Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Astma hos vuxna

Inledning

Generella mål för underhållsbehandling

 • Symtomfrihet.
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter.
 • Normal lungfunktion.
 • Inga störande biverkningar av behandlingen.
 • Inget behov av symtomatisk behandling.

Dessutom:

 • Patienten ska klara vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta.

Underhållsbehandling

Behandlingen av astma bygger på fyra ben:

1. Fysisk aktivitet

Regelbunden pulshöjande aktivitet.

2. Kunskap om sjukdom

Förtrogenhet med bakomliggande sjukdomsmekanismer för att öka följsamhet.

3. Undvika försämrande faktorer

Försämrande faktorer kan vara rökning, övervikt, rinit, reflux, irritanter, allergen och stress.

4. Läkemedel

Underhållsbehandling av astma hos vuxna följer lämpligen behandlingstrappan i Figur 3.4. Tänk på att behandlingsbehovet kan förändras över tid och att det är möjligt att både trappa upp och ner behandlingen.

Majoriteten av astmatikerna klarar sig med behandling på steg 2. På detta steg, inled med medelhög dos som sedan trappas ner till underhållsdos.

En förutsättning för en god behandling av astma är att patienten kan använda sin inhalator. Utgå därför från patientens preferenser för val av sådan samt eventuella hjälpmedel.

Inhalationsteknik och användning av eventuella inhalationshjälpmedel måste läras ut och fortlöpande kontrolleras. Använd placeboinhalatorer för att underlätta patientens val och för att förenkla instruktionerna.

En översikt av de inhalatorer som finns tillgängliga på svenska marknaden finns i separat dokument.

Filmer med tydliga instruktioner för de flesta inhalatortyper finns på medicininstruktioner.se.

 

Figur 3.4 Behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma hos vuxna. Majoriteten av astmatikerna klarar sig med behandling på steg 2. Tänk på att behandlingen kan trappas både upp och ner beroende på patientens aktuella behov, omvärdera kontinuerligt.

Rekommenderade läkemedel

Steg 1

Förstahandsval: salbutamol (Buventol Easyhaler eller Ventoline Diskus).

Steg 2

Förstahandsval: flutikason (Flutide Diskus) eller budesonid (Giona Easyhaler).

För dosering se dygnsdoser i Tabell 3.3.

 

Majoriteten av astmatikerna klarar sig med behandling på steg 2.

 

Steg 3

Budesonid/formoterol (Bufomix Easyhaler) eller flutikason/salmeterol (Salflumix Easyhaler eller Seretide Diskus).

Steg 4

Tillägg av montelukast (leukotrienantagonist) och/eller tiotropium (Spiriva Respimat) som tillval från steg 3.

Använd startförpackning vid nyinsättning av montelukast och utvärdera effekten efter en månad, då en del patienter inte svarar på behandlingen. Var observant på biverkningar som buksmärtor och psykiska symtom som t.ex. mardrömmar. För magsmärtor kan långsammare insättning eller halvering av dosen hjälpa. För mardrömmar kan dosering på morgon vara en lösning. Vid allvarligare psykiska symtom bör montelukast sättas ut.

Steg 5

Remiss till specialistklinik.

 

Tabell 3.3

Dygnsdoser för rekommenderade inhalationssteroider vid astma (alfabetisk sortering).
Låg dos Medelhög dos Hög dos
Budesonid 200–400 µg > 400–800 µg > 800 µg
Flutikasonpropionat

100–250 µg > 250–500 µg > 500 µg

Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

I första hand tas hänsyn till preparatens effekt. Om effekten bedöms likvärdig ges prioritet för enkelt handhavande: pulver framför spray och flerdos- framför singeldosinhalator. Dessutom vägs pris, miljöaspekter och sortimentsbredd in.

 

Miljöpåverkan av inhalatorer

När det gäller inhalationsläkemedel finns det några specifika miljöpåverkande faktorer att ta hänsyn till.

 • Spray med drivgas påverkar miljön betydligt mer än pulverinhalatorer.

  Drivgaserna i sprayinhalatorer är idag så kallade hydrofluorkarboner (HFC). Dessa är kraftfulla växthusgaser och klimatpåverkan från en sprayinhalator med HFC är minst 10 gånger större än från en pulverinhalator.

  Genom att välja en pulverinhalator istället för en spray minskar koldioxidavtrycket med 200–400 kg koldioxidekvivalenter per patient och år (utsläpp motsvarande fyra flygresor Halmstad–Stockholm tur och retur).

  Soft mist-inhalatorer, SMI (Respimat) är inte drivgasburen och därmed utifrån ett miljöperspektiv att likna vid en pulverinhalator.

 • Alla inhalatorer och refiller innehåller relativt stora mängder läkemedelsrester när de är slutanvända.

  Det är därmed viktigt dessa lämnas in till apotek för destruktion. I sprayinhalatorer finns även drivgas kvar.

Uppföljning

Astma är en kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning. Enligt Nationella riktlinjer ska patienter med kontrollerad astma följas upp minst vart tredje år och de med instabil astma årligen (efter individuell bedömning). En uppföljning bör inkludera bland annat

 • ACT (asthma control test)
 • Inhalationsteknik
 • Spirometri

Vid nydebuterad astma eller allvarliga exacerbationer bör uppföljning ske snarast.

När patienten uppnått god behandlingskontroll, överväg nedtrappning av steroiddos.

Akutbehandling

Åtgärder i hemmet

Vid tillfällig försämring: överväg tillfällig fyrfaldig ökning av ordinarie dos inhalationssteroid (SIC), alternativt kortvarig peroral steroiddos (t.ex. prednisolon 5 mg, 5 tabletter dagligen i 5 dagar).

Åtgärder på mottagning

 • Syrgas 2–5 liter/minut (grimma).
 • Luftrörsvidgande inhalationsbehandling (i första hand med andningsbehållare, först när detta testats används nebulisator):

  .

  • I första hand med inhalationsspray och andningsbehållare (se kommentarer nedan):

   beta-2-agonist, salbutamol (Ventoline Evohaler, 0,1 mg/puff), 10–15 puffar ofta i kombination med ipratropiumbromid (Atrovent, 20 µg/puff), 4 puffar.

   Kan upprepas var 20 minut vid otillräcklig förbättring.

  • I andra hand via nebulisator:

   beta-2-agonist salbutamol (2,5–5 mg), ofta i kombination med ipratropiumbromid (0,5 mg). Detta finns även som kombinationspreparat (t.ex. Combivent).

   Kan upprepas var 20 minut vid otillräcklig förbättring.

   .

 • Betametason (Betapred) 10 tabletter = 5 mg x 1 ska alltid ges.
 • Terbutalin (Bricanyl) subkutant eller intravenöst (0,25–0,5 mg), om patienten inte kan inhalera.

Kommentar gällande inhalationsbehandling och andningsbehållare

OBS! Aldrig mer än en puff åt gången i andningsbehållaren.

För flerpatientsbruk på vårdenhet krävs en andningsbehållare som kan rengöras i diskdesinfektor och då rekommenderas Vortex.

Instruktionsfilm samt bruksanvisning för Vortex finns på medicininstruktioner.se.

Vanligen väljs munstycke för vuxna men för vissa äldre kan mask underlätta vid behandlingen.

Hosta

Långvarig hosta bör utredas och inte bara behandlas symtomatiskt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Allergi, astma och KOL

Senast ändrad: