Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

COX-hämmare (traditionella NSAID och COX-2-hämmare)

Allmänna råd

Efterfråga överkänslighet mot ASA och COX-hämmare.

Använd lägsta möjliga effektiva dos, samt kortast möjliga tid.

  • Patienter med hjärt-, lever- och njurinsufficiens kan reagera med kraftig vätskeretention vid behandling med COX-hämmare.
  • Kontraindikation föreligger vid hjärt- eller njursvikt med GFR < 30 ml/min.
  • COX-hämmare kan höja blodtryck och interagera med blodtrycksbehandling.
  • Ökad risk för kardiovaskulär morbiditet/mortalitet bör beaktas vid behandling med COX-hämmare.
  • Kombination med warfarin ska undvikas och kombination med NOAK bör undvikas.
  • Ventrikelsår är oftast asymtomatiska. Utnyttja F-Hb.
  • Blödningsrisk från tunn- och tjocktarm föreligger.
  • Stolpiller medför principiellt samma risk för ulcus/tarmblödning som tabletter.
  • Vid graviditet ska regelbunden behandling med COX-hämmare undvikas under första trimestern (liten riskökning för missbildningar). COX-hämmare ska inte ges efter vecka 28.
  • Samtidig behandling med SSRI-preparat och/eller lågdos ASA ökar risken för blödning.

Beakta patientens totala risk för ulcus (hög ålder > 75 år, rökning, tidigare ulcus, kortisonbehandling) och överväg behandling med PPI, se kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Övre GI-sjukdomar.

Äldre

Äldre är känsligare för biverkningar av COX-hämmare och kort behandlingstid bör eftersträvas.

Beakta även risken för interaktioner mellan COX-hämmare och många andra läkemedel som är vanliga hos äldre

Rekommendationer COX-hämmare

Kortverkande

Ibuprofen (generika med lägst pris).

Medellångverkande

Naproxen (generika med lägst pris).

Långverkande

Ketoprofen i retardform (Orudis Retard).

Lokalbehandling – lokala smärttillstånd i samband med muskel- och ledskador

Lokal behandling med COX-hämmare i gelform kan hos en del patienter ge en viss lindring. Läkemedlen omfattas inte av läkemedelsförmånen.

Substansen ska inte ges vid ASA-överkänslighet. Risk för kontaktdermatit finns. Denna risk ökar med behandlingstiden, som inte bör överstiga en vecka. Direkt solljus på behandlat hudområde bör undvikas på grund av risk för fotosensibilisering.

Se också kapitel Osteoporos med avseende på rörelseorganens sjukdomar samt kapitel Smärta.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: