Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Alkohol

All alkoholkonsumtion innebär en hälsorisk. Ur hälsosynpunkt gäller ”ju mindre desto bättre”. Med riskbruk av alkohol menas en alkoholkonsumtion som innebär en kraftigt ökad risk för sjukdom, för tidig död, alkoholberoende och sänkt livskvalitet. 

Undersökningar har visat att frågor om alkoholvanor ställs mer sällan i hälso- och sjukvården än frågor kring övriga levnadsvanor. Detta trots att vanliga hälsoproblem som psykiska besvär, sömnstörningar, hjärt-kärlsjukdom, olycksfall, cancer, suicid, leversjukdom och pankreatit kan kopplas till alkohol. 

Bra att känna till: 

  • Flertalet alkoholproblem är delvis eller helt reversibla.
  • De flesta personer med ett alkoholberoende har ett lindrigt till måttligt beroende med god prognos.
  • Många personer klarar att förändra sina alkoholvanor helt på egen hand eller genom korta interventioner av hälso- och sjukvården.
  • Även vid enkla råd är det personer med den högsta alkoholkonsumtionen (som ofta utvecklat ett alkoholberoende) som drar ner sin konsumtion mest och gör de största hälsovinsterna.

Källa: Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling.

Riskbruk av alkohol

Vid självrapportering av alkoholkonsumtion används begreppet "standardglas" (för förklaring se Figur 1.1). Observera att "standardglas" är ett grovt mått, då alkoholhalten kan variera kraftigt i t.ex. öl.

Figur 1.1 Förklaring till vad som menas med begreppet "ett standardglas".

Från och med september 2023 är gränserna för riskbruk av alkohol justerade av Socialstyrelsen. Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande:

  • 10 standardglas eller mer per vecka.
  • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare.

Dessa gränser gäller för både män och kvinnor, men vårdpersonal behöver alltid göra en individuell bedömning.

Riskbruk kan föreligga även vid lägre alkoholkonsumtion, exempelvis i arbetslivet, i trafiken, vid vissa sjukdomar, sjukdomsbehandlingar eller läkemedelsbehandlingar. För gravida och unga under 18 år räknas all alkoholkonsumtion som riskbruk. 

 

 Äldre

För äldre personer med ökad känslighet för alkohol föreslås en gräns på max sju standardglas eller färre per vecka och inte mer än två standardglas vid ett och samma tillfälle.

 

Riskbruk av alkohol

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • Rådgivande samtal till gravida som har ett bruk av alkohol (prioritet 2).
  • Rådgivande samtal till vuxna med särskild risk, samt till vuxna som ska genomgå en operation och som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3).
  • Rådgivande samtal till vuxna som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 4).
  • Rådgivande samtal till unga under 18 år som har ett bruk av alkohol (prioritet 5).

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (2018).

Gravida och barn

Gravida och barn

Undvik all alkohol under graviditet och tiden efteråt. Alkohol i tidig graviditet medför risk för: spontanabort, ökat antal dödfödslar, förtidig födsel, tillväxthämning och/eller minskad födelsevikt, påverkan på barnets intellektuella utveckling samt strukturella missbildningar.

Beakta risken för försämrad omvårdnad och tillsyn av barnet efter födseln, vid bruk av alkohol.

Alkoholfri inför operation

Vid riskbruk av alkohol föreligger en klart förhöjd risk att drabbas av komplikationer i samband med operation. För rekommendationer se regional rutin Rökfri och alkoholfri före och efter operation samt avsnittet om alkohol i delkapitel Levnadsvanor inför operation.

Dokumentation

Dokumentera i VAS under sökord Alkoholvanor. Åtgärd dokumenteras under Alkoholrådgivning. Gravida dokumenteras i Obstetrix. Se manual VAS – Levnadsvanor eller Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention, Ohälsosamma levnadsvanor och Obesitas.

Senast ändrad: