Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Urtikaria

Urtikaria eller nässelfeber karaktäriseras av flyktiga röda kliande upphöjda rodnader/ kvaddlar i huden. Urtikaria kan vara både allergisk och icke allergisk.

Akut urtikaria

Enstaka eller flera episoder med duration mindre än sex veckor. Omhändertagande ska ske i primärvården. Anamnesen är viktig för att identifiera eventuell utlösande orsak såsom infektion, födoämne, läkemedel eller fysikaliska faktorer (t.ex. köld, värme, tryck, fysisk ansträngning).

Behandling, se kapitel Allergi, Astma och KOL, avsnitten Allergi hos barn och ungdomar/vuxna.

Kronisk urtikaria

Urtikaria som pågått mer än 6 veckor.

Kronisk urtikaria är oftast ingen allergisjukdom. I cirka 50 % av fallen finns en autoimmun orsak.

Kronisk urtikaria delas in i kronisk spontan urtikaria och kronisk inducerbar urtikaria. Vid kronisk spontan urtikaria kan man inte finna någon säker utlösande orsak. Vid kronisk inducerbar urtikaria finns däremot en utlösande orsak. Kronisk inducerbar urtikaria kan exempelvis utlösas av kyla, värme eller tryck. Två eller flera subtyper av kronisk urtikaria kan förekomma samtidigt hos en enskild individ.

Utredning av möjliga bakomliggande orsaker bör ske i primärvården (infektion, läkemedel, malignitet, kollagenos).

  • Utredning avseende övre luftvägsinfektioner, tarmparasiter och infektion med Helicobacter pylori kan övervägas utifrån anamnes och status.
  • NSAID kan orsaka en icke-allergisk hypersensitivitets reaktion som både kan utlösa och försämra en kronisk spontan urtikaria och NSAID bör därför undvikas.
  • Hos patienter som endast har angioödem måste ACE-hämmare och hereditärt eller förvärvat angioödem uteslutas som genes.
  • Thyreoidearubbning anses inte vara orsak till urtikaria utan är ett parallellfenomen. Behandling av thyreoideasjukdomen brukar inte påverka urtikarians förlopp.
  • Stress kan troligen försämra urtikaria.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk och pågår till spontan utläkning.

Identifierade orsaker och försämrande faktorer bör undvikas.

Följ behandlingsalgoritmen i figur 10.1.

Vid akut exacerbation av kronisk urtikaria kan man i undantagsfall ge en kort kur peroralt prednisolon, 20-50 mg dagligen i max 10 dagar.

Behandling, se även kapitel Allergi, Astma och KOL, avsnitten Allergi hos barn och ungdomar/vuxna.

Figur 10.1 Behandlingsalgortim för kronisk urtikaria.

 

 

Senast ändrad: