Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram – allmän och riktad del

I den allmänna delen erbjuds vaccination mot 12 sjukdomar, i en riktad del rekommenderas vaccination mot hepatit B och/eller tuberkulos till barn med ökad expositionsrisk. Se Tabell 23.1.

I Halland ges vaccinationer enligt det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet via BVC och skolans EMI. Handläggande av övriga vacciner, t.ex. TBE-vaccin, vattkoppsvaccin och resevacciner, görs på läkarmottagning/VC. För information om upphandlade vaccin för barnvaccinationsprogrammet, se sidan Upphandlade vaccin för barnvaccinationsprogrammet på Vårdgivarwebben.

Tabell 23.1

Svenska barnvaccinationsprogrammet
Ålder Alla barn

6 veckor + 3 månader + 5 månader

(6 veckor + 3 månader)

RotaTeq (tredosvaccin)

 

(Rotavirus – Rotarix (tvådosvaccin))

3 + 5 + 12 månader* Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP), Haemophilus influenzae typ B (Hib), Polio, Pneumokocker, Hepatit B**,***
6–8 veckor  Riskgrupp: Tuberkulos***
18 månader Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
5 år Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP), Polio
Årskurs 1–2 Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
Årskurs 5 Humant papillomvirus (HPV) x 2
Årskurs 8–9 Difteri, Tetanus, Pertussis (dTp)
* Angående prematura barn, se särskilt avsnitt Prematura barn nedan.

** På grund av avsaknad av pentavalent vaccin vaccineras från 2016 alla barn med hexavalent vaccin innehållande komponent mot hepatit B.

*** Se Riskländer avseende hepatit B respektive Riskländer avseende tuberkulos från Folkhälsomyndigheten.

Tidigare vaccinationsprogram finns i Rikshandboken.

Byte av upphandlade vacciner inom barnvaccinationsprogrammet

Sedan 1 september 2023 gäller ett nytt nationellt avtal för upphandlade vacciner inom barnvaccinationsprogrammet. Detta har medfört vissa förändringar vad gäller vaccinval vid vaccination mot pneumokocker och rotavirus. Se även Byte av nationellt upphandlade vacciner i Rikshandboken.

Pneumokockvaccin inom barnvaccinationsprogrammet

Övergång från Synflorix (PCV10) till Vaxneuvance (PCV15) som innehåller skydd mot ytterligare fem serotyper. För barn som har startat vaccinationen med Synflorix går det bra att ge efterföljande doser med Vaxneuvance enligt intervallen i Tabell 23.1.

OBS! Se nyhet Vaxneuvance (PCV15) förfylld spruta kan gå sönder på Vårdgivarwebben för information om hantering före och under administrering.

Rotavirusvaccin inom barnvaccinationsprogrammet

Övergång från Rotarix (vaccination enligt tvådosschema) till RotaTeq (vaccination enligt tredosschema). För barn som har startat vaccination med en dos Rotarix går det bra att fortsätta med RotaTeq enligt vaccinationsschemat för tredosintervall som beskrivs i Tabell 23.1 (dos 2 ges vid 3 månader och dos 3 vid 5 månaders ålder, minsta intervall mellan doserna är 4 veckor). Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tidsgränser för när behörig sjuksköterska får ordinera vaccination

Tabell 23.2

Tidsgränser för när behörig sjuksköterska får ordinera vaccination.

Vid avvikelser behövs läkarordination.

Dos Vaccin mot Min. ålder Min. intervall
Dos 1 Rotavirus (RotaTeq, Rotarix)

6 veckor

(före 12 veckor)

Dos 2 Rotavirus (RotaTeq, Rotarix)

10 veckor

(före 16 veckor)

4 veckor
Dos 3  Rotavirus (RotaTeq)

(före 32 veckor)

4 veckor
Dos 1  Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 2,5 månader1
Dos 2 Difteri, tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 4,5 månader 6 veckor1
Dos 3 Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 11,5 månader 6 månader
Dos 4 Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio 5 år 3 år
Dos 5 Difteri, Tetanus, Pertussis 14 år 5 år
Dos 1 MPR 12 månader
Dos 2 MPR 6 år 4 veckor
Dos 12 HPV 9 år
Dos 22 HPV 9 år 5 månader

1Om dos 1 ges redan vid 2,5 månaders ålder är det lämpligt att vänta minst åtta veckor innan dos 2 ges.

2Tvådosschema gäller för vaccination som påbörjas före 15-årsdagen. För äldre och immunsupprimerade gäller tredosschema; två doser med minst en månads mellanrum följt av en tredje dos efter minst tre månader. De två eller tre doserna ges helst inom ett år.

Vacciner i barnvaccinationsprogrammet

Tabell 23.3

Godkända vacciner för sjukdomar i barnvaccinationsprogrammet 

(aktuell förteckning 2023-09-01)

Skydd mot Förkortning Vaccin
Difteri, tetanus, pertussis, polio, Hib, hepatit B DTP-IPV-Hib-HepB Hexyon
Difteri, tetanus, pertussis, polio DTP-IPV Tetravac
Difteri, tetanus, pertussis (booster) dTp (booster)

Triaxis

diTekiBooster

Boostrix

Difteri, tetanus, pertussis, polio (booster) dTp-IPV (booster) Boostrix Polio
Hib Hib Act-HIB
Hepatit B HepB Engerix-B 10 µg, 20 µg HBVAXPRO 5 µg, 10 µg Fendrix
Humant papillomvirus HPV Gardasil 9
Mässling, påssjuka, röda hund MPR

M-M-RVAXPRO

Priorix

Pneumokock (10, 13 eller 15 serotyper)

PCV15

PCV10

PCV13

Vaxneuvance

Synflorix

Prevenar 13

Polio IPV Imovax Polio
Rotavirus Rota

RotaTeq (3 doser)

Rotarix (2 doser)

Tuberkulos BCG BCG-vaccin AJVaccines
Vaccinnamn i fetstil är nationellt upphandlade för vaccinering av barn inom allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Se Vårdgivarwebben för information om vaccinbeställning i Region Halland.

Avvikelser från schemat

Vilka barn kan vaccineras och när bör vaccinationen skjutas upp?

Hänvisning till Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar i Rikshandboken som tar upp kontraindikationer och barn med olika bakomliggande sjukdomar.

Se även avsnittet Vaccination vid immundefekt och immunsuppression i delkapitel Inledning – allmän del.

Tidigarelagd vaccination

Vid behov av att tidigarelägga barnvaccinationen med det hexavalenta (Hexyon, Infanrix hexa) vaccinet och pneumokockvaccinationen till före 2,5 månaders ålder bör schemat utökas från två till tre primärdoser, som då ges med fyra veckors mellanrum mellan varje dos. Läkarordination behövs. Observera att 12-månadersdosen skall ges som vanligt även efter tre primärdoser för att få ett långsiktigt skydd.

Rikshandboken om Påskyndat vaccinationsschema.

Prematura barn

Prematura barn bör vaccineras tidigt eftersom överföringen av antikroppar från modern till barnet inte hunnit fullbordas före födelsen. Barn födda före graviditetsvecka 32+0 erbjuds vid två månaders ålder en extra dos vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, Hib och hepatit B. Läkarordination krävs. Barnet ska ha uppnått en mognadsgrad motsvarande graviditetsvecka 34 när första vaccinationen ges. Dessa prematura barn har en ökad risk för andningsstörning efter vaccination och övervakas på Barnkliniken enligt särskilt schema.

Om den första vaccinationen förlöpte utan anmärkning, kan fortsatta vaccinationer ske vid BVC och vaccination erbjudas i enlighet med barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Intervallen mellan de två första vaccinationerna ska vara minst 4 veckor och inte mer än 6 veckor.

Rotavirusvaccin RotaTeq kan ges till barn födda från v 25+0 utan andra riskfaktorer, medan Rotarix ska inte ges till barn födda före vecka 27, se även regional riktlinje för Rotavirusvaccination.

Kompletterande vaccinationer

Samtliga kompletteringar av vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet är kostnadsfria för barn och ungdomar i Halland (inklusive asylsökande barn och papperslösa barn), medan kompletterande vaccinationer till vuxna enbart är kostnadsfria för polio, mässling, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Observera att asylsökande i Halland som under pågående grundvaccinering passerar sin 18-årsdag ska vaccineras klart kostnadsfritt av sin vårdcentral (enligt beslut av Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-31). HPV-vaccination erbjuds via EMI. För information om regionalt beslut gällande kostnadsfrihet för kompletterande vaccinering av vuxna, se delkapitel Inledning – allmän del.

Uppdatering av Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande kompletterande vaccination av barn som flyttar till Sverige från ett land med ökad TB-förekomst gjordes under 2020. Endast barn upp till 6 år i denna grupp rekommenderas vaccination mot tuberkulos.

Bedömning av kompletteringsbehov kan vara komplicerat och kräver ett individuellt ställningstagande i varje enskilt fall. Vid behov – samråd med smittskyddsenheten, BHV-teamet eller annan specialist. Se Folkhälsomyndighetens Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer för bedömning och komplettering.

Målet med kompletterande vaccinationer är följande:

  • Alla barn ska ha skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio samt mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Barn under 6 år ska erbjudas vaccin mot Hib och pneumokocker.
  • Flickor upp till 18 års ålder ska erbjudas vaccination mot HPV. Detta gäller även pojkar födda 2009 och framåt.
  • Barn med ökad expositionsrisk ska erbjudas vaccination mot Hepatit B.
  • Barn < 6 år med ökad expositionsrisk för tuberkulos (efter negativt PPD-test, det vill säga 0 mm) ska erbjudas vaccination mot detta.

Generella hållpunkter och allmänna råd

Nyanlända barn erbjuds en hälsoundersökning som inkluderar rekommenderad provtagning och ordination av kompletterande vaccinationer:

Länk till Region Hallands asyldokument Asylsökande och nyanlända – Hälsoundersökningar.

Eftersök bakgrundsfakta – gör en rimlighetsbedömning av vad barnet kan ha fått.

  • Tidigare levnadsförhållanden?
  • Finns vaccinationsdokumentation?
  • Om barnet fått vaccination som droppar är det sannolikt mot polio eller rotavirus.
  • Titta efter ärr av BCG-vaccination (oftast vänster överarm). Är barnet fött på sjukhus (ofta ges BCG direkt vid födseln)?
  • Om föräldrar finns med, fråga om barnet fått någon vaccination och i så fall när senaste vaccination gavs. Hur ser vaccinationsschemat ut i hemlandet? Vaccinationstäckning? Se länkar nedan.

De multivalenta barnvaccinerna, till exempel Tetravac, är godkända för barn upp till tolv år (undantag Infanrix hexa som är indicerat för barn < 36 månader). Det betyder att äldre barn som ska grundvaccineras formellt borde erbjudas separata vacciner, vilket inte finns att tillgå. Istället ges multivalenta vacciner även till äldre barn. Det finns ingen anledning att befara att anslaget blir sämre. Detta är så kallad ”off label”-vaccination varför läkarordination behövs.

Länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Vaccinationer.

Senast ändrad: