Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hud- och mjukdelsinfektioner

Infektioner i hårsäckar – follikulit, furunkulos

Definitioner

Follikulit: små pustler vid hårsäcksmynningarna.

Furunkel: djupare hårsäcksinfektion med abscessbildning, eventuellt med lymfangit och lymfadenit.

Behandling

Vid ytlig infektion rengöring med t.ex. klorhexidinlösning 2 mg/ml x 2.

Vid abscessbildning incision och dränage.

Antibiotika ges vid utbredd infektion, lymfangit/lymfadenit eller feber. Infektioner i ansiktet eller nära led stärker indikationen.

Tabell 11.19

Behandling vid infektioner i hårsäckar
Indikation Behandlingsval Dosering
Ytlig infektion

klorhexidinlösning

2 mg/ml

Rengöring 2 gånger dagligen.

 

Abcessbildning Incision och dränage

Vid utbredd infektion, lymfangit/ lymfadenit eller feber.

Infektioner i ansiktet eller nära led stärker indikationen.

flukloxacillin

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 15 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 1 g x 3).

cefadroxil 

Alternativ till barn som kräver mixtur om vikt < 40 kg:

15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 500 mg x 2).

klindamycin (Endast vid allvarlig pc-allergi!)

Vuxna: 300 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 300 mg x 3).

 

Recidiv

Vid recidiverande furunkulos tas odling från näsöppning för att identifiera individens bärarskap. Om bärarskap av fucidinsyrakänslig Staphylococcus aureus: fucidinsyra (Fucidin) salva 2 % i näsöppningarna x 2 under en vecka per månad under 6–12 månader. Familjemedlemmar med symtom och påvisat bärarskap behandlas samtidigt.

Vid förekomst av fucidinsyraresistenta S. aureus kan dusch med Descutan svamp 4 % rekommenderas 2 gånger per vecka i 3–6 veckor.

Impetigo

Se kapitel Hudsjukdomar, Impetigo.

Erysipelas

Diagnos

Erysipelas (rosfeber) är en akut debuterande, välavgränsad, värmeökad eventuell smärtsam hudrodnad som gradvis breder ut sig. Oftast samtidig allmänpåverkan och feber/frossa. Erysipelas orsakas av β-hemolytiska streptokocker. Det finns inget stöd för att S. aureus orsakar erysipelas.

Hos barn kan erysipelas yttra sig som en perianal streptokockinfektion, ”stjärtfluss”, utgången från eksem eller underlivet.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår, se kapitel Sår. Akut nekrotiserande fasciit är en allvarlig, djupare liggande infektion med uttalad smärta, "pain out of proportion" och ofta utan initial hudrodnad.

Behandling

Högläge och eventuellt kompressionsbehandling rekommenderas för att motverka ödem.

 

Tabell 11.20

Behandling vid erysipelas
Behandlingsval Dosering
Förstahandsval fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt > 120 kg: 3 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 2 g x 3, vid vikt > 120 kg 3 g x 3).

Alternativ vid allvarlig pc-allergi klindamycin

Vuxna: 300 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 500 mg x 3).

 

Recidiv

Vid recidiverande erysipelas föreligger vanligen någon predisponerande faktor, t ex lymfödem eller fotsvamp. Utlösande faktor åtgärdas om möjligt. Eventuellt skrivs recept för tidig egenbehandling till dessa patienter, enligt behandlingsregim ovan.

Postoperativ sårinfektion/Flegmone

Definition

Bakteriell infektion i den subkutana vävnaden, med övergång till cellulit och senare smältning, flegmone.

Etiologi

Beroende på lokalisation och utfört ingrepp, främst S. aureus och β-hemolyserande streptokocker. Efter buk- och gynekologisk kirurgi kan också Gramnegativa tarmbakterier och anaerober vara aktuella.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar, noggrann anamnes). Vid infektion efter operation med insatt främmande material eller större kirurgiska ingrepp ska opererande enhet inkluderas i utredning och behandling.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår samt tolkning av odlingssvar vid sår, se kapitel Sår.

Behandling

Incision och dränage samt avlägsnande av suturer vid postoperativ infektion. Antibiotika ges endast vid mer omfattande infiltrat med feber och allmänpåverkan.

Tabell 11.21

Behandling vid postoperativ sårinfektion/flegmone med feber och allmänpåverkan
Behandlingsval Dosering
Förstahandsval flukloxacillin

Vuxna: 1 g x 3 i 7–10 dagar.

Barn: 15–25 mg/kg x 3 i 7–10 dagar (maxdos 1 g x 3).

cefadroxil 

Alternativ till barn som kräver mixtur om vikt < 40 kg:

15 mg/kg x 2 i 7–10 dagar (maxdos 500 mg x 2).

Alternativ vid allvarlig pc-allergi klindamycin

Vuxna: 300 mg x 3 i 7–10 dagar.

Barn: mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 7–10 dagar (maxdos 300 mg x 3).

 

Bettinfektioner

Bett från mindre sällskapsdjur

Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett, se nedan.

Hund- och kattbett

Etiologi

Pasteurella multocida är vanligaste orsakande mikrob vid infektion efter hund- och kattbett. Den kännetecknas av kort inkubationstid, <1 dygn, och tidiga smärtor trots beskedligt lokalstatus. Vid hundbett är även infektion med S. aureus vanligt, men som regel med inkubationstid > 2 dygn. Capnocytophaga canimorsus är sällsynt, men kan ge fulminant förlopp.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar), ange i anamnes djurbett och vilket djur bettet kommer ifrån.

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt. Överväg komplettering av stelkrampsvaccination efter bett. Se Stelkramp i kapitel Vacciner, Vacciner mot sjukdomar (i bokstavsordning).

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion men behandlingstid 3 dagar (för katt fenoxymetylpenicillin).

Behandling

Viktigt! Vid alla bettinfektioner – rengör såret.

Antibiotika ges alltid vid manifest infektion.

Tabell 11.22

Behandling vid hund- och kattbett
Indikation Behandlingsval Dosering

Vid tidigt debuterande infektioner efter kattbett ges behandling riktad mot Pasteurella.

Flukloxacillin och klindamycin saknar effekt mot Pasteurella.

fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt > 120 kg: 3 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 2 g x 3, vid vikt > 120 kg 3 g x 3).

Vid hundbett eller sent debuterande infektion oavsett djurslag som har orsakat bettet

(för täckning även av S. aureus)

amoxicillin/ klavulansyra

Vuxna: 500 mg/125 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: Spektramox 50 mg/13 mg oral suspension 20 mg/kg x 3 med avseende på amoxicillin i 10 dagar (maxdos 500 mg/125 mg x 3). 

Vid allvarlig pc-allergi

trimetoprim+ sulfametoxazol 

(Bactrim, Eusaprim)

Vuxna: 160 mg + 800 mg x 2 i 10 dagar. Vid nedsatt njurfunktion eller ålder > 70 år halveras dosen.

Barn: 3 mg/kg + 15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 160 mg + 800 mg x 2)

doxycyklin Vuxna: 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1. Behandlingstid totalt 9 dagar.
ciprofloxacin Vuxna: 500 mg x 2 i 10 dagar.

 

Människobett

Etiologi

Främst Staphylococcus aureus, munhålans streptokocker och anaerober.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar). Ange människobett.

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt.

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion, men behandlingstid 3 dagar.

Behandling

Tabell 11.23

Behandling vid människobett
Indikation Behandlingsval Dosering
Vid manifest infektion amoxicillin/ klavulansyra

Vuxna: 500 mg/125 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: Spektramox 50 mg/13 mg oral suspension 20 mg/kg x 3 med avseende på amoxicillin i 10 dagar (maxdos 500 mg/125 mg x 3). 

Vid allvarlig pc-allergi

trimetoprim+ sulfametoxazol

(Bactrim, Eusaprim)

Vuxna: 160 mg + 800 mg x 2 i 10 dagar. Vid nedsatt njurfunktion eller ålder > 70 år halveras dosen.

Barn: 3 mg/kg + 15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 160 mg + 800 mg x 2)

doxycyklin Vuxna: 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1. Behandlingstid totalt 9 dagar.

 

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: