Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)

Klamydia

Inkubationstiden är cirka 7–10 dagar. Vanliga symtom är flytning, sveda och trängningar. Kvinnor kan också få mellanblödningar.

Tänk på att ta ett prov när unga söker vård med urinvägsbesvär.

Ibland kan komplikationer uppträda som epididymit, prostatit, endometrit, salpingit och konjunktivit. Vid komplikation kontakta urolog, gynekolog eller STI-mottagningen.

Patienter kan beställa ett gratis klamydia- och gonorrétest via 1177.se. Patienten utför test och skickar in till mikrobiologen för analys. Efter genomförd analys får patienten sms med hänvisning att läsa provsvaret på 1177.se. Svar finns även i VAS på Hudkliniken. Se även Klamydia- och gonorrétest via nätet – så går det till på 1177.se.

Utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Ta kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Frikostig provtagning även för annan STI (ex. mycoplasma, HIV, hepatit B, hepatit C och syfilis).
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Laboratorieprover

Provta med DNA-test efter sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, rektum och konjunktiva.

Behandling

Vid förskrivning på recept ska anges att läkemedlet är kostnadsfritt för patienten enligt smittskyddslagen (SML). Behandling sker först efter smittspårning! 

Patienter från närsjukvården med påvisad klamydia ska remitteras till Enheten för Central Klamydiasmittspårning för behandling (VAS-kod hfssmittkl). Vid skäl att frångå rutin för central behandling och smittspårning övergår ansvaret för smittspårning och smittskyddsanmälan till behandlande läkare. Undantag gäller vid konjunktivit, epididymit och salpingit där behandling behöver inledas direkt och remiss skickas till STI för smittspårning och smittskyddsanmälan.

För handläggning av klamydia, se regional rutin Handläggning av sexuellt överförbara infektioner – smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan.

 

Okomplicerad genital klamydiainfektion

 • Doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 7 dagar.
 • Vid stark UV-exponering kan lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 10 dagar istället förskrivas.
 • Azitromycin 1 g i engångsdos bör undvikas på grund av risk för utveckling av antibiotika- (makrolid-) resistens vid samtidig infektion med Mycoplasma genitalium, vilket är relativt vanligt.

Samtidig infektion med klamydia och genital mycoplasma

Primärt rekommenderas azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, följt av 250 mg 1 x 1 i 4 dagar.

Klamydia hos gravid kvinna

Behandling, uppföljning och smittspårning av klamydia hos gravida bör ske på, eller i samråd med, STI-mottagningen. Undantag gäller Kvinnohälsovården och slutenvården där behandling ges enligt den regionala rutinen Handläggning av sexuellt överförbara infektioner – smittspårning, behandling och smittskyddsanmälan.

Gällande behandling hos gravida hänvisas till SSDV:s rekommendation Genital klamydiainfektion inklusive LGV (2022).

Vid graviditet bör alltid behandlande vårdenhet genomföra behandlingskontroll 4–5 veckor efter påbörjad behandling.

Klamydiakonjunktivit, klamydiaepididymit, klamydiasalpingit

Klamydiakonjunktivit

Vid ensidig konjunktivit ta PCR för klamydia/gonorré (VAS-kod: ChlaGC) utöver vanlig odling.

Vid positivt svar remittera till STI-mottagning för smittspårning och kontakt med ögonkliniken för behandling.

Nyfödda kan smittas i samband med förlossning och efter några dagar få en konjunktivit, samt efter några veckor en ibland besvärlig pneumoni.

Epididymit

Vid misstanke om epididymit ta PCR för klamydia/gonorré (VAS-kod: ChlaGC).

Vid positivt svar inled behandling och remittera till STI-mottagning för smittspårning.

 • Doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 14 dagar.

För mer information se kapitel Urologi, Epididymit.

Salpingit

Vid misstanke om salpingit remiss till Kvinnokliniken för utredning med PCR för klamydia/gonorré (VAS-kod: ChlaGC), behandling och vid positivt svar remiss till STI-mottagning för smittspårning.

Anmälan och smittspårning

Patienten bör uppmanas att undvika sexuell kontakt under behandlingen. Enligt smittskyddslagen får man inte smitta någon annan.

Partner ska alltid undersökas, provtas och behandlas. Smittspårning ska alltid göras.

Gonorré

Gonorré kan överföras via samlag, orogenital kontakt, från moder till barn vid förlossning och till ögon via infekterat genitalsekret. Inkubationstiden är vanligen 3–7 dagar.

Vanliga symtom är riklig, ofta gulaktig, flytning och sveda. Män får oftare symtom än kvinnor. Komplikationer kan förekomma som epididymit, prostatit, balanit, endometrit, salpingit, PID, artralgi och konjunktivit, men även sepsis förekommer. Finns misstanke om ovanstående komplikationer ta PCR för klamydia/gonorré (VAS-kod: ChlaGC) och remittera till STI-mottagning.

Alla patienter med misstänkt gonorré bör tas hand om av STI-mottagningen. Alla med konstaterad gonorré ska remitteras till STI-mottagningen.

Behandling, uppföljning och smittspårning av gonorré ska ske på eller i samråd med STI-mottagningen.

Mycoplasma genitalium

Bakterien överförs vid sexuell kontakt i samma omfattning som klamydia (50–60 % av fasta partners är smittade). Symtomen går kliniskt inte att skilja från klamydia och kan vara sparsamma. Symtom och fynd beror huvudsakligen på uretrit och cervicit, men drygt hälften av de infekterade patienterna är symtomfria. Komplikationer kan förekomma som vid klamydia.

Prov (VAS-kod: MgenPC) tas om möjligt först 10–14 dagar efter misstänkt smittotillfälle på grund av den långa inkubationstiden.

Kvinnor: Vaginalsekret (alternativt cervix och uretra) eller första portionen urin (blåsinkubation minst 1 timme).

Män: Urin (blåsinkubation minst 1 timme).

Rutinmässig provtagning rekommenderas vid:

 • Subjektiva symtom på uretrit, cervicit och proktit om prov för klamydia och gonorré är negativt.
 • Kvarstående symtom efter behandling mot klamydia eller gonorré.
 • Partner till patient med konstaterad Mycoplasma genitalium-infektion.
 • Vid recidiverande UVI (se även kapitel Infektionssjukdomar, Urinvägsinfektioner för utredning) och vid oklara genitala symtom, om urinodling samt prov för klamydia och gonorré är negativa.
 • Utredning av epididymit, pelvic inflammatory disease, endometrit/salpingit.

Behandling – okomplicerad mycoplasma genitalium

 • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika.
 • Erbjud aktuell partner provtagning.
 • Patienten bör uppmanas att undvika sexuell kontakt under behandlingen och i ytterligare minst fem dagar, till besvärsfrihet.

Tilltagande resistens ger behandlingssvårigheter.

Om behandling behöver ges (vid uttalade symtom) i väntan på provsvar ges doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 7 dagar – denna behandling sänker ”bacterial load” och minskar risk för resistensutveckling vid planerad azitromycinbehandling.

Rekommenderad behandling (inte kostnadsfri eftersom den inte faller inom Smittskyddslagen):

 • Azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, därefter 1 x 1 i 4 dagar.

Vid makrolidresistens:

 • Moxifloxacin 400 mg 1 x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarytmier. Försiktighet krävs om patienten redan behandlas med läkemedel som kan ge förlängt QTc-intervall (t.ex. psykofarmaka).

Behandling vid samtidig klamydiainfektion

Remittera till centrala klamydiasmittspårningen för behandling (se avsnitt Klamydia ovan).

Behandling under graviditet

Remittera till STI-mottagning för behandling (behandling ska om möjligt undvikas under första trimestern, därefter kan azitromycin ges).

Behandling vid amning 

Avvakta om möjligt tills amningen avslutas.

Doxycyklin är klassificerat enligt risknivå 2 vid amning och azitromycin samt moxifloxacin är klassificerade enligt risknivå 3, se Janusmed Amning.

Uppföljning

Kontrollprov tas ej rutinmässigt. Om patienten fortfarande har symtom efter avslutad behandling, tas dock kontrollprov fyra veckor efter behandlingslut.

OBS! Patienter med behandlingssvikt eller komplikationer remitteras till STI-mottagning (upprepa inte behandling med azitromycin).

Anmälan och smittspårning

Lyder inte under smittskyddslagen. Anmäls inte.

Erbjud aktuell partner provtagning.

Herpes genitalis

Sår eller blåsor på genitalia som uppkommer efter slemhinnekontakt eller via oralsex. Herpes simplexvirus typ 1 är idag lika vanlig orsak som herpes simplexvirus typ 2.

Inkubationstiden är ofta sju dagar, men kan variera mellan 1–26 dagar.

Primär herpesvirusinfektion kan ge allmänpåverkan och adeniter.

Recidiverande genital herpes har kortare duration och ger ofta mindre besvär än primärinfektionen. Av de som har genital herpes är 80 % asymtomatiska.

Behandling – okomplicerad infektion

Valaciklovir 500 mg 1 x 2 i 5–10 dagar. I regel behövs den längre kuren vid primärinfektion.

Suppressionsbehandling

Ett positivt laboratorieresultat krävs före insättning. Suppressionsbehandling är indicerad vid täta (> 6 skov/år), långdragna eller komplicerade skov:

 • Valaciklovir 500 mg 1 x 1 i 6–12 månader.

Vid > 10 skov/år rekommenderas tvådosbehandling:

 • Valaciklovir 250 mg 1 x 2 dagligen under 6–12 månader.

Vid graviditet samt kring förlossning

För behandlingsriktlinjer, se INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Kondylom

Orsakas av vårtvirus, där ett fyrtiotal finns beskrivna som ger vårtor i underlivet.

Genital HPV-infektion är i huvudsak en sexuellt överförd sjukdom. Autoinokulation med fingrar kan också ske från kondylom till andra genitala områden. HPV kan överföras vid alla typer av intima kontakter, alltså inte bara vid penetrerande samlag.

Inkubationstid flera månader. Smitta kan ske sexuellt eller från mor till barn under graviditet och partus. Vårtorna sitter ofta på förhuden, på skaftet och ibland i urinröret på män. På kvinnor kan de sitta på blygdläpparna och ibland även på livmodertappen. Vårtorna kan förekomma även i mun, svalg, perianalt och analt.

Behandling

Podofyllotoxin (Wartec) kräm 0,15 %, kutan lösning 5 mg/ml, 1 x 2 i 3 dagar. Kan upprepas flera gånger med 4–7 dagars intervall.

Hos kvinnor: appliceras endast på extravaginala kondylom och inte på frisk hud eller slemhinnor. Ska aldrig användas vid graviditet. Kvinnor ska uppmanas att gå på de kontroller de kallas till enligt ordinarie cellprovtagningar. Vid misstanke om kondylom i vagina, bör patient remitteras till STI-mottagningen eller gynekologisk mottagning/kvinnohälsovård.

Alternativ behandling kan vara imiquimod (Aldara) 5 %. Appliceras 3 gånger i veckan och ska lämnas kvar på huden i 6 till 10 timmar. Behandling ska fortsätta tills synliga genitala eller perianala vårtor försvunnit eller i högst 16 veckor per vårtepisod.

Vid terapisvikt remiss till STI-mottagningen för diatermi (glödnål, kauter), frysbehandling med flytande kväve eller möjligen laser.

Det finns ingen kurativ behandling mot själva virusinfektionen.

Specialfall som kräver remiss till respektive specialistvårdsenhet; STI-, Urolog-, Kirurg- eller Kvinnokliniken: Intrauretrala kondylom hos mannen, anala kondylom, kondylom i vestibulum, vagina eller portio/cervix, kondylom hos gravida och kondylom hos barn.

Vid graviditet och amning

 • Behandling med podofyllotoxin ska undvikas under graviditet (risknivå 2; se Janusmed Fosterpåverkan) och amning (risknivå 3; se Janusmed Amning).
 • Vid behandling under graviditet används oftast någon form av kirurgi.
 • Remiss till STI-mottagning eller Kvinnokliniken.

Ospecifik uretrit

Uretrit är en inflammation i urinröret som kan bero på flera orsaker såsom bakterier, svamp, virus (herpes simplex virus, adenovirus), luftvägspatogener, kondylom, lokala slemhinnefaktorer och kemisk lokal irritation. Uretrit kan ses vis samtidig förekomst av balanit och bakteriell vaginos.

Prov för gonorré, klamydia och mycoplasma genitalium ska vara negativa (Vaskod: ChlaGC respektive MgenPC).

Ureaplasma

Ureaplasma förekommer normalt i urogenitaltrakten hos män och kvinnor. Det uppskattas att en stor del av den sexuellt aktiva befolkningen är infekterade av Ureaplasma utan att det orsakar några bekymmer. Evidens saknas för samband mellan uretrit och förekomst av anaeroba bakterier såsom Ureaplasma.

Behandling ospecifik uretrit inklusive ureaplasma

Förstahandsval: doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 7 dagar.

Vid allergi mot doxycyklin: azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, därefter 1 x 1 dag 2–5.

Vid persisterande eller återkommande ospecifik uretrit, förlängd kur med doxycyklin 100 mg 1 x 2 upp till 3 veckor, särskilt om patienten rapporterat tillfällig förbättring med detta tidigare.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: