Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Njursvikt (under uppbyggnad)

Juni 2022:

Kapitel Njursvikt är 2022 i en tidig fas av uppbyggnad, med den långsiktiga förhoppningen att ha ett färdigt kapitel i Terapirekommendationer Halland 2024.

Under våren 2022 har SGLT 2-hämmare tillkommit som en värdefull behandlingsmöjlighet vid njursvikt, som ett tillägg till behandling med ACE-hämmare eller ARB vid kvarstående albuminuri. Med nya behandlingsmöjligheter är behovet av terapirekommendationer stort, specifikt kring själva behandlingen men även kring diagnostiken som avgör huruvida en patient ska ha den nya behandlingen eller ej. Dock har utvecklingen gått så snabbt att steget från de övergripande nationella riktlinjerna till handfasta råd till den enskilda förskrivaren släpar efter. Vi hoppas att denna sida kan vara en hjälp och vägledning i informationssökandet för icke-nefrologen.

CKD = chronic kidney disease

ARB = angiotensinreceptorblockerare

Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och behandling

Dokumentet Kronisk njursjukdom – tidig upptäckt och initial behandling från Södra sjukvårdsregionen är ett mycket användbart och överblickbart A4-dokument, som sammanfattar innehållet i de nationella riktlinjerna gällande både basal utredning och basal behandling, publicerat i juni 2022. (Den tidigare versionen av dokumentet hette "Tidig upptäckt och initial behandling vid njursvikt".)

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är ett värdefullt kunskapsstöd även för primärvårdsläkare och andra icke-nefrologer, särskilt följande sidor:

 • Kort bakgrund, riskfaktorer inklusive ärftlighet: s. 9–11
 • Minska kardiovaskulär risk: s. 23
 • Sekundärprevention: s. 30–31
 • Riktad screening, stadieindelning CKD, kliniska fynd: s. 11–13
 • Basal utredning: s. 15–16
 • Värdering av risk för försämring av njurfunktion: s. 18
 • Remissindikation: s. 19
 • Behandling ( målvärden, läkemedelsbehandling och njurskadande läkemedel): s. 20–23
 • Behandling av metabola konsekvenser av kronisk njursvikt: s. 24–27 (vätskeretention, hyperkalemi, acidos, ackumulering av läkemedel, infektionskänslighet m.m.)
 • Uppföljning av patienter med kronisk njursvikt: s. 32–33

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling av albuminuri

Genom att minska graden av albuminuri kan man minska progressionstakten på njurfunktionsförlusten.

 • Behandla i första hand med ACE-hämmare eller ARB. Undvik kombination av de båda preparaten.
 • Eftersträva U-albumin/kreatininkvot <30 gram/mol, alternativt ordinarie måldos för respektive ACE-hämmare eller ARB.
 • Behandla med SGLT2-hämmare enbart om patienten har kvarstående albuminuri (>30 gram/mol) trots högsta tolerabla dos ACE-hämmare eller ARB.

Val av SGLT2-hämmare:

 • Hos patienter med CKD och albuminuri utan diabetes mellitus, har SGLT2-hämmare (dapagliflozin*) i kombination med ACE-hämmare/ARB i kliniska studier visat sig minska progressionstakten av njurfunktionsförlust.
 • Hos patienter med CKD och albuminuri utan diabetes mellitus, har SGLT2-hämmare (dapagliflozin*) i kombination med ACE-hämmare/ARB i kliniska studier visat sig minska risken för kardiovaskulära komplikationer.
 • Hos patienter med CKD och diabetes mellitus typ 2, har SGLT2-hämmare (dapagliflozin*, empagliflozin, kanagliflozin) i kombination med ACE-hämmare/ARB i kliniska studier visat sig minska progressionstakten av njurfunktionsförlust.

 

Informationen i punktlistan ovan är hämtad från Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom sidan 22. Läs mer om behandling med SGLT2-hämmare vid CKD på sidan 22–23 i vårdprogrammet.

 

* Dapagliflozin är i dagsläget den enda SGLT2-hämmaren med indikationen kronisk njursjukdom. Dapagliflozin har begränsad förmån och subventioneras på indikationen kronisk njursjukdom endast som tillägg till behandling med RAAS-blockad, eller där behandling med RAAS-blockad inte är lämplig.

Studie pågår avseende empagliflozin på enbart indikationen kronisk njursjukdom utan samtidig diabetes mellitus typ 2 eller hjärtsvikt, men resultaten är ännu inte publicerade.

Beräkning absolut GFR

Beräkning av absolut GFR, Region Hallands Vårdgivarwebb

Sidan eGFR.se har förutom kalkylator för beräkning av absolut GFR även kalkylator för beräkning av pålitligt estimat av relativt GFR samt mer utförlig information om de olika typerna av GFR-värden.

Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion är en tjänst där du får hjälp att skatta patientens njurfunktion och sedan kan få evidensbaserade rekommendationer för att dosera läkemedel utifrån grad av njurfunktion.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-07-06

Senast ändrad: