Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

COX-hämmare (traditionella NSAID och COX2-hämmare)

Efterfråga överkänslighet mot ASA och COX-hämmare.

Använd lägsta möjliga effektiva dos, samt kortast möjliga tid/intermittent.

Hjärta/kärl

 • Patienter med hjärt-, lever- och njurinsufficiens kan reagera med kraftig vätskeretention vid behandling med COX-hämmare.
 • Kontraindikation föreligger vid hjärtsvikt.
 • COX-hämmare kan höja blodtryck och interagera med blodtrycksbehandling.
 • Ökad risk för kardiovaskulär morbiditet/mortalitet bör beaktas vid behandling med COX-hämmare.

Njurar

 • Patienter med hjärt-, lever- och njurinsufficiens kan reagera med kraftig vätskeretention vid behandling med COX-hämmare.
 • Kontraindikation föreligger vid njursvikt med GFR < 30 ml/min.

Ulcus/blödningar

 • Risken för ulcus och GI-blödning ökar i snitt fem gånger vid behandling med COX-hämmare. Samtidig kortisonbehandling ökar risken ytterligare, liksom samtidig behandling med serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och/eller lågdos ASA.
 • Kombination med warfarin är kontraindicerat och kombination med NOAK bör undvikas.
 • Ventrikelsår är oftast asymtomatiska.
 • Blödningsrisk från tunn- och tjocktarm föreligger.
 • Stolpiller medför principiellt samma risk för ulcus/tarmblödning som tabletter.
 • Beakta patientens totala risk för ulcus (hög ålder > 75 år, rökning, tidigare ulcus, kortisonbehandling)

  • Överväg behandling med PPI, se kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Övre GI-sjukdomar.
  • Selektiva COX2-hämmare kan övervägas i utvalda fall med terapisvikt. Aktuellt kunskapsläge visar ingen tydlig skillnad avseende effekt eller biverkningar inom gruppen COX2-hämmare. Patientindividuella skillnader i effekt och biverkningar kan finnas, byte inom gruppen kan övervägas.

Graviditet

 • Vid graviditet ska regelbunden behandling med COX-hämmare undvikas.

Äldre

Äldre

Äldre är känsligare för biverkningar av COX-hämmare och kort behandlingstid bör eftersträvas.

Beakta även risken för interaktioner mellan COX-hämmare och många andra läkemedel som är vanliga hos äldre

Rekommendationer COX-hämmare

Se även kapitel Smärta.

Kortverkande

 • Ibuprofen.

Medellångverkande

 • Naproxen.

Långverkande

 • Ketoprofen i retardform (Orudis Retard).
 • COX2-hämmare (etoricoxib, celecoxib).

Lokalbehandling – lokala smärttillstånd vid muskel- och ledskador

Lokal behandling med COX-hämmare i gelform kan hos en del patienter ge en viss lindring. Läkemedlen omfattas inte av läkemedelsförmånen.

Substansen ska inte ges vid ASA-överkänslighet. Risk för kontaktdermatit finns. Denna risk ökar med behandlingstiden, som inte bör överstiga en vecka. Direkt solljus på behandlat hudområde bör undvikas på grund av risk för fotosensibilisering. Denna risk kvarstår 2 veckor efter avslutad behandling.

Miljöinformation

Gel som innehåller diklofenak bör undvikas av miljömässiga skäl, eftersom våra reningsverk inte kan rena bort diklofenak. Övriga NSAID-geler är bättre ur miljösynpunkt än diklofenak.

Läkemedel som appliceras i gelform kan följa med vatten vid dusch och bad. De kan även fastna i kläder och därmed följa med avloppsvattnet vid tvätt.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: