Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Bakgrund

Osteoporos (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid liten påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framför allt patienter med förstagångsfraktur, samt adekvat behandling av osteoporos är viktigt för att minska frakturincidensen.

I Sverige inträffar årligen cirka 100 000 benskörhetsfrakturer, vilket inkluderar kotkompression samt fraktur i höft, handled, överarm och bäcken. I Halland drabbas varje år cirka 500 personer av höftfraktur.

Benskörhetsfrakturer medför en betydande samhällskostnad. Förebyggande behandling är högt prioriterad av Socialstyrelsen och är kostnadseffektiv.

Definitioner

Osteoporos är ett tillstånd med nedsatt benmassa och förändrad mikroarkitektur, som leder till minskad hållfasthet och ökad frakturrisk.

Osteoporos definieras utifrån graden av minskad benmassa vid bentäthetsmätning (DXA ; dual energy X-ray absorptiometry) av höft eller kota. Då jämförs bentätheten hos den enskilde individen med ett ”normalmaterial” i samma befolkning. Avvikelsen anges i standarddeviationer, SD, och benämns T-score (se Tabell 17.1). Hos yngre patienter, män under 50 år och premenopausala kvinnor används begreppet Z-score, och då görs jämförelsen med en åldersmatchad population.

Tabell 17.1

Definitioner postmenopausala kvinnor
Normal bentäthet: Bentäthet högre än -1 SD

(uttryckt som T-score)

Osteopeni (nedsatt bentäthet): Bentäthet mellan -1 och -2,5 SD
Osteoporos (benskörhet): Bentäthet lägre än -2,5 SD
Manifest (etablerad) osteoporos: Bentäthet lägre än -2,5 SD

och minst en benskörhetsfraktur

Definitioner för män under 50 år och premenopausala kvinnor
Nedsatt bentäthet för åldern Bentäthet lägre än -2 SD

(uttryckt som Z-score)

Graden av minskad bentäthet (bedömd med bentäthetsmätning) är inte identisk med graden av ökad frakturrisk, men sambandets styrka är jämförbar med sambandet mellan högt blodtryck och stroke.

Primär eller sekundär osteoporos

Primär osteoporos uppkommer utan relation till sjukdom eller medicinering, till exempel åldersorsakad benskörhet.

Sekundär osteoporos orsakas av bakomliggande sjukdomar eller uppkommer till följd av viss läkemedelsbehandling.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: