Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Insulin

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

Vid otillräcklig blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes behålls vanligen metformin och som tillägg ges NPH-insulin (Insuman Basal, Humulin NPH, Insulatard) till kvällen i stigande dos tills man når fasteblodsocker kring 5-8 mmol/L. Man börjar ofta med cirka 0,2 E/kg kroppsvikt. Patienten bör själv kontrollera fasteblodsocker och öka dosen med 2 E cirka var tredje dag tills målet är nått. Observera viktförändringar. Vid problem med hypoglykemier bör behandling omprövas. Överväg alternativ behandling, byte till långverkande insulinanaloger, eller tillägg/byte till GLP-1 analog.

Långverkande insulinanaloger får förskrivas med subvention vid typ 2 endast om NPH-insulin först prövats och gett hypoglykemier. De nationella riktlinjerna förordar NPH-insulin som förstahandsval.

Vid otillräcklig metabol kontroll ges en skräddarsydd behandling med basinsulin och måltidsinsulin beroende på patientens livssituation, hypoglykemirisk och HbA1c-mål.

Måltidsinsulin

Direktverkande (analoga)

 • Insulin lispro Sanofi (SoloStar). Biosimilar till Humalog med lägst pris (nov 2018).
 • Humalog (insulin lispro, KwikPen). Finns i 100 E/ml respektive 200 E/ml. 200 E/ml lämpligt vid doser >20 E/dag.
 • Apidra (insulin glulisin, SoloStar)
 • NovoRapid (insulin aspart, FlexPen)
 • Fiasp (insulin aspart, Flextouch). Hittills det mest snabbverkande måltidsinsulinet.

Dessa insuliner har snabbt tillslag och kort duration (2-4 timmar). Insulin lispro Sanofi, Humalog, Apidra och Novorapid bör ges 15-30 min innan måltid för optimal blodsockerkontroll, medan Fiasp är mer direktverkande och ges i direkt anslutning till måltid.

Basinsulin

Medellångverkande insuliner, NPH

 • Insuman Basal (SoloStar) (lägst pris nov 2018)
 • Humulin NPH (KwikPen)
 • Insulatard (FlexPen)

Blodsockersänkande effekt sätter in efter 1½ timme, är maximal efter cirka 4 timmar och duration 14-24 timmar.

Långverkande insulinanaloger

 • Abasaglar (insulin glargin, KwikPen)
 • Toujeo (insulin glargin 300E/ml, SoloStar). Mer långverkande än Abasaglar. Vid byte från annat insulin kan dosen ibland behöva ökas.
 • Lantus (insulin glargin, SoloStar)
 • Tresiba (insulin degludek, FlexTouch). Vid byte från annat insulin bör man initialt dosminska med upp till 20%.

Långverkande insuliner är avsevärt dyrare än NPH insuliner. Det har ännu inte övertygande visats i studier att dessa insuliner har bättre effekt än NPH-insulin. För att få en jämnare effekt kan NPH-insulin ibland ges i 2-dos. Vid typ 2-diabetes med upprepade hypoglykemier eller 4-dosregim kan byte till långverkande insulin vara ett alternativ.

Insulin glargin finns som biosimilar (Abasaglar) som är billigare och bör användas vid nyinsättning av långverkande insulin.

Degludek (Tresiba) är ett långverkande insulin som ges en gång per dygn och doseringstillfället kan varieras. Indicerat vid problem med nattliga hypoglykemier hos patienter behandlade med Abasaglar, Lantus eller Toujeo. Preparatet är dyrare. Finns i två olika styrkor (100 E/ml och 200 E/ml).

Blandinsulin

 • Insuman Comb 25 (Insulin humant lösligt och Insulin humant isofan, Solostar)
 • Humalog Mix25 och Humalog Mix50 (Humalog och Humulin NPH, KwikPen)
 • NovoMix30 (NovoRapid och Insulatard, FlexPen)

Dessa insuliner skall ges i direkt anslutning till måltid. Direktverkande analoginsulin i kombination med medellångverkande insulin. Mixinsuliner användes vanligen som tvådos. Mixinsulin förutsätter en regelbunden livsföring och kan fungera väl där strikt HbA1c-kontroll inte är nödvändig.

Glukagon

Glukagon ges subkutant eller intramuskulärt vid insulinkoma. Förskrivning aktuell främst till typ 1-diabetiker med unawareness och andra allvarliga hypoglykemier. Anhörig instrueras i injektionstekniken.

Senast ändrad: