Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Psykossjukdomar

Psykos är inget definierat sjukdomstillstånd, inte heller någon egentlig diagnos. Psykotiska symtom som är akuta kan ses under korta perioder vid t.ex. depression, bipolär sjukdom samt även vid intoxikation/läkemedelsbiverkan, missbruk, abstinens och somatiska sjukdomar, det vill säga inte bara vid schizofreni.

Psykotiska symtom yttrar sig vanligen i form av vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer.

Handläggning

Om möjligt, uteslut eventuell organisk orsak.

Psykospatienter ska handläggas av psykiatrin.

Vid misstänkt förstagångsinsjuknande i psykossjukdom gäller Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande.

Vid tidiga tecken på psykosutveckling:

  • Ta dessa tidiga tecken på allvar.
  • Undersök om tecknen kan bero på andra orsaker, såsom problem i familjen eller bruk av droger.
  • Ha fortsatt kontakt med individen för att följa upp om symtomen förvärras eller avklingar.
  • Trots att många symtom inte behöver leda till en psykosutveckling är det viktigt om symtomen är bestående att hjälpa individen att få kontakt med specialistpsykiatrin för en första bedömning.

Vid tydliga tecken på psykos:

  • Kontakta specialistpsykiatrin för en första bedömning så snart som möjligt (gärna inom 24 timmar).
  • Om psykossymtom är så allvarliga att du bedömer att individen löper risk att skada sig själv eller andra kan omhändertagande enligt tvång bli nödvändigt, se Ifyllnad för vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (blankett från Socialstyrelsen).

Källa: Nationella vård- och insatsprogrammet för Schizofreni och liknande tillstånd.

Om patienten vägrar och kriterier för tvångsvård inte uppfylls kan medicinering med anxiolytika ges, i första hand oxazepam 15–25 mg vid behov (engångsdos). Vid behov av sömnmedicin, ge i första hand zopiklon 7,5 mg till natten.

Nydebuterade psykotiska symtom hos äldre

Äldre

  • Om äldre får nydebuterade psykotiska symtom kan det antas vara en del av annan sjukdomsbild, t. ex. demenssjukdom. För mer information se kapitel Demenssjukdomar, BPSD.

 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: