Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Blodtransfusion och erytropoesstimulerande läkemedel (ESL)

Blodtransfusion

Blodtransfusion är ofta nödvändigt i samband med trauma, operationer och vid behandling av benmärgssjukdomar. Vid blödning sjunker Hb efter några timmar och Hb kan fortsätta att sjunka under några dagar. Blödning leder till retikulocytos inom 48 h.

Patienter med långsamt insättande anemi adapterar sig som regel till en lägre Hb-nivå. Det anses säkert att avstå blodtransfusion vid Hb > 70 g/l. För äldre patienter med komplicerande hjärt- eller lungsjukdom och symtomgivande anemi är motsvarande gräns ca 80 g/l. När transfusion är indicerat behöver det sällan ske akut. Vid blödningsanemi bör man kontrollera järnstatus och som alternativ till transfusion i stället ge järn intravenöst. Denna behandling kan med fördel ges i primärvården.

På grund av risk för HLA-sensibilisering rekommenderas en restriktiv transfusionspolicy till patienter som kan bli aktuella för organtransplantation.

Erytropoesstimulerande läkemedel

ESL används ibland som alternativ till transfusion vid benmärgssvikt, framförallt till patienter med MDS. Anemi vid njursvikt är också en indikation för behandling med ESL.

Vid cytostatikabehandling av patienter med maligna sjukdomar har ESL ingen större plats eftersom benmärgen som regel är hämmad av behandlingen och inte kan svara. Vid behov får man ge blod istället.

Sekundär hemokromatos vid regelbunden behandling med blodtransfusion

Patienter som får regelbundna blodtransfusioner på grund av benmärgssjukdom (till exempel MDS och myelofibros) eller talassemi löper efterhand risk att utveckla sekundär hemokromatos. Detta kan motverkas med kelerande (järnbindande) behandling som ofta blir aktuell efter 20–25 erytrocytenheter. Ferritinkoncentration på 1000 mg/l används som ett riktmärke för att starta behandling. Behandlingen ordineras av hematolog och kan ges parenteralt (Desferal) eller i tablettform (Exjade, Ferriprox).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: