Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Epididymit

Etiologi

Varierande patologi, hos yngre män vanligare med klamydia, hos män över 40 år dominerar vanliga urinvägspatogener efter kateterisering/instrumentering i uretra, eventuellt stafylokocker.

Symtom

Svullnad, rodnad, värmeökning, värk, palpationsömhet motsvarande epididymis. Vid infektion med klamydia mer gradvis utveckling av svullnad och måttlig palpationsömhet, oftast ingen värmeökning eller rodnad. Kan vara svårt att differentiera från testikeltorsion. Var frikostig med remiss till sjukhus.

Diagnostik

  • Nitrittest och urinodling, dock ibland falskt negativa.
  • Klamydiaprov (VAS-kod: ChlaGC) bör övervägas hos sexuellt aktiv person, i första hand urinprov. Uretraprov om patienten nyligen kastat vatten.
  • Vid typiskt klinik och palpationsfynd behövs oftast ingen ytterligare akut utredning.
  • I oklara fall kan ultraljud vara av värde i differentialdiagnostiken (trauma, hydrocele, torsion, tumör, abscess).
  • Prostatapalpation för att hitta underliggande prostatit.

Vid misstanke om malignitet ska patienten handläggas enligt standardiserat vårdförlopp, se regional SVF Testikelcancer.

Behandling

I första hand ges antibiotika med god vävnadspenetration:

  • ciprofloxacin 500 mg x 2

alternativt

  • sulfametoxasol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim) 800 mg + 160 mg x 2 (dosen halveras efter 2–3 dagar till äldre och vid nedsatt njurfunktion).

OBS! Bevaka resistensbeskedet, då resistens är vanligt både för ciprofloxacin och sulfametoxasol + trimetoprim.

  • Yngre man då klamydia misstänks och provtas: doxycyklin 100 mg x 2.

Behandlingstid antibiotika

14 dagar (vid inslag av prostatit 3 veckor).

Övrig behandling

Suspensoar eller nätbyxor som håller upp skrotum lindrar värk och tyngdkänsla.

NSAID lindrar, förslagsvis naproxen 250 mg 1–2 x 2.

Uppföljning

De akuta symtomen med värk, rodnad, svullnad, ömhet klingar snabbt av under adekvat behandling. Konsistensökning och värk i epididymis kan finnas kvar flera veckor till ett par månader efter behandling men minskar successivt.

Om ultraljud inte har gjorts i det akuta skedet är det lämpligt med kontroll med ultraljud eller palpation efter 4–6 veckor.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi

Senast ändrad: