Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Behandling av obesitas

Icke-farmakologisk behandling

Den rekommenderade metoden vid obesitasbehandling och bestående viktreduktion är förändrade motions- och matvanor, samt stöd i samband med beteendeförändring. Vid obesitas skall övriga åtgärder som läkemedel och kirurgi ses som tillägg till denna åtgärd.

All behandling av personer med obesitas bör om möjligt ske utifrån ett multidisciplinärt team där respektive profession bidrar med sin ämneskunskap. De som med fördel bör ingå är psykolog, kurator, sjuksköterska, dietist, fysioterapeut och läkare.

Gravida bör erbjudas dietistkontakt. Kvinnohälsovården har ingen egen dietist och skickar därför remiss till Närsjukvården för hjälp med dietistremiss.

Klargör patientens förväntningar och behandlingsmål samt motivation och tilltro till egen förmåga att förändra levnadsvanor. Av patienten krävs som regel stöd i hemmiljön, stor motivation, envishet och uthållighet samt god förmåga att ändra såväl kost- som motionsvanor. Lågt motiverade patienter med för högt ställda förväntningar på behandlingen får anses ha små möjligheter att nå framgång i viktreducerande behandling.

 • Sätt upp realistiska behandlingsmål (både kortsiktiga och långsiktiga).
 • Guida patient att jobba med en till två förändringar i taget.
 • Behov av uppföljning och stöd under lång tid samt utvärdering.
 • Individuell nutritionsbehandling hos dietist eller kostrådgivning hos annan professionell vårdgivare. Individanpassade kostråd ges utifrån anamnes och bedömning utifrån patientens möjligheter, där inslag av lågkaloridiet (LCD; 800–1200 kcal/dag) kan förekomma.
 • Stöd för ökad och anpassad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept (FaR). Viktigt att börja försiktigt, öka intensitet och duration långsamt för att förebygga skador samt främja motivation och vidmakthållande.
 • KBT-inriktad behandling (kognitiv beteendeterapi), enskilt eller i grupp.
 • Gruppbehandling med regelbundna träffar.

Värdering av icke-farmakologisk behandling

 • Utvärdera biomarkörer (blodtryck, blodfetter och blodsockerbalans), välbefinnande och självskattad hälsa.
 • Utvärdera vikt och midjemått

   • Viktreduktion med minst 5 % av begynnelsevikten per tre- till sexmånadersperiod är effektiv behandling.
   • Bestående viktminskning i storleksordningen 10–15 % av begynnelsevikten har positiva effekter på bland annat blodtryck, blodfetter och blodsockernivåer.

 • Utvärdera kostvanor avseende måltidsordning, intag av grönsaker/frukt, fullkorn och vegetabiliska fetter.
 • Utvärdera fysisk aktivitetsnivå. En konditionsförbättring, trots utebliven viktnedgång, minskar risken för följdsjukdomar.

Nås ett tillfredsställande behandlingsresultat efter uppställda mål, fortsätter man med icke-farmakologisk behandling.

Svårigheter att uppnå eller bibehålla en viktnedgång på 5 % eller mer efter tolv veckor motiverar modifierad kost-, motions- och beteendeterapi eller eventuellt tillägg av farmakologisk behandling.

Farmakologisk behandling

Vid bristande effekt av levnadsvaneförändring kan komplettering med läkemedel övervägas.

Före start av läkemedelsbehandling:

Klargör att behandlingsmålet är 5 % viktminskning på tre månader samt att om detta mål inte uppnås så avslutas farmakoterapin.

Därefter bör patienten återkomma för kontrollvägning innan ytterligare läkemedel förskrivs.

Lipashämmare orlistat 120 mg intas i samband med måltid tre gånger dagligen. Substansen hämmar gastrointestinalt lipas och på så sätt nedbrytningen av triglycerider i tarmen. Jämfört med placebo är viktnedgång med orlistat under första året endast 3,2–4,4 kg. Behandling med orlistat ordineras alltid i kombination med energireducerad kost.

Biverkningarna från magtarmkanalen är för många patienter oacceptabla men beror oftast på ett för högt fettintag. Orlistat ingår i läkemedelsförmånen vid behandling av patienter som lider av diabetes typ 2 och som har ett BMI på minst 28, samt vid behandling av övriga patienter som har ett BMI på minst 35. Observera att gränsen för subvention inte är densamma som för indikationen, samt att orlistat finns inte på listan över rekommenderade läkemedel. Effekten är alltför blygsam och står inte i relation till biverkningar och kostnader.

Liraglutid (förfylld injektionspenna Saxenda) är ytterligare ett läkemedel som är godkänt för viktminskning. Saxenda ingår inte i läkemedelsförmånen och är inte ett läkemedel vi i nuläget rekommenderar.

Bupropion + naltrexon (Mysimba) har indikation för vikthantering hos vuxna patienter som tillägg till en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet. Ingår inte i förmånen och är inte ett läkemedel vi i dagsläget rekommenderar.

Värdering av farmakologisk behandling:

 • Vid acceptabel viktnedgång fortsätter man efter uppställda mål med farmakologisk behandling, i kombination med kostbehandling, motion och beteendemodifikation. Dokumentation saknas för längre tids behandling än fyra år.
 • Följ upp levnadsvanorna vid varje återbesök (kost, motion, tobak och alkohol).
 • Går patienten inte ned > 5 % på tre månader skall läkemedelsbehandling avslutas.
 • Vid betydande obesitas (BMI > 35), flera riskfaktorer, medicinska komplikationer samt dålig behandlingsframgång kan kirurgisk intervention vara motiverad (se nedan).

Kirurgisk behandling

I Region Halland är Gastric sleeve den vanligaste operationsmetoden. Vissa patienter opereras med Gastric bypass. BMI > 40 eller BMI > 35 med komplikationer (som exempelvis diabetes eller högt blodtryck) är ett krav för operation. Remiss till Kirurgkliniken Hallands sjukhus Varberg kan skrivas av patienten själv eller av läkare på vårdcentral.

Remiss för obesitasoperation ska innehålla:

 • Vilka seriösa försök patienten har gjort för att gå ned i vikt.
 • Hur patientens psykosociala situation är.
 • Om patienten har något alkoholmissbruk.
 • Om patienten har någon annan obehandlad sjukdom.
 • Aktuell läkemedelslista.
 • Patienten ska inte överstiga 60 års ålder.

Bifoga alltid bilaga Obesitasoperation.

En bedömning görs på kirurgkliniken av kirurg, undersköterska/sjuksköterska, dietist och kurator gällande patientens psykosociala situation, levnadsvanor och missbruk/riskbruk. Patienten förväntas justera sina kost- och motionsvanor och gå ner en del i vikt innan ett eventuellt operationsdatum bestäms. Information i grupp erbjuds av dietist, kurator och fysioterapeut gällande justering av levnadsvanor. Förändringsarbete sker därefter på egen hand alternativt med hjälp av dietist, kurator, fysioterapeut eller annan vårdgivare på vårdcentral.

Obesitaskirurgi medför minskad portionsstorlek och ställer krav på näringsrik mat och att fördela matintaget på 5–6 måltider om dagen. Två veckor innan operationsdagen följer patient en lågkaloridiet (LCD) för att minska leverns storlek innebärande max 800 kcal med hjälp av kostersättningsprodukter. Under de första veckorna efter operationen behövs anpassad konsistens på maten och proteintillskott.

Livslång behandling med följande vitamin- och mineralsupplement:

 • Multivitamintablett (rekommendation Mitt Val Kvinna) (receptfritt).
 • Kalcium + vitamin D ( Kalcipos-D 500mg/400IE eller Calcichew D3 500mg/400IE).
 • Kobolamin (B12; Betolvex/Betolvidon).
 • Järn (Duroferon).
 • Komplettera med folsyra (Folacin) till gravida som genomgått obesitaskirurgi.

Värdering av kirurgisk behandling

 • Uppföljning under det första året sker hos obesitasteamet på kirurgkliniken och därefter remitteras patient till vårdcentralen.
 • Provtagning årligen: Hb med järnstatus, kobolamin (B12), vitamin D, kalcium, folsyra och vikt.
 • Enstaka patienter kan drabbas av hypoglykemier upp till flera år efter Gastric bypass. Vid misstanke om hypoglykemi ska de remitteras till diabetesmottagning.
 • Två år postoperativt kan bedömning göras för bukplastikoperation. Remiss för bukreduktionsplastik ska innehålla: Specifika symtom kopplat till buköverhäng, tidigare sjukdomar, hur patientens psykosociala situation är. Bifoga alltid bilaga Bukreduktionsplastik.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: