Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Urtikaria

Urtikaria eller nässelfeber karaktäriseras av flyktiga röda kliande upphöjda rodnader/ kvaddlar i huden. Urtikaria kan vara både allergisk och icke allergisk.

Urtikaria som pågått mer än 6 veckor benämns kronisk urtikaria.

Akut urtikaria

Enstaka eller flera episoder med duration mindre än sex veckor. Omhändertagande ska ske i primärvården. Anamnesen är viktig för att identifiera eventuell utlösande orsak såsom infektion, födoämne, läkemedel eller fysikaliska faktorer (t.ex. köld, värme, tryck, fysisk ansträngning).

Läkemedel

Icke sederande H1-antihistamin (Desloratidin, Cetirizin). Dosen kan ökas 2-4 ggr rekommenderad maximal dos. Ange ”OBS” eller ”SIC” vid receptförskrivning om dosen ökas.

Olika antihistaminpreparat kan prövas. Antihistamin ges minst 1-2 veckor innan effekten utvärderas. Vid kronisk urtikaria ges flera månaders behandling.

Kort steroidkur peroralt kan övervägas vid mycket uttalad reaktion. Skall alltid kombineras med antihistaminer.

  • Desloratadin 5 mg. Barn 1-12 år, se FASS
  • Cetirizin 10 mg. Barn 6-12 år, se FASS

Vid behov av oral lösning finns desloratadin (Aerius).

Behandling, se även Kapitel 3, Allergi och astma hos barn och ungdomar/vuxna

Kronisk urtikaria

Definitionsmässigt efter 6 v besvär. Kronisk urtikaria är oftast ingen allergisjukdom. I cirka 50 % av fallen finns en autoimmun orsak.

Behandling

Följ behandlingsalgoritmen i figur 10.1.

Figur 10.1 Behandlingsalgortim för kronisk urtikaria.

Behandling, se även Kapitel 3, Allergi och astma hos barn och ungdomar/vuxna.

 

 

Senast ändrad: