Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Borreliainfektioner

Allmän information

Vid bett dras fästingen bäst ut med pincett. Fatta om huvudet så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Bettstället rengörs med tvål och vatten. Kvarvarande fästingdelar ökar inte risken för fästingöverförd infektion. Cirka 1/150 fästingbett beräknas ge upphov till borreliainfektion. Asymtomatisk infektion är vanlig och är i hög grad självläkande. Antibiotikabehandling förkortar symtomduration och förhindrar spridning till andra organ. Postexpositionsprofylax ska inte ges till symtomfri person då riskerna är större än nyttan för den enskilde p.g.a. risken för läkemedelsbiverkningar.

Borreliaserologi ska inte tas vid erythema migrans eller vid ospecifika symtom som yrsel, diffusa stickningar, huvudvärk, trötthet eller misstänkt demens. Det är vanligt med positiv borreliaserologi p.g.a. tidigare genomgången utläkt infektion eller korsreaktion, "falskt positiv" IgM.

Tabell 11.1

Klinisk bild och diagnostik.
Terminologi Kliniska tecken Primär diagnostik förutom sjukhistoria Stödjande diagnostik i specialfall
Erythema migrans (EM) Expanderande röd eller blåröd hudlesion (≥ 5 cm i diameter) med el. utan central uppklarning Serologi ej aktuellt Aktuellt fästingbett kan ge stöd för borreliadiagnos
EM med feber Som ovan med

temp ≥38,5 ºC

Som ovan
EM multipla Två el. flera ofta olikstora röda hudlesioner med el. utan central uppklarning Som ovan
Borrelialymfocytom Blåröd tumor, cirka 1-5 cm stor på örat (lob el. mussla), bröstvårtan el. skrotum Som ovan Aktuellt el. nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos

Borreliaspecifika antikroppar

(IgG 70 %)

Acrodermatitis chronica atrophicans Långvarig blårödaktig missfärgning i hud distalt på extremitetens extensorsida, oftast på ben eller fötter. Lesionerna kan bli atrofiska. Ibland ses lokal sensorisk neuropati i området och ledpåverkan. I enstaka fall dominerar ödem som kan ge misstanke om ventrombos. Borreliaspecifika antikroppar. (IgG 100 %) Histologi
Neuroborrelios*

Meningit

Facialispares

Annan perifer pares

Meningoradikulit

Myelit

Meningoencefalit (sällsynt)

Mononukleär pleocytos i likvor(≥ 5x106/L varav mononukleära celler

> 90 %)

Borreliaspecifik intratekal antikroppsproduktion (kräver samtidig provtagning i serum och likvor)

Aktuellt el. nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos

Borreliaspecifika antikroppar i serum
Borreliaartrit

Akut el. återkommande ledsvullnad i en eller flera stora leder, knäled typiskt

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna.

Borreliaspecifika antikroppar (IgG 100 %) Borrelia-PCR ledvätska
Borreliakardit

Retledningsrubbningar

AV-block II-III

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna

Borreliaspecifika antikroppar

Aktuellt el. nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos

*Vid tidig neuroborrelios kan likvorfynden initialt saknas och ny lumbalpunktion kan övervägas. I områden med hög seroprevalens är det extra viktigt att i dessa fall överväga andra sjukdomstillstånd än borrelia om inte patienten uppvisar typiska hudmanifestationer eller typiska neurologiska symtom.

Klinik

För klinisk bild och diagnostisk vägledning se tabell 11.1.

Erytema migrans (EM)

Över 95 % debuterar april - november. EM uppstår 2-3 (1-4) veckor efter bettet, som hälften av patienterna kan påminna sig. Rodnaden överstiger 5 cm i diameter, ibland förekommer lokal klåda och irritation. Kvinnor kan få ett mera utbrett utslag och av annan färg.

Borrelialymfocytom (BL)

Ovanligt. Ger hos barn oftast upphov till blåröd, ensidig tumörliknande uppdrivning (1-5 cm i diameter) på örat. Kan hos barn och vuxna yttra sig som ensidigt förstorad bröstvårta.

Akrodermatit (ACA)

Kronisk hudsjukdom som framför allt drabbar äldre kvinnor. Yttrar sig som solitär eller fläckformig blåröd missfärgning och svullnad, framför allt på nedre extremiteterna, som obehandlad sakta progredierar under loppet av månader och år och leder till hudatrofi.

Borreliaartrit

Karakteriseras av en mono-/oligoartrit engagerande stora leder, speciellt knäleden. Typiskt är korta (dagar-veckor), intermittenta attacker med kraftig ledutgjutning med intervall från någon vecka till månader, ibland till och med år. Serologisk diagnostik kan kompletteras med PCR på ledvätska.

Neuroborrelios

Över 90 % debuterar mellan juni-januari, med topp i september. Uppträder i regel 4-8 veckor (2 veckor-6 månader) efter fästingbettet och ungefär hälften av patienterna kan påminna sig ett föregående erytem. Symtomen är en subakut meningit (nytillkommen huvudvärk i kombination med nackvärk och subfebrilitet), ofta med radikulit med sensoriska smärtor eller motorisk påverkan.

Smärtorna kan beroende på lokalisation misstolkas som t.ex. cervikal rizopati eller lumbagoischias. Av de motoriska symtomen är perifer facialispares vanligast. Mycket sällsynt är encefalomyelit (t ex parapares, ataxi, hemipares). Demens förekommer knappast isolerat.

En signifikant titerstegring i ett andra serumprov taget efter cirka en månad talar för pågående borreliainfektion. För säker diagnos av neuroborrelios krävs lumbalpunktion. En negativ serologi eller oförändrad titer 6-8 veckor efter debut av neurologiska symtom talar starkt emot neuroborrelios.

Behandling

Se tabell 11.2 och 11.3.

Doxycyklin är i Sverige inte godkänt för behandling av barn < 8 år men det finns klinisk erfarenhet av behandling i yngre åldrar och risken för missfärgning av tänder och emaljhypoplasi anses liten. Saknas lämpligt annat antibiotikum kan därför doxycyklin övervägas även till barn < 8 år.

Tabell 11.2

Behandlingsrekommendationer för barn.
Diagnos Antibiotikum Dos Duration Evidensgrad
Em solitära Fenoximetylpenicillin 25 mg/kg × 3 10 dagar B
Vid pc.allergi:
Azitromycin p.o.# 10 mg/kg × 1 Dag 1 B
5 mg/kg × 1 Dag 2-5

EM multipla

EM med feber

EM i huvud-halsregion

≥ 8 år: Doxycyklin p.o 4 mg/kg × 1 14 dagar B
< 8 år: Amoxicillin p.o. 15 mg/kg × 3 14 dagar B
Vid pc.allergi:
< 8 år: Azitromycin p.o.# 10 mg/kg × 1 Dag 1 B
5 mg/kg × 1 Dag 2-5
Borrelia lymfocytom ≥ 8 år: Doxycyklin p.o. 4 mg/kg × 1 14 dagar C
< 8 år: Amoxicillin p.o. 15 mg/kg × 3 14 dagar C
Vid pc.allergi:
< 8 år: Azitromycin p.o. 10 mg/kg × 1 Dag 1 C
5 mg/kg × 1 Dag 2-5
Neuroborrelios ≥ 8 år: Doxycyklin p.o. 4 mg/kg × 1 10 dagar B
< 8 år: Ceftriaxon i.v.* 50–100 mg/kg × 1 10 dagar B
Borreliaartrit ≥ 8 år: Doxycyklin p.o. 4 mg/kg × 1 3 veckor B
< 8 år: Amoxicillin p.o.* 15 mg/kg × 3 3 veckor B
#I två studier på barn har man använt azitromycin i dubbel FASS-dos, d.v.s. 20 mg/kg × 1 dag 1 och 10 mg/kg × 1 dag 2-5 med god effekt.

*Vid pc-allergi typ 1 finns inget bra behandlingsalternativ man får då använda doxycyklin p.o. trots de relativa kontraindikationerna, se text under Behandling. (källa: Information från LV 4:2009)

 

Tabell 11.3

Behandlingsrekommendationer för vuxna.
Diagnos Antibiotikum Dos Duration Evidensgrad
Em solitära Fenoximetylpenicillin 1 g × 3 10 dagar A
Högdos fenoximetylpenicillin till gravid 2 g × 3 10 dagar D

Doxycyklin vid pc-allergi

(ej till gravid sista 2 trimestrar)

100 mg × 2 10 dagar A

Azitromycin vid pc-allergi

(ej till gravid första trimestern)

500 mg × 1 dag dag 1 A
250 mg x 1 dag 2-5

EM + feber

EM multipla

Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 100 mg × 2 10 dagar B
Vid graviditet: Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. 10 dagar
Borrelia lymfocytom Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 100 mg × 2 14 dagar C
Fenoximetylpenicillin 1 g × 3 14 dagar C
Neuroborrelios Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 200 mg × 1 14 dagar A*
200 mg × 2 10 dagar B
Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. 14 dagar A
Kardit Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 100 mg × 2 14 dagar C
Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. 14 dagar C
Acrodermatitis chronica atrophicans Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 100 mg × 2 21 dagar C
Fenoximetylpenicillin 2 g × 3 21 dagar C
Borreliaartrit Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 100 mg × 2 14 dagar A
Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. 14 dagar A

*Stor erfarenhet finns även med doseringen 100 mg × 2 i 14 d. Goda vetenskapliga belägg finns för att längre behandlingstid än 10-21 d inte har någon ytterligare effekt vid borreliainfektion, däremot ökar risken för läkemedelsbiverkningar.

(källa: Information från LV 4:2009)

Länk till PM

infektionsklinikens PM om Borrelia

Senast ändrad: