Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram – allmän och riktad del

I den allmänna delen erbjuds vaccination mot 12 sjukdomar, i en riktad del rekommenderas vaccination mot hepatit B och/eller tuberkulos till barn med ökad expositionsrisk. Se Tabell 23.1.

I Halland ges vaccinationer enligt det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet via BVC och skolans EMI. Handläggande av övriga vacciner, t.ex. resevaccin, görs på läkarmottagning/VC.

Tabell 23.1

Svenska barnvaccinationsprogrammet
Ålder Alla barn

6 veckor + 3 månader

(+5 månader)

Rotavirus - Rotarix

(Rotateq)

3 + 5 + 12 månader* Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP), Haemophilus influenzae typ B (Hib), Polio, Pneumokocker, Hepatit B**
6 månader  Riskgrupp: Tuberkulos***
18 månader Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
5 år Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP), Polio
Årskurs 1–2 Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
Årskurs 5 Humant papillomvirus (HPV) x 2
Årskurs 8–9 Difteri, Tetanus, Pertussis (dTp)
* Angående prematura barn, se särskilt stycke Prematura barn.

** På grund av avsaknad av pentavalent vaccin vaccineras från 2016 alla barn med hexavalent vaccin innehållande komponent mot Hepatit B.

*** Se Riskländer för tuberkulos (och Hepatit B). Sedan augusti 2020 finns rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att BCG-vaccinationen ska ges vid 6 veckors ålder. I Halland pågår arbete med att upprätta ny rutin gällande detta, och tills vidare ges vaccinationen vid 6 månaders ålder.

Tidigare vaccinationsprogram finns i Rikshandboken.

Intervaller

Tabell 23.2

Tidsgränser för när behörig sjuksköterska får ordinera vaccination.

Vid avvikelser behövs läkarordination.

Dos Vaccin mot Min. ålder Min. intervall
Dos 1 Rotavirus

6 veckor

(före 12 veckor)

Dos 2 Rotavirus

10 veckor

(före 16 veckor)

4 veckor
Dos 1  Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 2,5 månader1
Dos 2 Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 4,5 månader 6 veckor1
Dos 3 Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib, Hepatit B, Pneumokocker 11,5 månader 6 månader
Dos 4 Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio 5 år 3 år
Dos 5 Difteri, Stelkramp, Kikhosta 14 år 5 år
Dos 1 MPR 12 månader
Dos 2 MPR 6 år 4 veckor
Dos 12 HPV 9 år
Dos 22 HPV 9 år 5 månader

1Om dos 1 ges redan vid 2,5 månaders ålder är det lämpligt att vänta minst åtta veckor innan dos 2 ges.

2Tvådosschema gäller för vaccination som påbörjas före 15-årsdagen. För äldre och immunsupprimerade gäller tredosschema; två doser med minst en månads mellanrum följt av en tredje dos efter minst tre månader. De två eller tre doserna ges helst inom ett år.

Vacciner i barnvaccinationsprogrammet

Tabell 23.3

Godkända vacciner för sjukdomar i barnvaccinationsprogrammet 

(aktuell förteckning 2020-12-10)

Vaccin Förkortning Skyddar mot
Rotarix (2 doser)

RotaTeq (3 doser)

Rotavirus

Hexyon

Infanrix hexa

DTP-IPV-Hib-HepB Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B, Hepatit B

Synflorix

Prevenar 13

PCV10

PCV13

Pneumokock (10 eller 13 serotyper)

M-M-RVAXPRO

Priorix

MPR Mässling, påssjuka, röda hund

Tetravac

Infanrix Polio

DTP-IPV Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

Gardasil 9

Gardasil

HPV Humant papillomvirus
Imovax Polio IPV Polio
Act-HIB Hib Haemophilus influenzae typ B
BCG-vaccin BCG Tuberkulos

Engerix-B 

HBVAXPRO 

Fendrix 

HepB Hepatit B

Boostrix Polio

Repevax

dTp-IPV Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

diTekiBooster

Boostrix

Triaxis

dTp Difteri, stelkramp, kikhosta

Vaccinbeställning i Region Halland.

Avvikelser från schemat

Vilka barn kan vaccineras och när bör vaccinationen skjutas upp?

Hänvisning till kapitel Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar i Rikshandboken Barnhälsovård som tar upp kontraindikationer och barn med olika bakomliggande sjukdomar.

Se även Vaccination vid immundefekt och immunsuppression.

Tidigarelagd vaccination

Vid behov av att tidigarelägga barnvaccinationen med det hexavalenta (Hexyon, Infanrix hexa) vaccinet och pneumokockvaccinationen till före 2,5 månaders ålder bör schemat utökas från två till tre primärdoser, som då ges med fyra veckors mellanrum mellan varje dos. Läkarordination behövs.

Rikshandboken om Påskyndat vaccinationsschema.

Prematura barn

Prematura barn bör vaccineras tidigt eftersom överföringen av antikroppar från modern till barnet inte hunnit fullbordas före födelsen. Barn födda före graviditetsvecka 32+0 eller med födelsevikt lägre än 1 500 g erbjuds vid 2 månaders ålder en extra dos vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, Hib och hepatit B. Läkarordination krävs. Barnet ska ha uppnått en mognadsgrad motsvarande graviditetsvecka 34 när första vaccinationen ges.

Därefter erbjuds vaccination i enlighet med barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Intervallen mellan de två första vaccinationerna ska vara minst 4 veckor och inte mer än 6 veckor.

Rotavirusvaccin ska inte ges till barn födda före vecka 27. Barnhälsovårdens råd kring rotavirusvaccination.

Dessa prematura barn har en ökad risk för andningsstörning efter vaccination och övervakas på barnkliniken enligt särskilt schema. Om den första vaccinationen förlöpte utan anmärkning, kan fortsatta vaccinationer ske vid BVC.

Kompletterande vaccinationer

Barn och ungdomar upp till 18 års ålder ska enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer erbjudas komplettering om de inte tidigare vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet. Det kan t.ex. gälla nyanlända invandrarbarn eller adoptivbarn. Observera att asylsökande i Halland som under pågående grundvaccinering (DTP-IPV) passerar sin 18-årsdag ska vaccineras klart kostnadsfritt av sin vårdcentral (enligt beslut av Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-31).

Uppdatering av Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande kompletterande vaccination av barn som flyttar till Sverige från ett land med ökad TB-förekomst har gjorts under 2020. Nu rekommenderas endast barn upp till 6 år i denna grupp vaccination mot tuberkulos.

Bedömning av kompletteringsbehov kan vara komplicerat och kräver ett individuellt ställningstagande i varje enskilt fall. Vid behov – samråd med smittskyddsenheten, BHV-teamet eller annan specialist. Se Regional rekommendation för bedömning och komplettering.

Målet är att

 • Alla barn ska ha skydd mot difteri, tetanus, pertussis och polio samt mot mässling, påssjuka och röda hund.
 • Barn under 6 år ska erbjudas vaccin mot Hib och pneumokocker.
 • Flickor upp till 18 års ålder ska erbjudas vaccination mot HPV. Detta gäller även pojkar födda 2009 och framåt.
 • Barn med ökad expositionsrisk – vaccineras mot Hepatit B.
 • Barn < 6 år med ökad expositionsrisk för tuberkulos (efter negativt PPD-test, det vill säga 0 mm) vaccineras mot detta.

Generella hållpunkter och allmänna råd

Nyanlända barn erbjuds en hälsoundersökning som inkluderar rekommenderad provtagning och ordination av kompletterande vaccinationer:

Länk till Region Hallands asyldokument (Hälsoundersökning – asylsökande och nyanlända).

Eftersök bakgrundsfakta – gör en rimlighetsbedömning av vad barnet kan ha fått.

 • Tidigare levnadsförhållanden?
 • Finns vaccinationsdokumentation?
 • Om föräldrar finns med, fråga om barnet fått vaccinationsstick under spädbarnsåret. Om så är fallet kan man anta att barnet vaccinerats mot difteri, stelkramp och ofta kikhosta.
 • Om barnet fått vaccination som droppar gäller det sannolikt polio.
 • Titta efter ärr av BCG-vaccination (oftast vänster överarm). Är barnet fött på sjukhus? (Ofta ges BCG direkt vid födseln).
 • Hur ser vaccinationsschemat ut i hemlandet? Vaccinationstäckning? Se länkar nedan.

De multivalenta barnvaccinerna, till exempel Tetravac, är godkända för barn upp till tolv år (undantag Infanrix hexa som är indicerat för barn < 36 månader). Det betyder att äldre barn som ska grundvaccineras formellt borde erbjudas separata vacciner, vilket inte finns att tillgå. Istället ges multivalenta vacciner även till äldre barn. Det finns ingen anledning att befara att anslaget blir sämre. Detta är så kallad ”off label”-vaccination varför läkarordination behövs.

MPR ska ges i två doser från tolv månaders ålder. Barn som med säkerhet fått en dos innehållande samtliga tre komponenter ges en dos. Om osäkerhet råder ges två doser, med minst fyra veckors mellanrum. Intervallet får gärna om möjligt vara längre och bör då anpassas till det ordinarie vaccinationsprogrammet.

Länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Vaccinationer.

Senast ändrad: