Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Insulin

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

Insulinbehandling kan initieras vid otillräcklig effekt av övriga behandlingsalternativ, insulinbrist, kortisonbehandling, akut sjukdom och graviditet. Vid behov av insulinbehandling vid typ 2-diabetes behålls vanligen metformin och eventuellt övriga antidiabetika. Börja med NPH-insulin (Insuman Basal, Humulin NPH, Insulatard) till kvällen i stigande dos tills man når fasteblodsocker kring 5–8 mmol/l. Man börjar ofta med cirka 0,2 E/kg kroppsvikt. Patienten bör själv kontrollera fasteblodsocker och öka dosen med 2 E cirka var tredje dag tills målet är nått. Beakta risk för viktökning. Vid problem med hypoglykemier bör behandling omprövas.

Långverkande insulinanaloger får förskrivas med subvention vid typ 2-diabetes endast om NPH-insulin först prövats och gett hypoglykemier. De nationella riktlinjerna förordar NPH-insulin som förstahandsval.

Vid otillräcklig metabol kontroll ges en skräddarsydd behandling med basinsulin och måltidsinsulin beroende på patientens livssituation, hypoglykemirisk och HbA1c-mål.

Måltidsinsulin

Direktverkande (analoga)

 • Insulin aspart Sanofi (SoloStar). Biosimilar till NovoRapid med lägst pris (nov 2020).
 • Insulin lispro Sanofi (SoloStar). Biosimilar till Humalog.
 • Humalog (insulin lispro, KwikPen). Finns i 100 E/ml respektive 200 E/ml. 200 E/ml lämpligt vid doser > 20 E/dag.
 • Apidra (insulin glulisin, SoloStar).
 • NovoRapid (insulin aspart, FlexPen).
 • Fiasp (insulin aspart, Flextouch). Hittills det mest snabbverkande måltidsinsulinet, kan övervägas i utvalda fall.

Dessa insuliner har snabbt tillslag och kort duration (2–4 timmar). Insulin aspart Sanofi, Insulin lispro Sanofi, Humalog, Apidra och Novorapid bör ges 15–30 min innan måltid för optimal blodsockerkontroll, medan Fiasp är mer direktverkande och ges i direkt anslutning till måltid. Överväg alltid byte till mer kostnadseffektivt alternativ.

Basinsulin

Medellångverkande insuliner, NPH

 • Insuman Basal (SoloStar) (lägst pris november 2020).
 • Humulin NPH (KwikPen).
 • Insulatard (FlexPen).

Blodsockersänkande effekt sätter in efter 1½ timme, är maximal efter cirka 4 timmar och har en duration på 14-24 timmar.

Långverkande insulinanaloger

 • Toujeo (insulin glargin 300 E/ml, SoloStar, DoubleStar).
 • Abasaglar (insulin glargin, KwikPen).
 • Lantus (insulin glargin, SoloStar).
 • Tresiba (insulin degludek, FlexTouch). Vid byte från annat insulin bör man initialt dosminska med upp till 20%.

Långverkande insuliner är avsevärt dyrare än NPH-insuliner. Det har ännu inte övertygande visats i studier att dessa insuliner har bättre effekt än NPH-insulin. För att få en jämnare effekt kan NPH-insulin ibland ges i två-dos. Vid typ 2-diabetes med upprepade hypoglykemier eller fyra-dosregim kan byte till långverkande insulin vara ett alternativ.

Toujeo är mer långverkande än Abasaglar och ger färre hypoglykemier framförallt hos äldre. Vid byte från annat insulin till Toujeo kan dosen ibland behöva ökas. DoubleStar kan ges med upp till 160 E per injektion och är lämplig vid dygnsdos över 20 E, dossteg på 2 E.

Degludek (Tresiba) är ett långverkande insulin som ges en gång per dygn och doseringstillfället kan varieras. Indicerat vid problem med nattliga hypoglykemier hos patienter behandlade med Abasaglar, Lantus eller Toujeo. Preparatet är dyrare. Finns i två olika styrkor (100 E/ml och 200 E/ml).

Blandinsulin

 • Insuman Comb 25 (Insulin humant lösligt och Insulin humant, isofan; Solostar).
 • Humalog Mix25 och Humalog Mix50 (Humalog och Humulin NPH; KwikPen).
 • NovoMix30 (NovoRapid och Insulatard; FlexPen).

Dessa insuliner skall ges i direkt anslutning till måltid. Direktverkande analoginsulin i kombination med medellångverkande insulin. Mixinsuliner användes vanligen som tvådos. Mixinsulin förutsätter en regelbunden livsföring och kan fungera väl där strikt HbA1c-kontroll inte är nödvändig.

Glukagon

Glukagon ges subkutant eller intramuskulärt vid insulinkoma. Förskrivning aktuell främst till typ 1-diabetiker med unawareness och andra allvarliga hypoglykemier. Anhörig instrueras i injektionstekniken.

Glukagon finns även som nässpray (Baqsimi), denna är ej förmånsberättigad.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: