Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Astma hos barn och ungdomar

Inledning

Bronkobstruktiva symtom förekommer hos cirka 15-20 % av späda och små barn i samband med luftvägsinfektioner, men endast cirka var fjärde av dessa barn har astma som kvarstår i skolåldern. Senare års studier visar på att cirka 10 % av skolbarn har astma.

Grunden för de nu gällande råden är nationella terapiriktlinjer.

Huvudbudskap

 • Astma är ingen enhetlig sjukdom och kan variera över såväl kort som lång tid.
 • Modern astmabehandling har medfört att mycket få patienter behöver sjukhusvård.
 • God monitorering av astma är nödvändig.

Terapiråd för barn

 • Separata behandlingsscheman för åldersgrupperna 0-5 år och barn över 6 år.
 • För kombinationsläkemedel med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist finns möjlighet till olika behandlingsstrategier (fast resp. variabel dosering).

Generella mål för underhållsbehandling

 • Symtomfrihet.
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter.
 • Normal lungfunktion.
 • Inga störande biverkningar av behandlingen.
 • Inget behov av symtomatisk vid behovsbehandling.

Dessutom:

 • Barnet ska klara vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta.
 • Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål, kan lindriga besvär accepteras.

Astma och obstruktiv bronkit kan kliniskt inte skiljas åt.

Remisser

Astma

 • Barn <7 år med uttalade eller svårbehandlade besvär.
 • Övriga barn med oklar diagnos och/eller otillfredsställande behandlingseffekt med steroiddos 400 µg budesonid, 400 µg mometason eller 250 µg flutikason per dygn.

Barn som bör remitteras till specialist i barn- och ungdomsmedicin

Remittera till närmaste barnmottagning. Mottagningar finns i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Diagnos

Barn yngre än 2 år:

 • Vid 3:e obstruktiva bronkiten oavsett vilket sätt den utlöses på, t.ex. infektion, allergenprovokation, ospecifika agens och/eller vid ansträngning.
 • Vid 1:a obstruktiviteten - om barnet har eksem och/eller födoämnesallergi eller om astma finns i familjen (mor/far).

Barn äldre än 2 år:

 • Diagnosen astma ställs redan vid första obstruktiva attacken.

Underhållsbehandling

Behandling av astma hos barn utgår från ålder och hur allvarliga besvär barnet har. För behandlingstrappa för barn i åldern 0-5 år se figur 3.2 och för barn i åldern 6 år och äldre se figur 3.3. Tänk på att behandlingsbehovet kan förändras över tid och att det är möjligt att både trappa upp och ner behandlingen.

Figur 3.2 Behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma, barn 0-5 år. Tänk på att behandlingen kan trappas både upp och ner beroende på patientens aktuella behov, omvärdera kontinuerligt.

Figur 3.3 Behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma, barn 6 år och äldre. Tänk på att behandlingen kan trappas både upp och ner beroende på patientens aktuella behov, omvärdera kontinuerligt.

∗Barn som får behandling motsvarande steg 4 och 5 bör skötas av, eller i samråd med, specialistmottagning.

För mer detaljerad beskrivning av behandlingen se dokument publicerade av Svenska barnläkarföreningens allergisektion.

Alla barn med behov av beta-2-agonistbehandling mer än 2 gånger per vecka (undantaget ansträngningsprofylax) ska prova förebyggande steroidbehandling.

Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen i luftvägarna med inhalationssteroider eller leukotrienantagonist enligt ovanstående stycke. Även i dessa fall remitteras barn före 7 års ålder till barnläkare för bedömning liksom äldre barn som inte blir bra på insatt behandling.

Risk för systemeffekter finns och en ökad observans på längdtillväxt och tillväxthastighet är viktigt, uppföljning minst 1-2 gånger per år. Obs använd tillväxtkurvan i VAS (formulär LV). Dosen av inhalationssteroid skall hållas så låg som möjligt.

Från späd ålder kan många barn lära sig att inhalera via inhalationskammare med mask vilket är ett effektivare sätt att tillföra beta-2-agonist. Generellt kan alltid mask i storlek medium användas. Prova att plocka bort masken från 3 års ålder för att bland annat minska risken för perioral dermatit. Ventoline Evohaler och Flutide Evohaler är lämpliga preparat som passar till inhalationskammare.

Optichamber Diamond är en bra inhalationskammare som kan förskrivas och som passar till alla inhalationssprayer. Noggrann instruktion måste ges och inhalationskammaren demonstreras för föräldrarna om det skall fungera. Filmer med tydliga instruktioner finns på www.medicininstruktioner.se. Observera dock att Optichamber Diamond är för enpatientsbruk och inte ska maskindiskas. Kammaren rengörs endast genom handdisk.

 • Från cirka 4 års ålder kan autohaler (Airomir Autohaler) provas.
 • Från tidigast 5-6 års ålder kan barn lära sig att använda pulverinhalator.

Kontroll av inhalationstekniken är mycket viktig. Ska göras vid varje besök!

För att behandla eventuella attacker används kortverkande beta-2-agonist (salbutamol) i inhalationskammare eller i pulverinhalator.

 • 1-2 doser Buventol Easyhaler 0,2 mg/dos
 • 1-2 doser Ventoline Diskus 0,2 mg/dos
 • 1-4 puffar Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos

Vid behov av förebyggande behandling ges inhalationssteroid (budesonid eller flutikason) som spray i inhalationskammare eller i pulverform i doser enligt figurerna ovan.

 • Giona Easyhaler 100 µg/dos eller 200 µg/dos
 • Flutide Diskus 50 µg/dos, 100 µg/dos eller 250 µg/dos
 • Flutide Evohaler 50 µg/dos eller 125 µg/dos

Barn under 7 års ålder samt ungdomar som inte blir bra på denna behandling remitteras till barnläkare för bedömning.

Långverkande beta-2-agonist (formoterol) används tillsammans med inhalationssteroid om effekten av denna är otillräcklig.

 • Oxis Turbuhaler 4,5 µg/dos eller 9 µg/dos

Kan ges som kombinationspreparat.

 • Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol)

  80µg/4,5 µg/inhalation eller 160 µg/4,5 µg/inhalation

 • Flutiform (flutikason/formoterol)

  50/5 µg/puff och 125/5 µg/puff

 • Seretide Diskus (flutikason/salmeterol)

  50/100 µg/dos och 50/250 µg/dos

 • Seretide Evohaler (flutikason/salmeterol)

  25/50 µg/dos och 25/125 µg/dos

Alla patienter ska ha provat ordinerat inhalationshjälpmedel innan det förskrivs!

Alla patienter ska också ha en skriftlig behandlingsplan (här finns mallar). 

Tänk på att det är stora skillnader mellan de olika produkterna avseende inhalationsmotstånd, hantering, räkneverk med mera.

En översikt av de inhalatorer som finns tillgängliga på svenska marknaden finns tillgänglig i de digitala Terapirekommendationerna (länk).

Montelukast (Montelukast, Singulair) är den enda godkända leukotrienreceptorhämmaren. Används som alternativ eller komplement till långverkande beta-2-agonist. Ges per os och är godkänd från 6 månaders ålder.

Montelukast kan med fördel provas även som profylaktisk medicinering under infektionsperiod till små barn med täta recidiverande förkylningsastmaperioder. Kan även ordineras som profylax mot ansträngningsutlösta besvär och vid pollenutlöst astma.

Checklista för underhållsbehandling:

 • Individuella behandlingsmål.
 • Möjlighet att justera medicineringen efter sjukdomens variation.
 • Noggranna skriftliga instruktioner vid inhalationsbehandling (mallar).
 • Omvärdera behandlingen kontinuerligt.
 • Kontrollera alltid compliance/concordance innan eventuell dosjustering.
 • Barn som behandlas med steroider bör följas avseende tillväxten.

En svårkontrollerad astma trots att man nått steg 3-4 enligt figur 3.2 och figur 3.3 kan ofta bero på dålig compliance, felaktig användning av läkemedel, exponering för allergen, fel diagnos, med mera. Remittera eventuellt till en barnläkare för ytterligare bedömning.

Akutbehandling

Inhalationsbehandling sker i första hand med andningsbehållare och först när detta testats används nebulisator.

Inhalation med nebulisator förutsätter tättslutande mask eller munstycke. Behandling skall i allmänhet ske enligt: cirka 1 minuts aktiv inhalation, utvärdera effekt, upprepa vid behov.

 • Samtliga nedanstående nebuliseringslösningar kan blandas med varandra.
 • För de minsta barnen (<18 mån) kan man initialt starta med ipratropium + adrenalin.
 • Ipratropium kan också användas som tillägg till salbutamol oavsett ålder.

Dosering som avviker från Läkemedelsverkets riktlinjer markeras med #

OBS! Se separata PM om astmabehandling, inhalationsteknik m.m. under vårdriktlinjer på regionens intra- respektive extranät under Vårdriktlinjer/Pediatrik/Allmän Pediatrik.

Luftrörsvidgande behandling

Inhalationsspray i andningsbehållare (Optichamber Diamond alt. Vortex)

För hemmabruk rekommenderas Optichamber Diamond som är en bra andningsbehållare som kan förskrivas och som passar till alla inhalationssprayer.

För flerpatientsbruk på vårdenhet krävs en andningsbehållare som kan rengöras i diskdesinfektor och då rekommenderas exempelvis Vortex.

Salbutamol (Ventoline Evohaler), ipratropiumbromid (Atrovent)

Välj antal puffar efter besvärsgrad.

 • <2 år: 4 puffar, 5 andetag/puff
 • >2 år: 8 puffar, 2 andetag/puff #

OBS! Aldrig mer än en puff åt gången i andningsbehållaren.

Utvärdera resultatet efter 15 minuter och upprepa vid behov.

Nebulisering

(Späd med NaCl eller blanda lösningar till 2-4 ml beroende på nebulisator)

Salbutamol

5 mg oavsett ålderInhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Adrenalin (inj lösning 1 mg/ml)

Kan provas i alla åldrar, fungerar bäst till de minsta barnen. 1 mg oavsett ålder. Inhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Ipratropiumbromid 0,25 mg/ml

2 ml (0,5 mg) späd till 4 ml. Inhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Injektion

Om oro, svårt att inhalera, ge adrenalin intramuskulärt

Adrenalin (inj lösning 1 mg/ml)

Intramuskulärt. 0,01 ml/kg MAX 0,5 ml. #

Inflammationsdämpande behandling

Inhalationsspray i andningsbehållare (Optichamber Diamond alt. Vortex)

Steroid i högdos

Flutide Evohaler (flutikason)

250-500 µg. Dosen kan upprepas efter 15 minuter. #

Nebuliserad inhalation

Steroid i högdos

Pulmicort (budesonid)

1 000-2 000 µg. Dosen kan upprepas efter 15 minuter. #

Per oralt

Betametason (Betapred, tablett 0,5 mg)

3-5 mg upplösta i lite vatten ges lämpligen som engångsdos. #

Den kliniska effekten är inte märkbar förrän efter en till två timmar. Risk för systemeffekter med upprepade kortkurer av orala steroider måste beaktas.

# = Dosering som avviker från Läkemedelsverkets riktlinjer

Senast ändrad: