Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Astma hos barn och ungdomar

Inledning

Bronkobstruktiva symtom förekommer hos cirka 15–20 % av späda och små barn i samband med luftvägsinfektioner, men endast cirka var fjärde av dessa barn har kvarstående astma i skolåldern. Senare års studier visar på att cirka 10 % av skolbarn har astma.

Grunden för de nu gällande råden är nationella terapiriktlinjer.

Huvudbudskap

 • Astma är ingen enhetlig sjukdom och kan variera över såväl kort som lång tid.
 • Modern astmabehandling har medfört att mycket få patienter behöver sjukhusvård.
 • God monitorering av astma är nödvändig.

Terapiråd för barn

 • Separata behandlingsscheman för åldersgrupperna 0–5 år och barn över 6 år.
 • För kombinationsläkemedel med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist finns möjlighet till olika behandlingsstrategier (fast respektive variabel dosering).

Generella mål för underhållsbehandling

 • Symtomfrihet.
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter.
 • Stabil lungfunktion.
 • Inga störande biverkningar av behandlingen.
 • Inget behov av symtomatisk behandling.

Dessutom:

 • Barnet ska klara vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta.
 • Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål, kan lindriga besvär accepteras.

Astma och obstruktiv bronkit kan kliniskt inte skiljas åt.

Remisser

 • Barn < 7 år med uttalade eller svårbehandlade besvär.
 • Övriga barn med oklar diagnos och/eller otillfredsställande behandlingseffekt med steroiddos 400 µg budesonid, 400 µg mometason eller 250 µg flutikason per dygn.

Mottagningar finns i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Remittera till närmaste barnmottagning,

Diagnos

Barn yngre än 2 år:

 • Vid tredje obstruktiva bronkiten oavsett vilket sätt den utlöses på, till exempel infektion, allergenprovokation, ospecifika agens och/eller vid ansträngning.
 • Vid första obstruktiviteten – om barnet har eksem och/eller födoämnesallergi.

Barn äldre än 2 år:

 • Diagnosen astma ställs redan vid första obstruktiva attacken.

Behandlingstrappa vid underhållsbehandling

Behandling av astma hos barn utgår från ålder och hur allvarliga besvär barnet har. Behandlingstrappa för barn i åldern 0–5 år i Figur 3.2. För barn i åldern 6 år och äldre, se Figur 3.3. Tänk på att behandlingsbehovet kan förändras över tid och att det är möjligt att både trappa upp och ner behandlingen.

Figur 3.2 Behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma, barn 0–5 år. Tänk på att behandlingen kan trappas både upp och ner beroende på patientens aktuella behov, omvärdera kontinuerligt.

 

 

Figur 3.3 Behandlingstrappa för underhållsbehandling av astma, barn 6 år och äldre. Tänk på att behandlingen kan trappas både upp och ner beroende på patientens aktuella behov, omvärdera kontinuerligt. ∗ Barn som får behandling motsvarande steg 4 och 5 bör skötas av, eller i samråd med, specialistmottagning.

 

För mer detaljerad beskrivning av behandlingen, se Underhållsbehandling av astma (dokument publicerade av Svenska barnläkarföreningens allergisektion).

Alla barn med behov av beta-2-agonistbehandling mer än 2 gånger per vecka (undantaget ansträngningsprofylax) ska ordineras förebyggande steroidbehandling.

Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen i luftvägarna med inhalationssteroider eller leukotrienantagonist enligt ovanstående text.

 

Risk för systemeffekter finns och en ökad observans på längdtillväxt och tillväxthastighet är viktigt, uppföljning minst 1–2 gånger per år. OBS! Använd tillväxtkurvan i VAS (formulär LV1). Dosen av inhalationssteroid ska hållas så låg som möjligt.

 

Hjälpmedelsval vid underhållsbehandling

Från späd ålder kan många barn lära sig att inhalera via inhalationskammare med mask, vilket är ett effektivare sätt att tillföra beta-2-agonist. Generellt kan alltid mask i storlek medium användas. Prova att plocka bort masken från 3–4 års ålder för att bland annat minska risken för perioral dermatit. Ventoline Evohaler och Flutide Evohaler är lämpliga preparat som passar till inhalationskammare.

Optichamber Diamond är en bra inhalationskammare som kan förskrivas och som passar till alla inhalationssprayer. Noggrann instruktion måste ges och inhalationskammaren demonstreras för föräldrarna om det ska fungera. Behandlingsplan att fylla i och lämna med till patienten vid behandling med Optichamber Diamond finns via Barndoktorn.nu.

Optichamber Diamond rengörs endast genom handdisk och ska inte maskindiskas.

 • Från tidigast 6 års ålder kan barn lära sig att använda pulverinhalator.

En översikt över Terapigruppens rekommendation andningsbehållare finns i separat dokument (pdf, uppdaterad januari 2023).

Kontroll av inhalationstekniken är mycket viktig, ska göras vid varje besök!

Läkemedel vid underhållsbehandling

Kortverkande beta-2-agonist

För att behandla tillfälliga besvär används kortverkande beta-2-agonist salbutamol i inhalationskammare eller i pulverinhalator.

 • 1–2 doser Buventol Easyhaler 0,2 mg/dos.
 • 1–2 doser Ventoline Diskus 0,2 mg/dos.
 • 1–4 puffar Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos.

Inflammationsdämpande behandling

Vid behov av förebyggande behandling ges inhalationssteroid som spray i inhalationskammare eller i pulverform i doser enligt figurerna ovan.

 • Budesonid (Giona Easyhaler) 100 µg/dos eller 200 µg/dos.
 • Flutikason (Flutide Diskus) 50 µg/dos, 100 µg/dos eller 250 µg/dos.
 • Flutikason (Flutide Evohaler) 50 µg/dos eller 125 µg/dos.

Barn under 7 års ålder samt ungdomar som inte blir bra på denna behandling remitteras till barnläkare för bedömning.

Långverkande beta-2-agonist

Långverkande beta-2-agonist formoterol eller salmeterol används i tillägg till inhalationssteroid om effekten av denna är otillräcklig.

 • Formoterol/budesonid (Bufomix Easyhaler).
 • Formoterol/flutikason (Flutiform).
 • Salmeterol/flutikason (Salmex).
 • Salmeterol/flutikason (Seretide Evohaler Mite).

För dosering se FASS.

Alla patienter ska ha provat ordinerat inhalationshjälpmedel innan det förskrivs!

Alla patienter ska också ha en skriftlig behandlingsplan, som exempelvis kan hämtas på Barndoktorn.nu.

Tänk på att det är stora skillnader mellan de olika produkterna avseende inhalationsmotstånd, hantering, räkneverk med mera.

En översikt av de inhalatorer som finns tillgängliga på svenska marknaden hittas i dokumentet Inhalationsläkemedel (pdf, uppdaterat januari 2023).

Filmer med tydliga instruktioner för de flesta inhalatortyper finns på Janusinfo eller medicininstruktioner.se.

Leukotrienreceptorhämmare

Montelukast (Montelukast, Singulair) är den enda godkända leukotrienreceptorhämmaren. Används som alternativ eller komplement till långverkande beta-2-agonist. Ges per os och är godkänd från 6 månaders ålder.

Montelukast kan med fördel provas även som profylaktisk medicinering under infektionsperiod till små barn med täta recidiverande förkylningsastmaperioder. Kan även ordineras som profylax mot ansträngningsutlösta besvär och vid pollenutlöst astma.

Används startförpackning vid nyinsättning och utvärdera effekten efter en månad, då en del patienter inte svarar på behandlingen.

Var observant på biverkningar som buksmärtor och psykiska symtom som t.ex. mardrömmar. För magsmärtor kan långsammare insättning eller halvering av dosen hjälpa. För mardrömmar kan dosering på morgon vara en lösning. Vid övriga psykiska symtom bör montelukast sättas ut.

Checklista vid underhållsbehandling

 • Individuella behandlingsmål.
 • Möjlighet att justera medicineringen efter sjukdomens variation.
 • Noggranna skriftliga instruktioner vid inhalationsbehandling (Se Barndoktorn.nu för mallar).
 • Omvärdera behandlingen kontinuerligt.
 • Kontrollera alltid följsamhet till behandlingen innan eventuell dosjustering.
 • Barn som behandlas med steroider bör följas avseende tillväxten.

En svårkontrollerad astma trots att man nått steg 3–4 enligt Figur 3.2 och Figur 3.3 kan ofta bero på t.ex. dålig följsamhet, felaktig användning av läkemedel, exponering för allergen eller fel diagnos. Remittera eventuellt till en barnläkare för ytterligare bedömning.

Akutbehandling

Inhalationsbehandling sker i första hand med andningsbehållare. Först när detta testats används nebulisator.

Att använda andningsbehållare vid akutbehandling ger också en ökad trygghet till att det är en effektiv behandling även i hemmet och ger dessutom ett inlärningstillfälle för föräldrarna.

En översikt över terapigruppens Rekommendation andningsbehållare finns i separat dokument (pdf, uppdaterad januari 2023).

Inhalation med nebulisator förutsätter tättslutande mask eller munstycke. Behandling ska i allmänhet ske enligt: cirka 1 minuts aktiv inhalation, utvärdera effekt, upprepa vid behov.

 • Samtliga nedanstående nebuliseringslösningar kan blandas med varandra.
 • För de minsta barnen (<18 mån) kan man initialt starta med ipratropium + adrenalin.
 • Ipratropium kan också användas som tillägg till salbutamol oavsett ålder.

Dosering som avviker från Läkemedelsverkets riktlinjer markeras med #

OBS! Se regional vårdriktlinje Astma och obstruktivitet – Akutbehandling och läkemedel för information om astmabehandling, inhalationsteknik m.m.

Luftrörsvidgande behandling

Inhalationsspray i andningsbehållare (Optichamber Diamond alt. Vortex)

För hemmabruk rekommenderas Optichamber Diamond som är en bra andningsbehållare som kan förskrivas och som passar till alla inhalationssprayer.

För flerpatientsbruk på vårdenhet krävs en andningsbehållare som kan rengöras i diskdesinfektor och då rekommenderas Vortex.

Instruktionsfilm samt bruksanvisning för Vortex finns på medicininstruktioner.se.

Salbutamol (Ventoline Evohaler), ipratropiumbromid (Atrovent).

 • Salbutamol ges i puffar á 0,1 mg som basbehandling.
 • Ipratropiumbromid ges i puffar á 20 µg som tilläggsbehandling.

  Aktuellt vid milda till måttliga besvär och otillräcklig effekt av salbutamol.

  Kan vid akutbehandling ges i alla åldrar.

Välj antal puffar efter besvärsgrad.

Salbutamol Ipratropiumbromid
≤ 2 år: 4 puffar, 5 andetag/puff. ≤ 2 år 2–4 puffar, 5 andetag/puff.
> 2 år: 8 puffar, 2 andetag/puff #. > 2 år 4 puffar, 2 andetag/puff.

OBS! Aldrig mer än en puff åt gången i andningsbehållaren.

Utvärdera resultatet efter 15 minuter och upprepa vid behov under sammanlagt en timme.

Nebulisering

(Späd med NaCl eller blanda lösningar till 2–4 ml, beroende på nebulisator)

Salbutamol

5 mg oavsett ålderInhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Adrenalin (inj lösning 1 mg/ml)

Kan provas i alla åldrar, fungerar bäst till de minsta barnen. 1 mg oavsett ålder. Inhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Ipratropiumbromid 0,25 mg/ml

2 ml (0,5 mg) späd till 4 ml. Inhalera 1 min, utvärdera resultatet, upprepa vid behov tills förbättring uppnåtts.

Injektion

Om oro, svårt att inhalera, ge adrenalin intramuskulärt

Adrenalin (inj lösning 1 mg/ml)

Intramuskulärt. 0,01 ml/kg, max 0,5 ml. #

Inflammationsdämpande behandling

Inhalationsspray i andningsbehållare (Optichamber Diamond alt. Vortex)

Steroid i högdos – flutikason (Flutide Evohaler)

250–500 µg. Dosen kan upprepas efter 15 minuter. #

Nebuliserad inhalation

Steroid i högdosbudesonid (Pulmicort)

1 000–2 000 µg. Dosen kan upprepas efter 15 minuter. #

Peroralt

Betametason (Betapred, tablett 0,5 mg)

3–5 mg upplösta i lite vatten, ges lämpligen som engångsdos. #

Den kliniska effekten är inte märkbar förrän efter en till två timmar. Risk för systemeffekter med upprepade kortkurer av orala steroider måste beaktas.

# = Dosering som avviker från Läkemedelsverkets riktlinjer

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Allergi, astma och KOL

Senast ändrad: