Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Organisation av den palliativa vården i Halland

Introduktion

Målet för den palliativa vården i livets slutskede är att lindra lidande och främja livskvalitet. Prognostiskt är kvarstående tid i livet kort, allt från dagar, veckor till enstaka månader. Symtombilden i denna sjukdomsfas är likartad oberoende av diagnos. Patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska beaktas.

Vården vilar på fyra hörnstenar; Symtomlindring, Teamarbete, Närståendestöd och Relation & kommunikation.

Palliativ vård delas in i:

  • Allmän palliativ vård – Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.
  • Specialiserad palliativ vård – Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Denna vårdform utövas av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Alla har rätt till god palliativ vård oavsett diagnos och vårdform. En fast, namngiven legitimerad läkarkontakt och namngiven kontaktsjuksköterska/patientansvarig sjuksköterska ska finnas.

Utbud och ansvarsfördelning

Närsjukvårdens läkare och kommunens sjuksköterskor ansvarar dygnet runt för den allmänna palliativa vården i ordinärt boende, på korttidsboende och i särskilt boende. På kontorstid finns kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillgängliga.

Allmän palliativ vård bedrivs på Vårdavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka. I Närsjukvårdens regi drivs den Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg med hela Halland som upptagningsområde.

I Halland finns fyra multiprofessionella palliativa konsultteam (PKT), som på kontorstid ger konsultativt stöd inom allmän och specialiserad palliativ vård. Teamen kontaktas via remiss (se regionala rutinen Remiss till Palliativa konsultteam för innehåll) eller telefon. PKT tillhör organisatoriskt Kirurgikliniken Hallands sjukhus och under denna klinik återfinns journalanteckningar i VAS. PKT Halmstad ansvarar även för Laholm och Hylte kommun.

Kontakta PKT

Tabell 18.1

Kontaktuppgifter
Enhet Telefonnummer Remisskod i VAS
PKT Kungsbacka

0729-63 76 57 (läkare)

0706-10 12 52 (sjuksköterska)

hskirpalk
PKT Varberg 0340-48 15 29 hskirpalv
PKT Falkenberg 0346-561 77 hskirpalf
PKT Halmstad 035-14 60 58 hskirpalh
Palliativa avdelningen Falkenberg 0346-561 13 nspavfbg

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: