Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hyperlipidemi

Indikationen för lipidsänkande behandling vid primärprevention måste bedömas med utgångspunkt från total riskvärdering. Vid sekundärprevention föreligger alltid stark indikation för läkemedelsbehandling.

Vid primärprevention bör behandling endast ges om den totala risken beräknad utifrån SCORE uppgår till > 5–10 % även om kolesterolvärdet är relativt högt (totalkolesterol 6,5–8,0 mmol/l). Om totalkolesterol är över 8,0 eller LDL över 6 mmol/l bör dock läkemedel användas primärpreventivt även om SCORE inte är över 5 %. För beräkning av SCORE, se Figur 9.1.

Se separata avsnitt avseende Primärprevention och riskvärdering samt Sekundärprevention vid olika kärlrelaterade tillstånd.

Önskvärda nivåer

Se Tabell 9.4. Värdena måste relateras till patientens totala risk, som utgör grunden för diskussion med patienten om eventuell läkemedelsbehandling.

Tabell 9.4

Önskvärda nivåer
Kolesterol (mmol/l) < 5,0 vid låg risk
LDL (mmol/l)

< 3,0 vid låg risk

< 2,5 vid hög risk

< 1,8* vid mycket hög risk

<1,4** vid sekundärprevention av kranskärlssjukdom

HDL (mmol/l) > 1,0 (♂), >1,3 (♀)
Triglycerider (mmol/l) < 1,5

Mycket hög risk = etablerad kranskärlssjukdom, annan arterosklerotisk kärlsjukdom, diabetes mellitus ≥ 20% risk enligt NDR (Nationella diabetesregistret), kronisk njursjukdom med GFR < 30 ml/min, SCORE ≥ 10%.

*Målnivå för LDL vid mycket hög risk är enligt europeiska riktlinjer < 1,4.

**Målnivå för LDL vid sekundärprevention av kranskärlssjukdom enligt nationell riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - långsiktig uppföljning inom primärvård

Låg risk= ”frisk person”.

Utredning av lipidstörning

Lipidstatus ska undersökas hos alla patienter med misstänkt eller manifest kranskärlssjukdom, annan aterosklerotisk sjukdom (TIA/stroke, claudicatio intermittens, carotisstenos) samt hos de med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

En särskild grupp är familjär/hereditär ansamling av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom hos föräldrar, syskon och/eller barn som debuterar tidigt, före 65 års ålder (kvinnlig släkting) respektive 55 års ålder (manlig släkting). Vid förekomst av uttalad hyperkolesterolemi > 8,0 mmol/l utan annan förklaring bör familjeanamnes tas. Vid misstanke om familjär hyperkolesterolemi ska patient remitteras för genetisk kartläggning till Hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad.

Laboratorieprover

Total-, LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider. Bedömning av lipidstatus bör om möjligt baseras på minst två prov, tagna med minst två veckors intervall.

Vid höga kolesterolvärden bör följande analyseras: kreatinin, ALAT, ALP, PeTH, fP-glukos, TSH, u-albumin. Detta för att utesluta sekundär hyperlipidemi som vid t.ex. hög alkoholkonsumtion, nefrotiskt syndrom, diabetes, fettlever, hypothyreos och gallvägsstas.

Uppföljning av lipid- och leverstatus bör ske 2–3 månader efter påbörjad behandling och därefter efter individuell bedömning, men åtminstone en gång/år.

Farmakologisk behandling av hyperlipidemi

Statiner

Statiner sänker framför allt LDL-kolesterol, men har mindre uttalad effekt på triglycerider. Antiinflammatorisk påverkan utgör troligen en del av den kärlskyddande effekten. Biverkningsfrekvensen är låg. Transaminaser bör mätas före och tre månader efter insatt behandling samt vid dosändring. En ökning upp till tre gånger normalvärdet kan accepteras. Vid muskelsymtom – mät CK. Allvarlig myopati är dock en mycket ovanlig biverkan. Risken ökar i relation till dosen. Man har beskrivit myopati utan CK-stegring. Vid misstänkta muskelsymtom bör man göra tillfälligt uppehåll under 2–3 veckor med statinbehandlingen för bedömning av eventuellt samband.

Observera betydande möjlighet för läkemedelsinteraktion speciellt avseende förstärkt statineffekt där statindosen måste omvärderas, t.ex. vid behandling med verapamil, amiodaron, gemfibrozil och ciklosporin. Kontraindikation för statinbehandling föreligger vid samtidig behandling med erytromycin, hepatit C-läkemedel och vissa hiv-mediciner. Observera även att statinerna interagerar med grapefrukt.

Vid biverkningar kan det vara motiverat att byta till en annan statin.

Atorvastatin är förstahandsval vid nyinsättning, på grund av god dokumentation och kostnadseffektivitet. Patienter som är ordinerade simvastatin behöver inte skifta till atorvastatin. Normalt dosintervall för atorvastatin är 20–80 mg. Vid insättning rekommenderas lägre dos för att sedan öka till den dosen som gör att patienten uppnår målnivån.

För de som inte tål atorvastatin är rosuvastatin ett alternativ. Observera! Försiktighet med rosuvastatin vid GFR < 60 ml/min, se FASS. Rosuvastatin är kontraindicerat vid GFR < 30 ml/min.

Ezetimib

Ezetimib hämmar selektivt ett transportprotein i tarmväggen och minskar därigenom upptaget av kolesterol. Sänker totalkolesterol och LDL-nivån. Indikationen är tillägg till statinbehandling för patienter med hög kardiovaskulär risk som inte uppnår målen med maximal tolererbar dos statin. Normaldos ezetimib 10 mg x 1.

PCSK9-hämmare

Repatha (evolocumab) och Praluent (alirokumab) är monoklonala antikroppar som kraftigt sänker LDL-nivån. Läkemedlen har subventionsbegränsning och subventioneras för patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,0 mmol/l eller högre.

För subventionsbegränsningarna i sin helhet, se FASS eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) subventionsbeslut för Repatha respektive subventionsbeslut för Praluent.

Läkemedlen ska initieras av specialist i kardiologi, endokrinologi eller internmedicin.

Icke-farmakologisk behandling vid hyperlipidemi

För rekommendationer om icke-farmakologisk behandling, se kapitel Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hjärta-kärl.

Senast ändrad: