Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Närståendestöd

Bakgrund

Närstående har olika behov av stöd som varierar över tid. Aktörer som kan hjälpa till är kurator, psykolog, religiösa företrädare, kommunens anhörigstöd och avlösarservice (16–20 h/månad gratis), biståndshandläggare samt frivilligorganisationer.

Närståendepenning

Patienten förfogar över 100 dagar som kan delas mellan flera närstående för att stödja patienten. Ersättningsnivån är jämförbar med sjukpenning. Läkarutlåtande och information om närståendepenning riktad både till vårdgivare och till privatpersoner finns hos Försäkringskassan.

Barn som närstående

Enligt Hälso- och sjukvårdslagens 5 kap. § 7 samt Patientsäkerhetslagen 6 kap. § 5 är all sjukvårdspersonal skyldig att särskilt beakta barns behov av åldersanpassad information, råd och stöd då en nära anhörig drabbats av en allvarlig sjukdom. Vårdgivaren ska uppmärksamma barns stödbehov och ta hjälp av kurator, barnpsykolog eller skolhälsovård. Tänk på att det kan finnas barn från tidigare relationer.

Broschyren "Att prata med barn om föräldrars sjukdom" finns att ladda ned eller beställa via Broschyrbeställningen på Region Hallands Vårdgivarwebb.

1177.se – Hjälp och stöd för unga i Halland finns kontaktuppgifter vart man som barn, förälder eller vårdgivare kan vända sig för stöd.

Efterlevandesamtal

Efterlevandesamtal är ett stöd för närstående i sorgeprocessen efter dödsfallet och ska alltid erbjudas. Kontaktsjuksköterska ansvarar för att det sker. Komplicerad sorgereaktion kan behöva ett mer avancerat stöd hos kurator eller psykolog. Efterlevandegrupper finns i kyrkans regi. Kontakta sjukhuskyrkan för mer information (nås via sjukhusets växel).

Länkar till ytterligare information

  • Efterlevandeguiden – ett samarbete mellan myndigheter (Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten) för att göra det enklare för den som förlorat någon nära.
  • Nationellt kompetenscentrum anhöriga – en sida för ett anhörigvänligt samhälle.
  • Nära cancer – en sida för unga som står nära någon med cancer eller saknar någon som har dött av sjukdomen. Webbstödet drivs av Regionalt Cancercentrum Mellansverige och Region Örebro.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Palliativ vård.

Senast ändrad: