Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Smärta hos barn

Inledning

För barn finns alternativa skattningsinstrument. Läs mer om dessa smärtskattningsinstrument på intranätet under Vårdriktlinjer/Pediatrik/Omvårdnad/Smärtskattning.

För barn från skolåldern och uppåt finns CAS (Color analog scale), även numerisk skala 0-10 (NRS) eller verbalt beskrivande skala (VBS) med ord; såsom ingen smärta, lätt smärta, måttlig smärta eller svår smärta, är lämplig för barn/ungdomar 8-18 år.

Smärtdagbok är av värde vid långvariga besvär.

Tänk på icke-farmakologisk behandling!

  • Avledning - Aktivitetsbyte
  • Avstressning - Trygghet

Rädsla förstärker smärtupplevelsen, tänk på tydlig information till barn och vårdnadshavare

Lätt smärta

Mixtur paracetamol (Alvedon) 24 mg/ml. (Bättre smak och konsistens än Panodil). Dos 15 mg/kg x 1-4. Paracetamol kan ges till barn i alla åldrar, även nyfödda. Alternativt till mixtur är munlöslig tablett (Alvedon), i sista hand suppositorier på grund av osäkert upptag.

Medelsvår smärta

Mixtur paracetamol (Alvedon) 24 mg/ml. Dos 15 mg/kg x 3-4. Vårdpersonal kan öka dosen enligt följande:  Barn över tre månaders ålder  24 mg/kg x 4 under dygn 1- 3. från dygn 4 och framåt 18 mg/kg x 4. För barn över 40 kg kan vuxendos användas.

Kombinera paracetamol enligt dosering ovan med ibuprofen oral suspension 20 mg/ml. Dos 5-7,5 mg/kg x 3-4 doser inom viktintervallet 7-40 kg. Ibuprofen kan ges från sex månaders ålder. OBS försiktighet med COX-hämmare vid varicella och vid uttalad uttorkning.

Belastningsrelaterad smärta

Oral susp. ibuprofen 20 mg/ml 5-7,5 mg/kg x 3-4 och vid behov tillägg av paracetamol.

Svår smärta

Högdosförfarande av paracetamol och COX-hämmare förekommer inom slutenvård, se: Vårdriktlinje Smärtlindring till barn – övergripande eller kontakta barnkliniken - barnjour. Kodeininnehållande kombinationspreparat ska inte användas.

Procedursmärta

Avledning t.ex. såpbubblor, film, sagoberättande är en viktig grund för att motverka procedursmärta, så även tydlig information till barnet över vad som kommer att hända.

Inför provtagning, var frikostig med lidocain/prilocain (EMLA, Tapin), som ska sitta på i en timme och tas bort 15 minuter innan provtagning. OBS lidocain/prilocain får inte överdoseras hos spädbarn p.g.a. risk för methemoglobinemi.  Ett annat alternativ är lidocain (Maxilene), kan användas i från 1 månads ålder, ska sitta på 30 minuter, kontraindicerat vid soja- eller jordnötsallergi.Vid behov av effekt inom 30 minuter kan plåster lidocain/tetracain (Rapydan) användas till barn >3 år.

För barn mellan 0-12 månader (framförallt barn < 3 månader) kan 30 % glukos, 0,5-1 ml ges per oralt 1-2 minuter innan proceduren, gärna i kombination med att barnet får suga på sin napp. Ingen farmakologisk begränsning men avsluta administreringen vid illamående.

För bedövning av sår (skrapsår, brännskador) kan kompress indränkt med buffrad lidocainlösning (2 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml i 10 ml lidocain 10 mg/ml) appliceras på sårytan 15-20 minuter innan behandling.

Maxdos lidocain är 4 mg/kg för barn både vid infiltrationsanestesi och kompressbehandling.

Senast ändrad: