Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Stensmärta

Smärtor på grund av obstruerande konkrement i övre urinvägarna beror på den tryckökning som uppstår ovanför obstruktionen och inte på stenen i sig.

Behandling

NSAID-preparat minskar filtrationstrycket i njuren och ger smärtlindring genom tryckreduktion och inte genom allmän analgetisk effekt.

Stensmärta kan behandlas med diklofenak (suppositorier alternativt injektion), maxdos 150 mg per dygn.

Uppföljning

Kontroll av kreatinin bör ske. Om god effekt på smärta uppnås med hjälp av ovan nämnda preparat och kreatininvärde är inom normalintervall, rekommenderas kontroll med CT-stenöversikt efter cirka tre veckor.

Hypercalcemi och hyperurikemi bör uteslutas.

Vid uretärkonkrement större än 5 mm, hydronefros eller påverkan på njurfunktionen bör patienten remitteras till urolog.

Hos patienter med röntgenveriferat uretärkonkrement < 10 mm kan alfuzosin 10 mg användas i syfte att underlätta stenavgång. En kontroll med CT-stenöversikt ska göras efter 3–4 veckor. Vid oförändrat stenläge remiss till urolog. Konkrement inom njurarna < 5 mm kan följas med ny röntgenundersökning efter ett år, och om ingen stentillväxt eller smärtor kan dessa lämnas utan åtgärd.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: