Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alkohol

Undersökningar har visat att frågor om alkoholvanor ställs mer sällan i hälso- och sjukvården än frågor kring övriga levnadsvanor. Detta trots att vanliga hälsoproblem som psykiska besvär, andra problem, sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom, olycksfall, cancer, suicid, leversjukdom och pankreatit kan kopplas till alkohol. Studier visar även på ökad risk för komplikationer vid kirurgi för de med riskbruk. Det bör även tilläggas att dessa studier är under granskning.

Riskbruk av alkohol

Beräkningar har gjorts att mellan 15–20 % av befolkningen befinner sig i gruppen som har en definierad riskkonsumtion. Vid självrapportering av alkoholkonsumtion används begreppet ”standardglas” (se Figur 1.1). Observera att ”standardglas” är ett väldigt grovt mått, då alkoholhalten kan variera kraftigt i t.ex. öl.

Figur 1.1 Förklaring till vad som menas med ett ”standardglas”.

 

Riskbruk för kvinnor definieras som konsumtion av > 9 glas per vecka och/eller ett eller fler tillfällen per månad med mer än fyra standardglas vid samma tillfälle. För män utgörs riskkonsumtion av > 14 glas per vecka och/eller ett eller flera tillfällen per månad med fem glas eller mer vid samma tillfälle. Även lägre konsumtion av alkohol kan innebära risker, t.ex. vid vissa sjukdomar, graviditet eller samtidig användning av vissa läkemedel. 

Riskbruk av alkohol

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • Rådgivande samtal till gravida som har ett bruk av alkohol (prioritet 2).
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk, samt till vuxna som ska genomgå en operation och som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3).
  • Rådgivande samtal till vuxna som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 4).

Dokumentation i VAS under sökord Alkoholvanor. Åtgärd dokumenteras under Alkoholrådgivning.

 

Gravida och Barn

Undvik all alkohol under graviditet och tiden efteråt. Beakta risken för försämrad omvårdnad och tillsyn av barnet, vid bruk av alkohol.

Alkoholfri inför operation

Studier har visat att två standardglas per dag under mer än två veckor preoperativt dubblerar risken för postoperativa komplikationer. Riskerna kan minskas genom intensiv intervention, inklusive stödbehandling med disulfiram under 4–8 veckor preoperativt.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: