Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)

 

Figur 22.1 Utredningsschema för diagnostik av LUTS hos män.

 

Lower urinary tract symptoms (LUTS) kan orsakas av en rad olika sjukdomstillstånd i urinvägarna, t.ex. njurinsufficiens, uretärsten, cystit, blåssten, urinblåscancer, blåshalsskleros, benign prostatahyperplasi (BPH), prostatacancer (ovanligt som enda symtom) och uretrastriktur. Både män och kvinnor kan drabbas. LUTS kan dock även genereras av sjukdomar i andra organsystem, t.ex. neurologisk sjukdom, hjärtsjukdom, malign och inflammatorisk sjukdom i lilla bäckenet.

Symtomen varierar över tiden. LUTS delas upp i två symtomgrupper, men besvär ur båda grupperna förekommer ibland samtidigt:

Tömningssymtom:

 • Svårt att påbörja urinering.
 • Svag stråle.
 • Avbrott i strålen.
 • Efterdropp.
 • Känsla av ofullständig tömning.

Lagringssymtom:

 • Behov av täta miktioner dagtid.
 • Behov av täta miktioner nattetid.
 • Känsla av tvingande trängningar i urinblåsan.
 • Urininkontinens.

Differentialdiagnostiken vid LUTS kan vara svår. Det kan vara en hjälp att identifiera patienter med symtomgivande BPH bland män med LUTS genom att följa ett utredningsschema (se Figur 22.1 ovan). Genom att använda utredningsschemat kan många av dessa patienter behandlas av allmänläkare.

Behandlingsalternativen vid LUTS är många och valet beror både på utlösande orsak och patientens preferens. Det är rimligt att pröva farmakologisk behandling innan mer invasiva och irreversibla metoder övervägs.

Primär utredning

BPH i sig kräver inte någon utredning eller behandling, så länge den är asymtomatisk eller endast medför lindriga besvär och i övrigt är utan komplikationer. Här följer ett antal undersökningsmetoder, som alla kan användas av allmänläkare för att få ett beslutsunderlag för behandling av LUTS:

 • International prostate symptom score (IPSS) ger ett bra underlag för att kvantifiera symtom hos patienten. Som tumregel gäller att om IPSS är 7 kan farmakologisk behandling övervägas, och vid terapisvikt eller mycket svåra symtom (IPSS > 19) kan man remittera till urolog.
 • Hur länge har patienten haft sina symtom?
 • Har patienten tömnings- och/eller lagringssymtom eller en blandbild av symtom?
 • Tidsmiktion används för att avgöra obstruktiongrad. 100 ml på 20 sekunder eller mer = hög sannolikhet för infravesikal obstruktion. Lång tidsmiktion kan också bero på dålig blåsfunktion.
 • Residualurinmätning (ultraljudsscanner alternativt tappning).
 • Miktionslista och dryckeslista kan bland annat svara på frågan om patientens miktionsfrekvens och/eller nokturi beror på att hen dricker för mycket eller vid fel tidpunkt.
 • Palpation av prostatakörteln. Storlek (liten eller stor) och konsistens (mjuk, hård eller knölig).
 • Urinprov

  • Mikroskopisk hematuri behöver inte utredas av urolog.
  • ­Makroskopisk hematuri hos patienter över 50 år ska alltid utredas enligt standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna. Övriga patienter remitteras till urolog för bedömning.
  • ­Urinodling: Vid signifikant växt kan behandling med en kur antibiotika erbjudas. Prevalensen asymtomatisk bakteriuri ökar med stigande ålder.

 • Blodprover

  • PSA-prov tas enligt nationella rekommendationer efter muntlig och skriftlig information. OBS! Ta inte PSA-prov vid samtidig infektion eller akut retention. Se separat stycke om tolkning av PSA och utredning av prostata.
  • S-kreatinin för att utesluta njurinsufficiens.

Formulär för utskrift: IPSS, Dryck- och urinmätningslista samt miktionslista (tidsmiktion).

Val av behandling

Vid beslut om lämpligt behandlingsalternativ för en enskild patient med symtomgivande LUTS måste symtombilden och patientens allmänmedicinska tillstånd vägas in (se Figur 22.1 – Flödesschema för diagnostik av LUTS hos män ovan).

Exspektans

Man avstår från aktiv behandling av en LUTS. Patienten får då själv ta ställning till om och när hen ska söka för ny bedömning.

Behandling av tömningssymtom

Alfa-adrenoreceptorblockerare

Alfa-1-adrenoreceptorblockerare (alfuzosin) relaxerar den muskulära vävnaden i prostatakörteln och urinblåshalsen, vilket underlättar miktionen. Detta är en symtomatisk behandling som inte påverkar prostatas storlek eller tillväxt.

Alfuzosin rekommenderas som förstahandsval vid farmakologisk behandling av lätt till måttlig BPH. Alfuzosin kan även användas initialt hos patienter med stora prostatakörtlar tillsammans med finasterid, tills dess att effekten av finasterid kan förväntas (vanligtvis inom 3–6 månader, med full effekt efter 6–12 månader). Vid urinretention kan alfuzosin sättas in direkt för att underlätta kateteravvecklingen. Överväg att låta patienten stå kvar på alfa-adrenoreceptorblockad.

Effekten av alfuzosin sätter in efter 2–4 veckors behandling. Om behandling med alfuzosin inte har lett till förbättring inom en månad, bör behandlingen avbrytas. Omkring 5 % av patienterna upplever övergående yrsel som biverkan. För att minska denna biverkan kan den första dosen tas på kvällen.

Äldre

Alfa-adrenoreceptorblockare, framförallt doxazosin, kan ge ortostatism hos äldre.

5-alfareduktashämmare

5-alfareduktashämmare (finasterid) hämmar spjälkningen av fritt testosteron till dihydrotestosteron (DHT), både cirkulerande och lokalt i prostatakörtelns vävnad. Det leder på sikt till regress av den hyperplastiska vävnaden. En mätbar effekt på symtom och prostatavolym kan förväntas tidigast efter tre månaders behandling. Efter sex månaders behandling har prostatakörtelns volym reducerats med 25 %. 5-alfareduktashämmare halverar PSA-värdet inom ett år vid godartad prostataförstoring. Om PSA inte halveras eller ökar > 0,5 μg/l över det lägsta värdet under behandling bör patienten remitteras till urolog. Finasterid rekommenderas som förstahandsval vid farmakologisk behandling av symtomgivande BPH med palpatoriskt stor prostata. Upp till 10 % av behandlade patienter har angivit sänkt libido och impotensproblem.

Vid symtomgivande tömningsbesvär kan RIK (ren intermittent kateterisering) vara ett bra alternativ. Vid permanent kateter överväg ventil på katetern för att slippa påse dagtid.

Tadalafil 5 mg daglig dosering har även indikation symtomgivande BPH, men ingår inte i läkemedelsförmånen.

 

Tabell 22.1

Farmakologisk behandling av symtomgivande BPH vid LUTS
Grad av besvär Prostatastorlek Behandling
Obetydliga besvär Oavsett storlek Exspektans – patienten får själv ta initiativ till ny bedömning
Besvär Liten Alfa-adrenoceptorblockerare
Besvär Stor Alfa-adrenoceptorblockerare och/eller 5-alfareduktashämmare

 

Uppföljning vid behandling av tömningssymtom

Uppföljning

Patienter där alfa-adrenoceptorblockad har satts in ska följas upp efter en månad, förslagsvis med IPSS och residualurin. Om ingen förbättring har ägt rum avslutas behandlingen.

Om patienten behandlats med 5-alfareduktashämmare (med eller utan alfa-adreno-receptorblockad) görs uppföljningen efter 6–12 månader med IPSS och residualurin.

Om ingen förbättring skett överväg remiss till urolog, finasterid kan då kvarstå.

Behandling vid lagringssymtom

Äldre

Observera att äldre individer kan vara känsliga för antikolinerga läkemedel och de ska därför användas med försiktighet till denna grupp. Exempel på antikolinerga biverkningar är konfusion, förstoppning, urinretention och muntorrhet. Beakta om indikation finns och prova utsättning vid tveksam effekt.

Desmopressin bör användas med försiktighet hos äldre på grund av risk för övervätskning.

Den viljemässiga kontrollen av miktionsreflexen och detrusormuskeln kan sättas ur spel vid många olika sjukdomstillstånd och skador. En patologiskt ökad blåsaktivitet benämns detrusoröveraktivitet (OAB). Denna kan specificeras ytterligare som neurogen, obstruktiv eller idiopatisk. Patienten besväras av urinträngningar med/utan trängningsinkontinens samt av frekvent miktion dag- och/eller nattetid. Vid vissa nervskador kan patienten läcka utan att uppleva trängningar.

En överaktiv blåsa kan vara sekundär till obstruktion varför residualurin bör mätas innan läkemedel mot överaktiv blåsa sätts in. Vid nytillkomna trängningar och läckage (framförallt nattliga) uteslut överfyllnadsinkontinens.

En överaktiv detrusorfunktion kan dämpas med antikolinerga (antimuskarina) läkemedel. Flera typer av preparat finns registrerade på denna indikation och tolterodin depottablett är förstahandspreparat. Behandlingseffekt och biverkningar bör utvärderas och vid utebliven effekt avbrytas.

Vid terapisvikt eller biverkningar vid behandling med tolterodin kan man prova att byta inom preparatgruppen, alternativt till B3-stimuleraren mirabegron (Betmiga) som har en annan verkningsmekanism. Effekten för mirabergon är inte bättre än för de antikolinerga preparaten, men risken för biverkningar som exempelvis muntorrhet är mindre. Kontrollera blodtryck vid insättning och efter 1 månad. Mirabegron är endast rabatterat till patienter som provat men inte tolererat antikolinergika.

Vid otillräcklig effekt kan kombinationen av tolterodin och mirabegron prövas.

Solifenacin (Vesicare) och fesoterodin (Toviaz) är endast rabatterade till patienter som provat generiskt tolterodin, men inte uppnått behandlingsmålen.

Behandlingen är rent symtomatisk och påverkar inte bakomliggande patologi. En primär utredning ska göras innan behandling påbörjas. Vid tveksamhet bör remiss skrivas till urologimottagning för ställningstagande till cystoskopi och cystometri (urodynamik). Patienter med svåra symtom av sin överaktiva blåsa, trots behandling med perorala läkemedel, bör remitteras till urolog för ställningstagande till instillation av blåshämmande läkemedel alternativt Botox injektion. En förutsättning för detta är att patienten är kapabel till självkateterisering.

Vid nattlig polyuri (över 40% av urinen producerad på natten enligt miktionslista) är det viktigt att först diagnosticera och behandla eventuell bakomliggande sömnapné, hjärtsvikt eller njursvikt. Undvik stort vätskeintag på kvällen. Att ha benen i högläge på eftermiddag/kväll och/eller att höja huvudändan på sängen kan hjälpa. Vid idiopatisk nattlig polyuri kan behandling med antidiuretika (desmopressin) erbjudas. Tabletter har säkrare dosering än nässpray. Patienten måste informeras om att preparatet får doseras max en gång per dygn och att perioden med reducerad urinproduktion följs av en period med polyuri. Hos patienter över 65 år ska elektrolytbalansen kontrolleras före påbörjad behandling, samt tre dagar efter insättning och vid varje dosökning.

LUTS och naturläkemedel

Patienter med LUTS prövar ibland på eget initiativ växtbaserade läkemedel som t.ex. Curbisal och Cernitol. Under förutsättning att bruket inte fördröjer diagnos och behandling av LUTS orsakade av allvarliga sjukdomar torde preparaten kunna betraktas som harmlösa.

Indikationen är BPH där läkare uteslutit att annan allvarlig sjukdom föreligger.

När ska patienten med LUTS remitteras till urolog?

 • Misstanke om prostatacancer utreds enligt SVF för prostatacancer (Regionala cancercentrum i samverkan; RCC).
 • Uttalade symtom (IPSS > 19).
 • Postrenalt hinder
 • Makroskopisk hematuri utreds enligt SVF för cancer i urinblåsa och övre urinvägar (RCC). Ta kreatinin i samband med remittering.
 • Recidiverande UVI.
 • Avvikande symtom/fynd.
 • Otillräcklig effekt av medicinering.
 • Tidigare prostataoperation.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: