Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Epididymit

Etiologi

Varierande patologi. Hos yngre män vanligare med klamydia. Hos män över 40 år dominerar vanliga urinvägspatogener. Risken för epididymit ökar efter kateterisering/instrumentering i uretra.

Svullnad, rodnad, värmeökning, värk och palpationsömhet motsvarande epididymis. Vid infektion med klamydia mer gradvis utveckling av svullnad och måttlig palpationsömhet, oftast ingen värmeökning eller rodnad. Kan vara svårt att differentiera från testikeltorsion. Var frikostig med remiss till sjukhus.

Diagnostik

  • Nitrittest och urinodling, dock ibland falskt negativa.
  • Klamydiaprov (VAS-kod: ChlaGC) bör övervägas hos sexuellt aktiv person, i första hand urinprov. Uretraprov om patienten nyligen kastat vatten.
  • Vid typiskt klinik och palpationsfynd behövs oftast ingen ytterligare akut utredning.
  • I oklara fall kan ultraljud vara av värde i differentialdiagnostiken (trauma, hydrocele, torsion, tumör, abscess).
  • Prostatapalpation för att hitta underliggande prostatit.

Vid misstanke om malignitet ska patienten handläggas enligt standardiserat vårdförlopp, se SVF Testikelcancer.

Behandling

Äldre och patienter med nedsatt njurfunktion

Ciprofloxacin behöver dosreduceras vid nedsatt njurfunktion.

Fluorokinoloner (ex. ciprofloxacin) kan ge CNS-relaterade och psykiska biverkningar, inte minst hos äldre, liksom biverkningar från muskler, leder, senor samt kan öka risken för aortaaneurysm/dissektion.

För sulfametoxazol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim) brukar dosen reduceras redan vid måttligt nedsatt njurfunktion.

 

Tabell 22.2

Antibiotikabehandling vid epididymit
Preparatval Dosering

Förstahandsalternativ (antibiotika med god vävnadspenetration).

OBS! Bevaka resistensbesked, resistens är vanligt både för ciprofloxacin och trimetoprim + sulfametoxasol.

ciprofloxacin

alternativt

500 mg x 2 i 14 dagar*.

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion enligt FASS.

trimetoprim + sulfametoxazol 

(Bactrim, Eusaprim Forte)

160 mg + 800 mg x 2 i 14 dagar*.

Dosen halveras efter 2–3 dagar till äldre och vid nedsatt njurfunktion.

Yngre man då klamydia misstänks och provtas

 

doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar.
*Vid misstanke om samtidig bakteriell prostatit förlängs behandlingstid till 3 v.

 

Övrig behandling

Nätbyxor eller mer tätsittande kalsonger som håller upp skrotum kan lindra både värk och tyngdkänsla.

NSAID-preparat kan lindra symtomen, förslagsvis naproxen 250 mg 1–2 x 2.

Uppföljning

De akuta symtomen med värk, rodnad, svullnad, ömhet klingar snabbt av under adekvat behandling.

Konsistensökning och värk i epididymis kan finnas kvar flera veckor till ett par månader efter behandling men minskar successivt.

Om ultraljud inte har gjorts i det akuta skedet ska kontroll med ultraljud göras efter 4–6 veckor (i synnerhet hos yngre män).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi

Senast ändrad: