Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Psykossjukdomar

Psykosen är inget definierat sjukdomstillstånd, inte heller någon egentlig diagnos. Psykotiska symtom som är akuta kan ses under korta perioder vid t.ex. depression, bipolär sjukdom samt även vid intoxikation/läkemedelsbiverkan, missbruk, abstinens och somatiska sjukdomar, det vill säga inte bara vid schizofreni.

Psykotiska symtom yttrar sig vanligen i form av vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer.

Handläggning

Utred eventuell organisk orsak.

Kontakta specialistpsykiatrin. Patienter som är kända inom öppenvården med kontakt de senaste 18 månaderna tillhör vuxenpsykiatrin. Psykospatienter ska handläggas av psykiatrin, se handläggningsöverenskommelse.

Åtgärder:

  • Se till att patienten kommer till psykiatrin. Överväg vårdintyg.
  • Om patienten vägrar och kriterier för tvångsvård inte uppfylls kan medicinering med anxiolytika ges, i första hand oxazepam 15–25 mg vid behov (engångsdos). Vid behov av sömnmedicin, ge i första hand zopiklon 7,5 mg till natten.

Äldre

  • Endast hallucinationer och vanföreställningar som är ångestframkallande bör behandlas.
  • Då behandling anses nödvändig är risperidon det mest lämpliga valet till äldre.
  • I övrigt hänvisas till kapitel Äldre och Läkemedel.

 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: