Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hud- och mjukdelsinfektioner

Behandla bara bakteriella infektioner när antibiotika tillför verklig nytta. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt.

Undvik onödigt bred terapi!

En väl ifylld odlingsremiss ger laboratoriet förutsättningar att utföra rätt resistensbestämning och värdera fynden bättre. Se Lathund – skriven bra remiss från Klinisk mikrobiologi för mer information.

Infektioner i hårsäckar – follikulit, furunkulos

Definitioner

Follikulit: små pustler vid hårsäcksmynningarna.

Furunkel: djupare hårsäcksinfektion med abscessbildning, eventuellt med lymfangit och lymfadenit.

Behandling

Vid ytlig infektion rengöring med t.ex. klorhexidinlösning 2 mg/ml x 2.

Vid abscessbildning incision och dränage.

Antibiotika ges vid utbredd infektion, lymfangit/lymfadenit eller feber. Infektioner i ansiktet eller nära led stärker indikationen.

Tabell 11.20

Behandling vid infektioner i hårsäckar
Indikation Behandlingsval Dosering
Ytlig infektion

klorhexidinlösning

2 mg/ml

Rengöring 2 gånger dagligen.

 

Abcessbildning Incision och dränage

Vid utbredd infektion, lymfangit/ lymfadenit eller feber.

Infektioner i ansiktet eller nära led stärker indikationen.

flukloxacillin

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 15 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 1 g x 3).

cefadroxil 

Alternativ till barn som kräver mixtur om vikt < 40 kg:

15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 500 mg x 2).

klindamycin (Endast vid allvarlig pc-allergi!)

 

Vuxna: 300 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: kapsel eller mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 300 mg x 3).

Recidiv

Vid recidiverande furunkulos tas odling från näsöppning för att identifiera individens bärarskap. Om bärarskap av fucidinsyrakänslig Staphylococcus aureus: fucidinsyra (Fucidin) salva 2 % i näsöppningarna x 2 under en vecka per månad under 6–12 månader. Familjemedlemmar med symtom och påvisat bärarskap behandlas samtidigt.

Vid förekomst av fucidinsyraresistenta S. aureus kan dusch med Descutan svamp 4 % rekommenderas 2 gånger per vecka i 3–6 veckor.

Impetigo

Se kapitel Hudsjukdomar, Impetigo.

Erysipelas

Diagnos

Erysipelas (rosfeber) är en akut debuterande, välavgränsad, värmeökad eventuell smärtsam hudrodnad som gradvis breder ut sig. Oftast samtidig allmänpåverkan och feber/frossa. Erysipelas orsakas av streptokocker. Det finns inget stöd för att S. aureus orsakar erysipelas.

Hos barn kan erysipelas yttra sig som en perianal streptokockinfektion, ”stjärtfluss”, utgången från eksem eller underlivet.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår, se kapitel Sår. Akut nekrotiserande fasciit är en allvarlig, djupare liggande infektion med uttalad smärta, "pain out of proportion" och ofta utan initial hudrodnad. Dessa patienter ska akut transporteras till sjukhus utan fördröjning.

Behandling

Högläge och eventuellt kompressionsbehandling rekommenderas för att motverka ödem.

 

Tabell 11.21

Behandling vid erysipelas
Behandlingsval Dosering
Förstahandsval

fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

 

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt > 120 kg: 3 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar

(maxdos 2 g x 3, om vikt >120 kg 3 g x 3).

Alternativ vid allvarlig pc-allergi

 

klindamycin

Vuxna: 300 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 300 mg x 3).

Recidiv

Vid recidiverande erysipelas föreligger vanligen någon predisponerande faktor, t ex lymfödem eller fotsvamp. Utlösande faktor åtgärdas om möjligt. Eventuellt skrivs recept för tidig egenbehandling till dessa patienter, enligt behandlingsregim ovan.

Postoperativ sårinfektion/Flegmone

Definition

Bakteriell infektion i den subkutana vävnaden, med övergång till cellulit och senare smältning, flegmone.

Etiologi

Beroende på lokalisation och utfört ingrepp, främst S. aureus och streptokocker. Efter buk- och gynekologisk kirurgi kan också Gramnegativa tarmbakterier och anaerober vara aktuella.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar, noggrann anamnes). Vid infektion efter operation med insatt främmande material eller större kirurgiska ingrepp ska opererande enhet inkluderas i utredning och behandling.

Anmärkning

För utredning och behandling av andra sår samt tolkning av odlingssvar vid sår, se kapitel Sår.

Behandling

Incision och dränage samt avlägsnande av suturer vid postoperativ infektion. Antibiotika ges endast vid mer omfattande infiltrat med feber och allmänpåverkan.

Tabell 11.22

Behandling vid postoperativ sårinfektion/flegmone med feber och allmänpåverkan
Behandlingsval Dosering
Förstahandsval flukloxacillin

Vuxna: 1 g x 3 i 7–10 dagar.

Barn: 15–25 mg/kg x 3 i 7–10 dagar (maxdos 1 g x 3).

cefadroxil 

Alternativ till barn som kräver mixtur om vikt < 40 kg:

15 mg/kg x 2 i 7–10 dagar

(maxdos 500 mg x 2).

Alternativ vid allvarlig pc-allergi

 

klindamycin

Vuxna: 300 mg x 3 i 7–10 dagar.

Barn: mixtur Dalacin 5 mg/kg x 3 i 7–10 dagar (maxdos 300 mg x 3).

 

Bettinfektioner

Bett från små sällskapsdjur

Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett, se nedan.

Hund- och kattbett

Etiologi

Pasteurella multocida är vanligaste orsakande mikrob vid infektion efter hund- och kattbett. Den kännetecknas av kort inkubationstid, <1 dygn, och tidiga smärtor trots beskedligt lokalstatus. Vid hundbett är även infektion med S. aureus vanligt, men som regel med inkubationstid > 2 dygn. Capnocytophaga canimorsus är sällsynt, men kan ge fulminant förlopp.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar), ange i anamnes djurbett och vilket djur bettet kommer ifrån.

Fråga om bett skett i utlandet eller om djuret som bitit importerats senaste sex månaderna: då kan rabies övervägas – kontakta i så fall infektionsläkare. Se även avsnittet Rabies i kapitel Vaccinationer, Vacciner mot sjukdomar (i bokstavsordning).

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt. Överväg komplettering av stelkrampsvaccination efter bett. Se Stelkramp i kapitel Vacciner, Vacciner mot sjukdomar (i bokstavsordning).

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion men behandlingstid 3 dagar (för katt fenoxymetylpenicillin).

Behandling

Viktigt! Vid alla bettinfektioner – rengör såret.

Antibiotika ges alltid vid manifest infektion.

Äldre samt patienter med nedsatt njurfunktion

För sulfametoxazol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim) brukar dosen reduceras redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

Ciprofloxacin behöver dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. Fluorokinoloner som ciprofloxacin kan ge CNS-relaterade och psykiska biverkningar, inte minst hos äldre, liksom biverkningar från muskler, leder, senor samt kan öka risken för aortaaneurysm/dissektion.

 

Tabell 11.23

Behandling vid hund- och kattbett
Indikation Behandlingsval Dosering

Vid tidigt debuterande infektioner efter kattbett ges behandling riktad mot Pasteurella.

Flukloxacillin och klindamycin saknar effekt mot Pasteurella.

fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

Vuxna: 1 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt 90–120 kg: 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid vikt > 120 kg: 3 g x 3 i 10 dagar.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (maxdos 2 g x 3, vid vikt > 120 kg 3 g x 3).

Vid hundbett eller sent debuterande infektion oavsett djurslag som har orsakat bettet

(för täckning även av S. aureus)

amoxicillin/ klavulansyra

 

Vuxna: 500 mg/125 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: (Spektramox 50  + 13 mg/ml oral suspension) 20 mg/kg x 3 med avseende på amoxicillin i 10 dagar (maxdos 500 mg/125 mg x 3).

Vid allvarlig pc-allergi

trimetoprim+ sulfametoxazol 

(Bactrim, Eusaprim Forte)

Vuxna: 160 mg + 800 mg x 2 i 10 dagar.

Vid GFR 20–39 mg/ml: 80 mg + 400 mg x 2 i 10 dagar.

Barn: 3 mg/kg + 15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 160 mg + 800 mg x 2).

doxycyklin

Vuxna: 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1. Behandlingstid totalt 9 dagar.

 

ciprofloxacin

Vuxna: 500 mg x 2 i 10 dagar

Vid GFR < 30 ml/min: 750 mg x 1 i 10 dagar.

 

Människobett

Etiologi

Främst Staphylococcus aureus, munhålans streptokocker och anaerober.

Utredning

Sårodling (VASkod: SekSar). Ange människobett.

Anmärkning

Rengöring och revision viktigt.

Beakta risk för blodsmitta, överväg provtagning och vaccination.

Förebyggande behandling/profylax

Tidig förebyggande behandling (inom 24 h) rekommenderas vid:

  • Djupa och/eller svårreviderade sår.
  • Bett i direkt anslutning till led, på händer och i ansiktet.
  • Patient med nedsatt immunförsvar (t.ex. splenektomerade).

Profylax rekommenderas som vid manifest infektion, men behandlingstid 3 dagar.

Behandling

Äldre samt patienter med nedsatt njurfunktion

För sulfametoxazol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim) brukar dosen reduceras redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

 

Tabell 11.23

Behandling vid människobett
Indikation Behandlingsval Dosering

Vid manifest infektion

 

amoxicillin/ klavulansyra

 

Vuxna: 500 mg/125 mg x 3 i 10 dagar.

Barn: (Spektramox 50+13 mg/ml oral suspension) 20 mg/kg x 3 med avseende på amoxicillin i 10 dagar (maxdos 500 mg/125 mg x 3). 

Vid allvarlig pc-allergi

 

trimetoprim+ sulfametoxazol

(Bactrim, Eusaprim Forte)

Vuxna: 160 mg + 800 mg x 2 i 10 dagar.

Vid GFR 20–39 mg/ml: 80 mg + 400 mg x 2 i 10 dagar.

Barn: 3 mg/kg + 15 mg/kg x 2 i 10 dagar (maxdos 160 mg + 800 mg x 2)

 

doxycyklin

Vuxna: 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg x 1.

Behandlingstid totalt 9 dagar.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: