Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Kranskärlssjukdom

Angina pectoris

Angina pectoris kan definieras som en bröstsmärta orsakad av en relativ brist i myokardiets blodförsörjning i förhållande till dess behov. Mestadels är myokardischemin utlöst av en koronar stenos men kan i sällsynta fall förekomma vid andra tillstånd, t.ex. påtaglig hjärtmuskelhypertrofi sekundärt till en tät aortastenos.

Angina pectoris kan även ha extrakardiella orsaker, t.ex. anemi, hypertyreos.

Man kan indela angina pectoris beroende på symtom, svårighetsgrad eller risk för utvecklande av akut hjärtinfarkt.

Infarktrisk

 • Stabil angina pectoris – låg risk.
 • Instabil angina pectoris – hög risk. Beror mestadels på ruptur av koronart plaque, varvid hög risk för koronar trombos föreligger – inläggningsfall!

Definition av instabil angina

 • Nydebuterad svår angina, det vill säga symtom vid lindrig ansträngning.
 • Ändrad karaktär eller intensifiering av tidigare stabil angina.
 • Tillkomst av viloangina.

Akut koronart syndrom

En vanlig indelning är att man skiljer mellan stabil kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom (AKS).

AKS innefattar ST-höjningsinfarkt (STEMI), icke ST-höjningsinfarkt (non-STEMI) och instabil angina.

STEMI – Ska sändas akut med ambulans till PCI-enhet efter telefonkontakt med medicinjour.

 • Alla patienter ”laddas” med 300 mg acetylsalicylsyra (ASA (Trombyl)) om inga absoluta kontraindikationer föreligger.
 • Nitroglycerin och morfin vid behov.
 • Syrgas om syremättnad < 90 %.

Bröstsmärta med misstanke om instabil angina/non-STEMI – akut inläggning.

Stabil angina pectoris

Utredning

 • Anamnes.
 • Utredning av riskfaktorer: hypertoni, hyperlipidemi, rökning, diabetes, claudiocatio, tidigare stroke/TIA, stress samt hereditet.
 • Status. Blåsljud? Torakal palpationsömhet? Tecken till anemi eller hypertyreos? Tecken till inkompensation? Lungsjukdom? Hypertoni?
 • EKG. ST-förändringar vid smärta? Misstanke om genomgången infarkt. Vänsterkammarhypertrofi? Vänster-grenblock?

Patienter som bör remitteras till hjärtspecialist

 • Unga patienter med misstanke på ischemisk hjärtsjukdom.
 • Otillfredsställande svar på medicinsk behandling.

Remissbedömande kardiolog tar beslut om vilken utredning som är lämplig. För att på bästa möjliga sätt kunna bedöma detta är det viktigt att remissen innehåller alla relevanta uppgifter:

 • Noggrann symtombeskrivning, inklusive tidsförlopp.
 • Samsjuklighet.
 • Ärftlighet.
 • Riskfaktorer, inklusive tobaksvanor.
 • Kliniska fynd.
 • Aktuella läkemedel.
 • Relevanta laboratoriedata som Hb, glukos, lipidstatus och njurfunktion.

Farmakologisk behandling vid stabil angina pectoris

Förstahandsval vid angina pectoris: acetylsalicylsyra (ASA) i kombination med statin, selektiv betablockerare och snabbverkande nitroglycerin vid behov, samt eventuellt långverkande nitrat.

 

Äldre

Äldre patienter är ofta mer känsliga för läkemedel som används vid kranskärlssjukdom.

 • Vid behandling bör risken för blodtrycksfall beaktas.
 • Informera patienter att höra av sig vid nytillkomna symtom som t.ex. nedsatt aptit och viktnedgång.
 • Beakta (den ökade) blödningsrisken för dessa patienter.

Trombocythämmare

ASA (Trombyl) i lågdos (75 mg) reducerar risk för hjärtinfarkt vid angina pectoris genom dess trombocytaggregationshämmande verkan och har en dokumenterad primär- och sekundärprofylaktisk effekt. Behandlingen bör vara livslång. Kontraindikationer: aktivt ulcus och trombocytopeni. Vid magbiverkningar av ASA kan tillägg av protonpumpshämmare övervägas. Klopidogrel kan ersätta ASA vid specifik överkänslighetsreaktion.

Statiner

Det vetenskapliga underlaget är gott för att behandla patienter med manifest kranskärlssjukdom även vid normala eller låga kolesterolnivåer. Atorvastatin är förstahandspreparat. För dosering, se avsnitt Sekundärprevention vid känd kranskärlsjukdom nedan.

Selektiv betablockerare

I första hand rekommenderas metoprolol. Titrera upp till högsta tolererade dos (max 200 mg) en gång dagligen.

Andrahandsval är bisoprolol (max 10 mg) en gång dagligen. Kontraindikationer: AV-block II och III. Renodlad astma utgör relativ kontraindikation, här kan istället verapamil vara att föredra.

Långverkande nitrat

Förstahandsval är isosorbidmononitrat depottablett 60 (–120) mg. Oftast dosering morgon, men om patienten övervägande har nattliga besvär kan man dosera eftermiddag eller kväll. För att undvika toleransutveckling bör det föreligga ett fritt intervall under halva dygnet. Vanligaste biverkan är huvudvärk, varför man ofta startar med låg dosering (en halv tablett à 60 mg) och efter några dagar testar med dosökning.

Kalciumantagonister

Amlodipin 5–10 mg dagligen har en selektiv kärlvidgande effekt på grund av minskad kärltonus. Amlodipin kan kombineras med betablockerare och långverkande nitrat.

Anfallskupering och situationsprofylax

Glycerylnitrat spray (Glytrin, Nitrolingual) 0,4–0,8 mg sublingualt vid behov. Effekt inom någon minut, duration omkring 20 minuter. Rekommendera gärna provdos hemma i lugnt skede. Suscard buckaltablett 2,5 mg i förebyggande syfte eller som akut behandling. I förebyggande syfte tas en tablett före ansträngning. Effekt inom någon minut, avtar inom ca 15–20 min efter att ha tagits ut. Om tabletten hålls kvar under läppen kan effekten vara upp till 4–5 timmar.

Icke-farmakologisk behandling vid stabil angina pectoris

Efter genomgången kranskärlsröntgen fattas beslut om eventuell PCI (percutaneous coronary intervention) eller bypass-kirurgi.

Sekundärprevention vid känd kranskärlssjukdom

Livsstilsförändringar

Komorbiditet

Diabetes mellitus och nedsatt glukostolerans, se kapitel Diabetes. Diabetessjukdom (med stor sannolikhet även nedsatt glukostolerans) utgör en oberoende riskfaktor, särskilt hos kvinnor. Diabetiker med ischemisk hjärtsjukdom bör erbjudas behandling med SGLT-2-hämmare eller GLP-1-analog.

Hypertoni, se delkapitel Hypertoni.

Depression. Social isolering och depression har visats vara oberoende riskfaktorer för mortalitet och återinsjuknande i icke-fatal kranskärlsjukdom efter hjärtinfarkten, se kapitel Psykiatri, Depression.

Läkemedel för sekundärprevention

Äldre

Äldre patienter är ofta mer känsliga för läkemedel som används vid kranskärlssjukdom.

 • Vid behandling bör risken för blodtrycksfall beaktas.
 • Informera patienten att höra av sig vid nytillkomna symtom som t.ex. nedsatt aptit och viktnedgång.
 • Beakta (den ökade) blödningsrisken för dessa patienter.

Trombocythämmare

ASA (Trombyl) 75 mg dagligen. Livslång behandling rekommenderas. Vid specifik intolerans mot ASA kan klopidogrel övervägas. Vid dyspeptiska besvär rekommenderas i första hand tillägg med PPI till ASA.

Behandling med ADP-hämmare är indicerat som tillägg till ASA i samband med akuta korona syndrom samt efter kateterburna interventioner (PCI) oavsett om patienten varit instabil eller inte. Prasugrel (Efient) 10 mg en gång dagligen, eller tikagrelor (Brilique) 90 mg två gånger dagligen alternativt klopidogrel 75 mg en gång dagligen.

Val av preparat beslutas vid akutvårdstillfället och får inte bytas ut under eftervården utan diskussion med kardiolog. Behandlingstiden blir alltid individuellt anpassad med hänsyn till indikation, risk för blödningsbiverkan, andra nödvändiga sjukvårdande åtgärder m.m. Huvudregeln är dubbel trombocythämning i 3–12 månader. I enstaka fall kan fortsatt behandling i upp till tre år med lägre dos av tikagrelor (60 mg två gånger dagligen) vara aktuell, bedöms av kardiolog.

Planerad behandlingstid och val av trombocythämmare ska finnas dokumenterad i journalens epikris, läkemedelslistan och remiss vid överförande av vård. Får inte ändras utan kontakt med kardiolog.

Ett ökande antal patienter har indikation för NOAK/warfarin på grund av förmaksflimmer. Dessa behöver under en viss tid efter en genomgången PCI behandling med antikoagulantia (AK) i kombination med dubbel trombocythämning, härefter dubbelbehandling med AK och en trombocythämmare, vanligtvis klopidogrel. Strategin avgörs av hjärtspecialist och dokumenteras i epikris.

För patienter med etablerad kranskärlssjukdom och hög kardiovaskulär risk (perifer kärlsjukdom, tidigare stroke, diabetes, njursvikt) kan det i enstaka fall vara aktuellt med kombinationsbehandling ASA och rivaroxaban 2,5 mg två gånger dagligen tills vidare. Behandling sker efter beslut av kardiolog.

Statiner

Basbehandling är atorvastatin 40–80 mg dagligen, alternativt rosuvastatin 20–40 mg dagligen. Försiktighet med rosuvastatin vid GFR < 60 ml/min, se FASS. Rosuvastatin är kontraindicerat vid GFR < 30 ml/min.

Vid otillräcklig effekt av statiner ges tillägg av ezetimib, som inte ska användas som monoterapi. Viktigt att målvärden nås och bibehålles, se delkapitel Hyperlipidemi.

OBS! Vid akuta koronara syndrom används en hög dos atorvastatin 80 mg. Dosen får omvärderas vid senare uppföljning.

Selektiva betablockerare

Behandling är indicerad hos patienter efter hjärtinfarkt med nedsatt vänsterkammarfunktion. Metoprolol och bisoprolol är förstahandspreparat. Vid biverkan får medicineringen omprövas.

ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB)

ACE-hämmare ramipril i måldos 10 mg/dygn, rekommenderas till postinfarktpatienter med hjärtsvikt med eller utan symtom (EF < 40%), diabetes och/eller hypertoni.

Vid intolerans mot ACE-hämmare kan ARB användas, t.ex. candesartan med måldos 32 mg/dag.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hjärta-kärl.

Senast ändrad: