Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Sömnstörningar

Sömnstörningar är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård.

Behandla i första hand bakomliggande orsaker, till exempel smärta, oro, andfåddhet, hosta, nokturi och illamående.

Beakta att vissa läkemedel som exempelvis kortison och betastimulerare kan störa nattsömnen. Kortison bör ges i morgondos – om tvådos krävs bör andra dosen ges tidig eftermiddag.

Icke-farmakologisk behandling

  • Se över störande faktorer och samordna om möjligt till exempel medicintider, hygienåtgärder och övrig omvårdnad.
  • Hjälp patienten att hitta en skön viloställning på en bra madrass, avlasta med hjälp av kuddar och eventuellt elryggstöd eller vårdsäng.
  • Se över temperatur i rummet. Rummet bör vädras väl.

Farmakologisk behandling

Se kapitel Psykiatri, Sömnstörningar för läkemedelsbehandling.

Inom palliativ vård finns det sällan skäl att ta hänsyn till risk för beroende eller begränsning i behandlingstid.

Vid svåra sömnstörningar eller paradoxal reaktion på bensodiazepiner, prova tablett alternativt munsönderfallande tablett olanzapin 2,5–5 mg till natten.

I sent palliativt skede kan injektion midazolam 5 mg/ml 0,2–0,5 ml subkutant med fördel ges till kvällen och under natten för sömn.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: