Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Insulin

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

Insulinbehandling kan initieras vid otillräcklig effekt av övriga behandlingsalternativ, insulinbrist, kortisonbehandling, akut sjukdom och graviditet. Vid behov av insulinbehandling vid typ 2-diabetes behålls vanligen metformin och eventuellt övriga antidiabetika. Börja med NPH-insulin (Humulin NPH, Insulatard) till kvällen i stigande dos tills man når fasteblodsocker kring 5–8 mmol/l. Man börjar ofta med cirka 0,2 E/kg kroppsvikt. Patienten bör själv kontrollera fasteblodsocker och öka dosen med 2 E cirka var tredje dag tills målet är nått. Beakta risk för viktökning. Vid problem med hypoglykemier bör behandlingen omprövas.

Långverkande insulinanaloger får förskrivas med subvention vid typ 2-diabetes endast om NPH-insulin först prövats och gett hypoglykemier. De nationella riktlinjerna förordar NPH-insulin som förstahandsval.

Vid otillräcklig metabol kontroll ges en skräddarsydd behandling med basinsulin och måltidsinsulin beroende på patientens livssituation, hypoglykemirisk och HbA1c-mål.

Observera! Vid byte mellan olika insulinpennor behöver patienten få information och instruktion om den nya pennan.

Måltidsinsulin

Direktverkande (analoga)

 • Insulin aspart Sanofi (SoloStar). Biosimilar till NovoRapid med 25 % lägre pris (nov 2023).
 • Insulin lispro Sanofi (SoloStar). Biosimilar till Humalog med 23 % lägre pris (nov 2023).
 • Humalog (insulin lispro, KwikPen). Finns i 100 E/ml respektive 200 E/ml. 200 E/ml lämpligt vid doser > 20 E/dag.
 • Apidra (insulin glulisin, SoloStar).
 • NovoRapid (insulin aspart, FlexPen).
 • Fiasp (insulin aspart, Flextouch). Hittills det mest snabbverkande måltidsinsulinet, kan övervägas i utvalda fall.

Dessa insuliner har snabbt tillslag och kort duration (2–4 timmar). Insulin aspart Sanofi, Insulin lispro Sanofi, Humalog, Apidra och Novorapid bör ges 15–30 min innan måltid för optimal blodsockerkontroll, medan Fiasp är mer direktverkande och ges i direkt anslutning till måltid. Överväg alltid byte till mer kostnadseffektivt alternativ.

Basinsulin

Medellångverkande insuliner, NPH

 • Humulin NPH (KwikPen).
 • Insulatard (FlexPen).

Blodsockersänkande effekt sätter in efter 1½ timme, är maximal efter cirka 4 timmar och har en duration på 14–24 timmar.

Långverkande insulinanaloger

 • Toujeo (insulin glargin 300 E/ml, SoloStar, DoubleStar).
 • Abasaglar (insulin glargin, KwikPen). Biosimilar till Lantus med 12 % lägre pris (nov 2023).
 • Lantus (insulin glargin, SoloStar).
 • Levemir (insulin detemir, FlexPen).
 • Tresiba (insulin degludek, FlexTouch). Vid byte från annat insulin bör man initialt dosminska med upp till 20%.

Långverkande insuliner är avsevärt dyrare än NPH-insuliner. Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. För att få en jämnare effekt kan NPH-insulin ibland ges i två-dos. Vid typ 2-diabetes med upprepade hypoglykemier eller fyra-dosregim kan byte till långverkande insulin vara ett alternativ.

Toujeo är mer långverkande än Abasaglar och ger färre hypoglykemier framförallt hos äldre. Vid byte från annat insulin till Toujeo kan dosen ibland behöva ökas. DoubleStar kan ges med upp till 160 E per injektion och är lämplig vid dygnsdos över 20 E, dossteg på 2 E.

Degludek (Tresiba) är ett långverkande insulin som ges en gång per dygn och doseringstillfället kan varieras. Indicerat vid problem med nattliga hypoglykemier hos patienter behandlade med Abasaglar, Lantus eller Toujeo. Preparatet är dyrare. Finns i två olika styrkor (100 E/ml och 200 E/ml).

Blandinsulin

 • Humalog Mix25 och Humalog Mix50 (Humalog och Humulin NPH; KwikPen).
 • NovoMix30 (NovoRapid och Insulatard; FlexPen).

Dessa insuliner ska ges i direkt anslutning till måltid. Direktverkande analoginsulin i kombination med medellångverkande insulin. Mixinsuliner användes vanligen som tvådos. Mixinsulin förutsätter en regelbunden livsföring och kan fungera väl där strikt HbA1c-kontroll inte är nödvändig.

Glukagon

Glukagon ges subkutant eller intramuskulärt vid insulinkoma. Förskrivning aktuell främst till typ 1-diabetiker med unawareness och andra allvarliga hypoglykemier. Anhörig instrueras i injektionstekniken.

Glukagon finns även som nässpray (Baqsimi). Ej förmånsberättigad.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: