Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Uppföljning och utsättning

Uppföljning

Kreatinin och kalcium kontrolleras årligen hos alla med farmakologisk behandling.

Efter första dos denosumab hos patienter med ökad risk för hypokalcemi (exempelvis patienter med njursvikt, hypoparatyroidism samt kortisonbehandlade patienter) kontrolleras kalcium inom två veckor.

Effekten av insatt benspecifik terapi kan utvärderas med bentäthetsmätning tidigast efter cirka 2–3 år. Vid tillstånd med snabbare skelettnedbrytning (t.ex. steroidinducerad osteoporos) kan det ibland vara motiverat med mätning redan efter ½–1 år. Vid påvisad positiv effekt av behandlingen behövs i regel inte någon ny mätning de närmaste åren. Behandlingen ska omprövas årligen, därför rekommenderas att skriva året för behandlingsstart i receptet.

Långtidsbiverkningar

Vid längre behandling med bisfosfonat eller denosumab ökar risken för en sällsynt biverkan: atypisk diafysär femurfraktur (rapporterad incidens <1–5/1 000 behandlingsår). Frakturen föregås ofta av smärta i låret. Vid denna typ av symtom görs röntgen av hela femur bilateralt.

En annan sällsynt komplikation till antiresorptiv behandling (rapporterad incidens          < 1/10 000 behandlingsår) är käkbensosteonekros. Högre risk föreligger hos patienter med malign sjukdom, immunosupprimerande behandling och dålig tandstatus.

Utsättning

En vanlig behandlingsperiod för bisfosfonater är 5 år. Vid mycket hög frakturrisk kan behandlingen pågå längre. Positiv effekt på frakturreduktion kvarstår under flera år efter utsatt behandling.

Till skillnad från bisfosfonater förloras den frakturreducerande effekten snabbt vid utsättning av övriga benspecifika läkemedel (denosumab, parathormon, romosozumab samt könshormoner). När önskad behandlingseffekt uppnåtts (mätt med DXA) sätts sådana läkemedel ut, och ersätts med konsolideringsbehandling med bisfosfonat för att behålla uppnådd bentäthetssvinst.

För denosumab påbörjas denna 6 mån efter sista injektion och pågår under 1–3 år.

Bibehåll kalcium- och D-vitaminsubstitution 1–2 år efter utsatt antiresorptiv behandling, då bisfosfonat finns inlagrad i skelettet och utövar fortsatt effekt.

Sekventiell behandling

Begreppet sekventiell behandling innebär att anabol behandling följs av antiresorptiv behandling. Sekventiell behandling har ett stort värde för att optimera bentäthetsvinst och därmed frakturförebyggande effekt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: