Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Det röda ögat

Bakteriell konjunktivit

Bakteriell konjunktivit läker ofta utan antibiotikabehandling inom en vecka. Lämplig åtgärd är rengöring med kranvatten eller koksaltlösning flera gånger dagligen. God handhygien är viktigt för att undvika smittspridning!

Vid ensidig konjunktivit och/eller ljuskänslighet – överväg annan diagnos.

Vid utebliven läkning kan lokal antibiotikabehandling övervägas.

Farmakologisk behandling

  • Kloramfenikol ögonsalva eller ögondroppar i endospipett, 1 x 4–5.

Kloramfenikol har brett spektrum, men begränsad effekt på Pseudomonas aeruginosa. Liten risk för resistensutveckling.

  • Fusidinsyra (Fucithalmic) ögonsalva, 1 x 2. Behandlingen bör fortsätta till och med två dagar efter symtomfrihet. Lämplig att använda till barn och äldre då det är enkel dosering.

Fusidinsyra har särskilt hög aktivitet mot stafylokocker. Däremot är Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa resistenta mot fusidinsyra.

  • Azitromycin (Azyter) ögondroppar i endospipett, 1 x 2 i 3 dagar. Behandlingseffekten är kvarstående i sju dagar. Viktigt att informera att symtomen kan kvarstå några dagar efter avslutad behandling. Lämplig att använda till barn och äldre eftersom det är enkel dosering och kort behandlingstid.

Följande preparat förbehålls komplicerade fall och bör endast ordineras av eller i samråd med ögonläkare: levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin.

Klamydiakonjunktivit

Ofta ensidig konjunktivit, läs vidare i avsnitt Klamydia, kapitel Sexuellt överförbara sjukdomar.

Allergisk konjunktivit

Steg 1

Peroralt antihistamin (cetirizin, desloratadin eller loratadin).

Desloratadin och loratadin kan ges till gravida och ammande kvinnor.

Steg 2 – Tillägg av lokalbehandling

Den dagliga behandlingen kan påbörjas vid första tecken på symtom, men hos vissa individer kan det vara en fördel om den dagliga medicineringen påbörjas innan de första symtomen märks.

Natriumkromoglikat ögondroppar (Lecrolyn/Lomudal) i endospipetter eller flaska. Dosering 1 droppe x 2 i vardera ögat. Endospipetter innehåller inte konserveringsmedel. För patienter som inte kan använda konserveringsmedel men hellre vill ha flaska finns Lecrolyn Sine.

Antihistaminer:

  • Olopatadin (Opatanol) ögondroppar. Selektiv antihistamin. Dosering 1 droppe x 2 i vardera ögat.
  • Levokabastin (Livostin) ögondroppar. Dosering 1 droppe x 2 i vardera ögat. Vid behov kan dosen ges upp till fyra gånger dagligen.

Steg 3 – Vid mycket svåra besvär

Prednisolon 15 mg eller betametason (Betapred) 1,5 mg dagligen i 2–3 dagar.

Vid behov av kortisonögondroppar konsultera ögonsjukvården.

För ytterligare information och behandlingsråd se kapitel Astma, allergi och KOL, Allergi hos vuxna.

Kontaktlinsbärare bör inte ha ögondroppar med konserveringsmedel vid behandling av allergisk konjunktivit, se Behandling med ögondroppar – grunder.

Biverkningar vid glaukombehandling

Ögondroppar mot glaukom kan ge röda ögon, skav och irritation i ögonen samt ögonlockseksem. Se Biverkningar vid behandling av glaukom med ögondroppar.

Subkonjunktival blödning – Hyposfagma

Spontant uppkommen blödning i ett öga utan andra symtom eller trauma i anamnesen. Behöver ingen vidare utredning, blödningen läker av sig själv utan farmakologisk behandling.

Ibland kan skavkänsla uppstå, detta kan lindras med tårsubstitution.

Episklerit

Lokaliserad rodnad begränsad till en sektor av ögonvitan. Området är palpationsömt. Synen är inte påverkad. Genesen är immunologisk, andra inflammationer i kroppen kan utlösa episklerit. Lindrig episklerit går oftast över av sig själv inom en vecka. Vid långvariga eller svårare symtom konsultera ögonsjukvården.

Keratit

Symtombilden kan likna konjunktivit, men besvären brukar vara omfattande med ljuskänslighet samt varierande grad av synnedsättning och värk. Ett eller flera gråaktiga infiltrat kan ses i kornea. Vid infärgning med fluorescein fluorescerar defekten i regel gul-grönt. Använd oftalmoskopets blåa ljus  syns infärgningen tydligare.

Kontaktlinsbärare löper särskild stor risk för allvarligare keratiter.

Alla keratiter, även misstänkta fall, ska föranleda akut telefonkontakt med ögonsjukvården.

Irit

Inflammation av regnbågshinnan. Irit ger i det akuta skedet smärta vid ljusstimulering samt ofta synnedsättning och en perikorneal rodnad. Kan vara associerat med andra inflammatoriska systemsjukdomar. 

Det är viktigt att fråga patienten om de upplever smärta vid ljusexponering. 

Vid misstanke om irit konsultera ögonsjukvården per telefon. 

Akut glaukom

Ett mycket allvarligt tillstånd med risk för permanent uttalad synnedsättning om inte den akuta attacken hävs. 

Mycket snabb tryckstegring som uppkommer om kammarvinkeln blockeras av iris. Oftast kraftigt ensidigt rött öga med kraftig värk, semidilaterad ljusstel pupill, illamående och kräkningar. 

Observera att symtomen tilltar snabbt. Dimsyn och synnedsättning på grund av ödem i kornea.

Akut kontakt med ögonjour för snabbt omhändertagande och insättande av behandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Ögon.

Senast ändrad: