba histolytica, EAEC och ETEC.

Ange på remissen vilket land personen har besökt.

Calici Se Fvirus.
Virus

Fvirus Calici- (Noro- och Sapovirus), Rota-, Adeno- samt Astrovirus. Vid behov av svar på helgen, välj VAS-kod Calici.
Clostridium difficile Clotox Vid misstanke om antibiotikaassocierad diarré. Påvisar gener för toxin A och toxin B.
Dientamoeba fragilis FxDief Det är inte fastställt om D. fragilis orsakar symtomatiska infektioner, asymtomatiskt bärarskap är vanligt. Vid symtom på långvariga diarréer och buksmärta där andra orsaker uteslutits kan prov övervägas.
Faeces maskägg Fmask

Tas ej vid diarré!

Kan vara indicerat efter vistelse i tropikerna, vid t.ex. makroskopiskt fynd, buksmärtor, anemi, viktminskning, eosinofili, eller förhöjt IgE. För denna diagnostik krävs faeces i SAF-medium.

Ange på remissen vilket land personen har besökt.

Springmask Fmask Tejpprov. Ett avtryck mot anus med klar tejp, som därefter fästs på ett objektsglas. Helst på morgonen före toalettbesök.
För provtagning och mer information, se Mikrobiologens analysförteckning.

Behandling

Tänk på att alltid ge hygienråd i det akuta skedet, då smittsamheten är som störst.

Oral rehydrering, se Kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Diarré. Annan behandling är sällan indicerad. Antibiotikabehandling kan förlänga bärarskapet och dessutom är resistens utbredd i många länder.

Vid svår akut sjukdom (t.ex. kolitbild med frekventa blodiga eller slemmiga diarréer och feber) samt hos patienter med ökad risk för komplikation av invasiv salmonella (t.ex. känd inflammatorisk tarmsjukdom, immunsuppression, kärlgraft eller aneurysm) kan empirisk antibiotikabehandling ges, kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.

Vid fynd av symtomgivande EHEC hos barn, kontakta barnläkare.

Anmärkning

Loperamid kan ges som sekretionshämmande behandling men är kontraindicerat vid kolitsymtom, hög feber och/eller blod i avföringen.

För ytterligare information, uppföljning, hygienråd och anmälan enligt Smittskyddslagen, se Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för respektive infektion och särskilt Hygienråd vid tarmsmitta.

Tabell 11.28

Tarminfektion
Patogen Behandling
Campylobacter

Behandlas i regel inte. Vid svår eller långdragen infektion kan behandling övervägas.

Vuxna: azitromycin 500 mg x 1 i 3 dagar.

Barn: azitromycin 10 mg/kg x 1 i 3 dagar (maxdos 500 mg x 1).

Clostridium difficile

Avsluta all annan antibiotikabehandling.

Vuxna med mild infektion (opåverkad patient, < 5 diarréer per dag):

Expektans kan övervägas, alternativt metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar.

Vuxna med medelsvår infektion eller utebliven bättring trots 5 dagars metronidazolbehandling:

vankomycin 125 mg x 4 i 10 dagar.

Vid terapisvikt, recidiv eller svår infektion – samråd med infektionsläkare.

Barn: metronidazol (Flagyl oral suspension eller tablett) 7,5 mg/kg x 3  i 10 dagar (maxdos 400 mg x 3).

Cryptosporidium

Ofta symtomgivande i 2–3 veckor. Självläkande hos icke-immunsupprimerade personer.

Riktad behandling saknas. Kontakta infektionsläkare vid behov.

Dientamoeba fragilis

Behandlas som regel inte. Ofta asymtomatiskt bärarskap.

Antibiotikabehandling har begränsad effekt.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl oral suspension eller tablett) 10 mg/kg x 3 i 6 dagar (maxdos 400 mg x 3).

EHEC

God rehydrering.

Antibiotikabehandling rekommenderas inte.

Vid fynd av symtomgivande EHEC hos barn, kontakta barnläkare.

Entamoeba histolytica

Behandling med metronidazol samt efterbehandling med licenspreparat, samråd med infektionsläkare.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg 2 x 3 i 8–10 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl oral suspension eller tablett) 15 mg/kg x 3 i 8–10 dagar (maxdos 800 mg x 3).

ETEC, EAEC och EIEC (”turistdiarré”) Antibiotikabehandling rekommenderas inte.
Giardia intestinalis

Asymtomatiskt bärarskap förekommer. Bör behandlas.

Vanliga symtom är diarré med magkramper, uppspändhet eller malabsorption.

Vid recidiv, kontakta infektionsläkare.

Vuxna: metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 i 6 dagar.

Barn: metronidazol (Flagyl oral suspension eller tablett) 10 mg/kg x 3 i 6 dagar (maxdos 400 mg x 3).

Salmonella Behandlas i regel inte. Vid svår sjukdom, kontakta infektionsläkare. Bedöm behov av sjukhusvård.
Shigella

Faecesprov skiljer initialt inte EIEC (som inte ska behandlas) från Shigella, därför bör slutsvar inväntas före behandling.

Shigella/EIEC bör behandlas vid riskyrke, se Smittskyddsblad för Shigella från Smittskyddsläkarföreningen.

Vuxna: ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar, alternativt azitromycin 500 mg x 1 i 3 dagar.

Notera resistensbesked!

Barn: ciprofloxacin 10 mg/kg x 2 i 3 dagar (maxdos 500 mg x 2) alternativt azitromycin (Azitromax oral suspension 40 mg/ml) 10 mg/kg x 1 i 3 dagar (maxdos 500 mg x 1).

Notera resistensbesked!

Springmask (Enterobius vermicularis)

Ofarligt. Egenbehandling, sambehandling rekommenderas av hela familjen (undantag barn < 2 år utan symtom, se nedan).

Se 1177.se – Springmask för ytterligare patientråd.

Vuxna: receptfritt pyrvin (Pyrvin 100 mg). Behandlingen ges som engångsdos och upprepas efter två veckor (se FASS för dosering). Pyrvin kan användas vid amning och graviditet enligt Läkemedelsverket.

Alternativt receptfritt mebendazol (Vermox) 100 mg × 1 som engångsdos, upprepas efter två veckor.

Barn: Barn under två år utan symtom behandlas ej i första skedet.

Receptfritt pyrvin (Pyrvin 100 mg) kan ges till barn med vikt över 10 kg som kan svälja tabletter, dosering enligt FASS. Observera att tabletter med pyrvin bör sväljas hela eftersom de kan färga av sig i munhålan om de krossas eller delas.

Receptfritt mebendazol (Vermox) i tablettform kan ges till barn som kan svälja tabletter, dosering som för vuxna. För barn som inte kan svälja tabletter finns oral suspension 20 mg/ml: 5 ml som engångsdos, upprepas efter två veckor.

Till barn 1–2 år med symtom kan mebendazol enligt WHO användas efter rekommendation från sjukvården, trots varning i FASS och på 1177.se. I praktiken innebär det att läkare behöver skriva recept efter klinisk undersökning och bedömning.

Yersinia

Behandlas som regel inte.

Vid svår eller långdragen infektion, kontakta infektionsläkare. Reaktiva följdsymtom påverkas inte av antibiotikabehandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: