Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Obstipation

Avföringsvanorna är individuella, från 3–4 gånger per dag till en gång var tredje till fjärde dag. Man brukar tala om förstoppning när man känner smärta eller obehag för att tarmen inte tömts på länge, när avföringen är så hård att det gör ont eller är svårt att få ut den eller när konstlade åtgärder krävs för tarmtömning.

Förändringar i kostvanor, livsstil och livssituation eller oregelbundna toalettvanor kan medföra förstoppning, liksom graviditet eller immobilisering. Det kan även vara en del i något annat sjukdomstillstånd, såsom Parkinsons sjukdom eller utlöst av läkemedel; t.ex. antikolinergika, järn, opioider eller vissa psykofarmaka.

Utredning

I vissa fall bör utredning genomföras för uteslutande av allvarlig bakomliggande orsak, särskilt vid misstänkt tarmhinder, om avföringsvanorna förändras utan känd orsak, vid nytillkomna besvär (framför allt hos äldre) och om det finns blod och slem i avföringen. Vid svår, långvarig förstoppning trots behandling, kan det ibland vara aktuellt med mätning av oroanal transittid (OATT).

Icke-farmakologisk behandling

Icke-farmakologisk behandling är förstahandsalternativ för att komma tillrätta med tillfälliga episoder av förstoppning. Det är också basen i behandlingen vid kronisk förstoppning.

Motion

Fysisk aktivitet efter förmåga hjälper tarmarbetet, gärna 30–60 minuter dagligen men lite fysisk aktivitet är bättre än ingen. Rörelseträning är viktigt även för sängliggande patienter. Se FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

Vätska

Främst hos gamla och funktionshindrade – öka inte om adekvat intag. Rekommendera jämt vätskeintag under dagen till cirka 2 liter vätska/dag. Vätska behövs för att kostfibrerna ska mjuka upp avföringen så att den lättare passerar. Vid för lågt vätskeintag finns risk för obstruktion.

Kostfibrer

Fiberrik kost – introducera långsamt för att minska risken för problem med uppblåsthet, kramper och diarré. Högt fiberinnehåll i kosten påskyndar passagen genom kolon, ökar avföringsfrekvensen och faecesvolymen samt gör avföringen mer formbar och mjuk.

För att få i sig tillräckligt med fiber rekommenderas:

Minst 500 g frukt, bär och grönt dagligen, exempelvis två frukter och två generösa nävar grönsaker, rotfrukter och baljväxter.

Välj fullkornsbröd, mjukt eller hårt.

Välj fullkornsalternativ av mjöl, gryn, flingor och pasta.

Viss mat kan ha lösande effekt, exempelvis päron, kiwi och katrinplommon.

Regelbundna matvanor

Frukost, middag och kvällsmat samt 1–3 mellanmål.

Toalettrutiner

Avföringsbehovet ska inte undertryckas, avföring ska ske via behov och inte i mån av tid. Regelbundna toalettvanor är viktigt, dra gärna nytta av den gastrokoliska reflexen med tarmtömning efter måltid. Rekommendera lätt huksittande sittställning på toaletten, eventuellt med hjälp av fotpall.

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling är ett komplement till icke-farmakologisk behandling vid kronisk förstoppning. Beprövad erfarenhet finns för bulkmedel, osmotiskt verkande medel och tarmirriterande medel. Farmakologisk behandling kan också behövas vid akuta besvär – då används tarmirriterande medel och ibland även osmotiskt verkande medel.

Bulkmedel

Effekten är långsamt insättande, ibland med gaser och värk i buken. Riklig vätsketillförsel krävs och helst också rörelseaktivitet. Exempel på preparat är sterkuliagummi (Inolaxol) och ispaghulaskal (Vi-Siblin (socker), Vi-Siblin S (sötningsmedel)). Försiktig upptrappning rekommenderas för bättre tolerans.

Bulkmedel bör undvikas i samband med opioidbehandling på grund av risk för obstruktion.

Osmotiskt verkande medel

Dessa preparat bryts ned av bakterier i tjocktarmen under bildning av svaga syror som binder vatten och ger en volymökning av tarminnehållet. Avföringen kommer först under andra till tredje dagen. Rekommenderade preparat är laktulos, laktitol (Importal Ex-Lax; långsam insättning på grund av gasbildning) samt makrogol i kombination med elektrolyter (Moxalole). Skriv gärna startförpackning för makrogolpreparat! På grund av personlig smak kan vissa preparat tolereras bättre eller sämre.

Tarmirriterande medel

Ökar tjocktarmens rörelser genom att stimulera de nerver som får tarmen att arbeta. Används endast vid tillfällig eller svår förstoppning. Det har tidigare antagits att dessa preparat har en vanebildande effekt. Det finns dock ingen forskning som stöder att så skulle vara fallet. Ofta är en kombination av tarmirriterande och bulk-/osmotiskt verkande medel att föredra. Rekommenderat är natriumpikosulfat (Cilaxoral) samt bisakodyl (Dulcolax) suppositorier. Klysma/lavemang verkar genom att mjuka upp den hårda avföringen och en normal tarmtömning underlättas. Rekommenderade preparat är dokusat + sorbitol (Klyx) och natriumlaurylsulfoacetat + natriumcitrat (Mikrolax).

Övrigt

Prukaloprid (Resolor) är subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning där laxativ i preparatgrupperna ovan inte ger tillfredsställande lindring. Preparatet kan vara aktuellt i vissa utvalda svåra fall vid kronisk förstoppning av okänd genes och endast efter flera strukturerade behandlingsförsök med laxativ enligt ovan (inklusive kombinationer) har utförts. På grund av ett högre pris, brist på långtidsstudier samt att andelen patienter som svarar på behandlingen är låg, bör effekten utvärderas efter fyra veckor för att undvika onödig, långvarig behandling.

Barn och ungdomar

Förstoppning är den vanligaste orsaken till att ett barn har ont i magen och bör uteslutas även om barnet har daglig avföring av normal till lös konsistens. Förstoppning kan också vara orsak till daginkontinens, enkopres samt recidiverande urinvägsinfektion.

Viktigt med allmänna råd kring kost och vätska, men också information om vikten av toalettbesök vid trängningar även i förskola/skola samt rätt sittställning på toaletten (vid behov med fotstöd).

Det är viktigt att behandlingen pågår tillräckligt länge, ofta 6–12 månader eller mer och det finns inga belägg för tillvänjning av nedanstående läkemedel. Behandlingen trappas långsamt ut genom att doserna successivt minskas.

Behandling inleds vid behov med Mikrolax, Resulax (svider mindre) eller Klyx som engångsdos.

Doseringsförslag Klyx (120 ml):

  • Från cirka 4–12 månaders ålder: ½ Klyx.
  • Från 1 års ålder: 1 Klyx.

Som underhållsbehandling kan laktulos eller makrogol användas. Det finns belägg för att makrogol har bättre effekt, men är dyrare.

Doseringsförslag makrogol + kaliumklorid (Movicol Junior Neutral):

0,6 g/kg/dag.

Innehållet i en påse blandas med cirka 60 ml vätska:

  • 10 kg: 1 dospåse/dag.
  • 20 kg: 2 dospåsar/dag.
  • 30 kg: 3 dospåsar/dag.
  • 40 kg: 4 dospåsar/dag.

Dosen styrs efter resultat, men maxdosen 4 påsar överskrids normalt inte.

Från och med 5 års ålder finns även indikationen fekalombehandling, se FASS för dosering.

Doseringsförslag Laktulos:

  • Under 1 år: 5 ml lösning.
  • 1–6 år: 10–15 ml lösning.
  • 7–14 år: 15 ml lösning.

Vid behov kan man försöka öka dosen ytterligare, men risk finns för besvärande gasbildning.

Hård avföring ger inte sällan upphov till analfissur och i förekommande fall kan Xylocain gel 2 % appliceras 5–10 minuter före toalettbesök. Xylocain gel bör användas då den har lägre koncentration än Xylocain salva, vilket innebär att den kan appliceras fler gånger per dag.

OBS! Om behandlingsrefraktär förstoppning eller tillväxtavvikelse, gör basal utredning med transglutaminasantikroppar (TgA), tyroideaprover och Hb innan remiss till barnklinik övervägs. 

Region Hallands patientinformation vid barn med förstoppning.

Barn-och ungdomskliniken Hallands Sjukhus vårdriktlinje för barn med obstipation.

Förstoppning vid opioidbehandling

Opioidbehandling bör alltid kompletteras med laxermedel. Underhållsbehandling med laxermedel ska fortgå så länge opioidbehandlingen pågår. För palliativ vård se kapitel Palliativ vård i livets slutskede, Illamående, förstoppning och muncandidos.

Makrogol (Moxalole) ett bra förstahandsalternativ. Anpassa förpackningsstorlek efter behandlingstid. Vid otillräcklig effekt, komplettera med natriumpikosulfat (Cilaxoral), 5–10 droppar till natten vid behov.

Bulkmedel bör undvikas i samband med opioidbehandling på grund av risk för obstruktion.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Mage/Tarm.

Senast ändrad: