Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Restless legs (Willis-Ekboms sjukdom)

Definition

Restless legs syndrome (RLS) kännetecknas av känselupplevelser i framför allt benen i form av oro, krypningar och ibland värk, vilka leder till ett behov av att röra på dem. Symtomen uppträder främst kvälls- och nattetid och leder ofta till störd sömn. Symtomen förekommer hos upp till 20 % av kvinnor och 10 % av män i Sverige.

Det finns en primär (inte sällan ärftlig) och sekundär form. Sekundär RLS kan orsakas av järnbrist, graviditet, njursvikt och läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är neuroleptika, antidepressiva, antihistamin, antiemetika, antiepileptika (ex. fenytoin, valproat) och litium.

Diagnostik

Baseras på anamnesen. RLS förutsätter ett normalt neurologiskt status. Basal labutredning: Hb, Ferritin, B12, folsyra, P-glukos, HbA1c, TSH, kreatinin och elektrolyter.

Behandling

I första hand rekommenderas egenvård och livsstilsförändringar, t.ex. måttlig motion, rökstopp, samt begränsa koffein och alkohol.  De allra flesta med RLS behöver ingen läkemedelsbehandling. Vid ferritinnivåer under 75 µg/l prova järnbehandling i kombination med vitamin-C. Vid svårare fall kan symtomatisk behandling bli aktuell. Utvärdera behandlingen!

Prioritetsordning symtomatisk behandling:

  1. Dopaminagonister:

      • Pramipexol – Initialt 0,18 mg ½–1 till kvällen, långsam dosökning.
      • Ropinirol – Initialt 0,25 mg till kvällen, långsam dosökning.

  2. Gabapentin – 300–1200 mg fördelat på eftermiddag, kväll.
  3. Levodopa – I låg dos (100 mg till kvällen) har levodopa/benserazid oftast god effekt. Försök begränsa till högst 2 dagar per vecka då daglig behandling kan leda till augmentation med accentuering av symtom.

Hos patienter med mycket svår RLS-problematik där ovanstående inte har fungerat, diskutera med neurolog om eventuell behandling med pregabalin eller opiat.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Neurologi

Senast ändrad: