Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Njursvikt (under uppbyggnad)

Juni 2022:

Kapitel Njursvikt är i en tidig fas av uppbyggnad, med det långsiktiga målet att ha ett färdigt kapitel i Terapirekommendationer Halland 2024.

Under våren 2022 har SGLT 2-hämmare tillkommit som en värdefull behandlingsmöjlighet vid njursvikt, i nuläget som ett tillägg till behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) vid albuminuri. Med nya behandlingsmöjligheter är behovet av terapirekommendationer stort, specifikt kring själva behandlingen men även kring diagnostiken som avgör huruvida en patient ska ha den nya behandlingen eller ej. Dock har utvecklingen gått så snabbt att steget från de övergripande nationella riktlinjerna till handfasta råd till den enskilda förskrivaren släpar efter.

CKD = chronic kidney disease

Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och behandling

Dokumentet Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och initial behandling från Södra sjukvårdsregionen är ett mycket användbart och överblickbart A4-dokument, som sammanfattar innehållet i de nationella riktlinjerna gällande både basal utredning och basal behandling, publicerat nu i juni 2022. (Den tidigare versionen av dokumentet hette "Tidig upptäckt och initial behandling vid njursvikt".)

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är ett värdefullt kunskapsstöd även för primärvårdsläkare och andra icke-nefrologer, särskilt följande sidor:

  • Kort bakgrund, riskfaktorer inklusive ärftlighet: s 9 - 11
  • Minska kardiovaskulär risk: s 23
  • Sekundärprevention: s 30 - 31
  • Riktad screening, stadieindelning CKD, kliniska fynd: s 11 - 13
  • Basal utredning: s 15 - 16
  • Värdering av risk för försämring av njurfunktion: s 18
  • Remissindikation: s 19
  • Behandling ( målvärden, läkemedelsbehandling och njurskadande läkemedel): s 20 - 23
  • Behandling av metabola konsekvenser av kronisk njursvikt: s 24 - 27 (vätskeretention, hyperkalemi, acidos, ackumulering av läkemedel, infektionskänslighet m.m.)
  • Uppföljning av patienter med kronisk njursvikt: s 32 - 33

Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion är en tjänst där du får hjälp att skatta patientens njurfunktion och sedan kan få evidensbaserade rekommendationer för att dosera läkemedel utifrån grad av njurfunktion.

 

Läkemedelskommittén Halland 2022-06-27

Senast ändrad: