Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Uppföljning och utsättning

Uppföljning

Uppföljning av nyinsatt behandling görs med telefonkontakt efter 3–4 månader. Efter intravenös bisfosfonat även kontroll av kreatinin. Kreatinin och kalcium kontrolleras därefter förslagsvis årligen.

Effekten av insatt benspecifik terapi kan utvärderas med bentäthetsmätning tidigast efter cirka 2–3 år. Vid tillstånd med snabbare skelettnedbrytning (t.ex. steroidinducerad osteoporos) kan det ibland vara motiverat med mätning redan efter ½–1 år. Vid påvisad positiv effekt av behandlingen behövs i regel inte någon ny mätning de närmaste åren. Behandlingen ska omprövas årligen, därför rekommenderas att skriva året för behandlingsstart i receptet.

Långtidsbiverkningar

Vid längre behandling med bisfosfonat och denosumab ökar risken för en ovanlig biverkan, atypisk diafysär femurfraktur. Frakturen föregås ofta av smärta i låret. Vid denna typ av symtom görs röntgen av hela femur bilateralt.

En mycket ovanlig komplikation till antiresorptiv behandling (rapporterad incidens 0,0004–0,06 % vid osteoporosbehandling) är käkbensosteonekros. Högre risk föreligger hos patienter med malign sjukdom som behandlas med höga doser bisfosfonater under längre tid och dessutom har immunosupprimerande behandling.

Utsättning

En vanlig behandlingsperiod för bisfosfonater är 3–5 år. Vid mycket hög frakturrisk kan behandlingen pågå längre. Den positiva effekten på frakturreduktion kvarstår under flera år efter utsatt behandling.

Till skillnad från bisfosfonater förloras den frakturreducerande effekten snabbt vid utsättning av övriga benspecifika läkemedel (denosumab, parathormon, romosozumab samt könshormoner). När önskad behandlingseffekt uppnåtts (mätt med DXA) sätts sådana läkemedel ut, och ersätts med konsolideringsbehandling med bisfosfonat för att behålla uppnådd bentäthetssvinst.

För denosumab påbörjas denna 6 mån efter sista injektion, och pågår under 1–3 år. Vid nedsatt njurfunktion kan reducerad bisfosfonatdos användas (t.ex. alendronat 10 mg två gånger per vecka).

Bibehåll kalcium- och D-vitaminsubstitution 1–2 år efter utsatt antiresorptiv behandling, då bisfosfonat finns inlagrad i skelettet och utövar fortsatt effekt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: