Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

COX-hämmare (traditionella NSAID och COX2-hämmare)

Efterfråga överkänslighet mot ASA och COX-hämmare.

Använd lägsta möjliga effektiva dos, samt kortast möjliga tid/intermittent.

Hjärta/kärl

 • Patienter med hjärt-, lever- och njurinsufficiens kan reagera med kraftig vätskeretention vid behandling med COX-hämmare.
 • Kontraindikation föreligger vid hjärtsvikt.
 • COX-hämmare kan höja blodtryck och interagera med blodtrycksbehandling.
 • Ökad risk för kardiovaskulär morbiditet/mortalitet bör beaktas vid behandling med COX-hämmare.

Njurar

 • Patienter med hjärt-, lever- och njurinsufficiens kan reagera med kraftig vätskeretention vid behandling med COX-hämmare.
 • Kontraindikation föreligger vid njursvikt med GFR < 30 ml/min

Ulcus/blödningar

 • Risken för ulcus och GI-blödning ökar i snitt fem gånger vid behandling med COX-hämmare. Samtidig kortisonbehandling ökar risken ytterligare, liksom samtidig behandling med SSRI-preparat och/eller lågdos ASA.
 • Kombination med warfarin ska undvikas och kombination med NOAK bör undvikas.
 • Ventrikelsår är oftast asymtomatiska.
 • Blödningsrisk från tunn- och tjocktarm föreligger.
 • Stolpiller medför principiellt samma risk för ulcus/tarmblödning som tabletter.
 • Beakta patientens totala risk för ulcus (hög ålder > 75 år, rökning, tidigare ulcus, kortisonbehandling)

Graviditet

 • Vid graviditet ska regelbunden behandling med COX-hämmare undvikas under första trimestern. COX-hämmare ska inte ges efter vecka 28.

Äldre

Äldre

Äldre är känsligare för biverkningar av COX-hämmare och kort behandlingstid bör eftersträvas.

Beakta även risken för interaktioner mellan COX-hämmare och många andra läkemedel som är vanliga hos äldre

Rekommendationer COX-hämmare

Kortverkande

Ibuprofen (generika med lägst pris).

Medellångverkande

Naproxen (generika med lägst pris).

Långverkande

Ketoprofen i retardform (Orudis Retard).

Lokalbehandling – lokala smärttillstånd vid muskel- och ledskador

Lokal behandling med COX-hämmare i gelform kan hos en del patienter ge en viss lindring. Läkemedlen omfattas inte av läkemedelsförmånen.

Substansen ska inte ges vid ASA-överkänslighet. Risk för kontaktdermatit finns. Denna risk ökar med behandlingstiden, som inte bör överstiga en vecka. Direkt solljus på behandlat hudområde bör undvikas på grund av risk för fotosensibilisering. Denna risk kvarstår 2 veckor efter avslutad behandling.

Gel som innehåller diklofenak bör undvikas av miljömässiga skäl.

 

Se också kapitel Osteoporos med avseende på rörelseorganens sjukdomar samt kapitel Smärta.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: