Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Artros – Ledsvikt

Introduktion

Artros anses vara en process med obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledvävnad. Alla strukturer är involverade och medför successivt en ledsvikt. Sjukdomen är komplex med varierande inslag av inflammation.

Riskfaktorer

Riskfaktorer att beakta är övervikt, ålder, långvarig yrkesmässig överbelastning och allvarliga ledskador i samverkan med ärftliga faktorer.

Diagnos

Enkel och generell definition av artros saknas. Diagnosen är i första hand klinisk. Sensitivitet och specificitet är bättre vid höftartros än knäartros vid användning av kriterierna i Tabell 12.1 om alla föreligger. Vid historik om tidigare trauma mot aktuell led bör man vara mer aktiv i sin diagnostik.

Tabell 12.1

Kriterier för diagnostisering av artros.
Symtom Kliniska fynd
Smärta

Stelhet vid inaktivitet

Nedsatt funktion

Krepitationer

Nedsatt rörlighet

Svullen led

Röntgen

Röntgen kan vara indicerad för differentialdiagnostik och ska göras inför remiss till ortoped. Röntgenundersökningen av knäleden ska genomföras på belastad led. För patient med höftartros som skickas till ortoped, ska vanlig höftbild ha tagits.

Färsk röntgeninformation (högst sex månader gammal) ska finnas med på remiss till ortoped. Detta för att ortopeden ska kunna prioritera patienten utifrån remissen.

Specialmetoder för ledundersökning som MR, ultraljud och artroskopi är inte relevanta vid rutindiagnostik.

Hos yngre patienter med smärta och nedsatt rörlighet i höften, kan FAI (Femuro-Acetabulär-Impingement) misstänkas och kan efterfrågas i röntgenremissen.

Behandling

Icke-farmakologisk behandling

 • Viktreduktion initieras vid övervikt. Fem procents viktreduktion har visats ha positiv effekt på både smärta och funktion.
 • Artrosskola (finns för höft, knä och hand)

Innan remiss till ortoped övervägs ska patienten ha deltagit i artrosskola samt ha utfört övervakad träning under minst tolv veckor.

 • TENS och akupunktur har båda liten till måttligt smärtlindrande effekt (22-24 mm på en VAS-skala jämfört med placebo).
 • Gånghjälpmedel vid behov för avlastning.
 • Vid handartros kontakt med arbetsterapeut.
 • Korrigerande avlastande knäortos förskrivs enbart av ortoped.

Remiss till ortoped kan oftast genom dessa åtgärder skjutas på framtiden eller undvikas.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol har färre biverkningar än COX-hämmare vid normal dosering. I viss mån kan effekten av warfarin potentieras. Försiktighet bör iakttas vid leversjukdom och alkoholmissbruk.
 • COX-hämmare (traditionella NSAID och COX-2-hämmare) vid behov eller intermittent vid inflammatoriskt inslag, antingen som monoterapi eller i kombination med paracetamol. Kombination med warfarin ska undvikas och kombination med NOAK bör undvikas. Se även allmänna råd om COX-hämmare.
 • COX-hämmare i gelform (ej subventionerat) kan ha effekt. Biverkningsprofilen är gynnsam jämfört med oral beredning.
 • Kortison intraartikulär injektion kan övervägas i inflammatorisk fas med ledsvullnad. Triamcinolonhexacetonid (Lederspan) är mer långverkande jämfört med metylprednisolon (Depo-Medrol) och rekommenderas för ledinjektioner. Depo-Medrol kan användas vid senfästen.
 • Hyaluronsyra och glukosamin rekommenderas inte - ej subventionerat.
 • Se också kapitel Smärta.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling ska övervägas vid kvarstående smärta och/eller tilltagande funktionsnedsättning.

Senast ändrad: