Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Borreliainfektioner

Allmän information

Vid bett dras fästingen bäst ut med pincett. Fatta om huvudet så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Bettstället rengörs med tvål och vatten. Kvarvarande fästingdelar ökar inte risken för fästingöverförd infektion. Cirka 1/150 fästingbett beräknas ge upphov till borreliainfektion. Asymtomatisk infektion är vanlig och är i hög grad självläkande. Antibiotikabehandling förkortar symtomduration och förhindrar spridning till andra organ. Postexpositionsprofylax ska inte ges till symtomfri person då riskerna är större än nyttan för den enskilde på grund av risken för läkemedelsbiverkningar.

Borreliaserologi ska inte tas vid erythema migrans eller vid ospecifika symtom som yrsel, diffusa stickningar, huvudvärk, trötthet eller misstänkt demens. Det är vanligt med positiv borreliaserologi på grund av tidigare genomgången utläkt infektion eller korsreaktion, "falskt positiv" IgM.

 

Tabell 11.24

Klinisk bild och diagnostik
Terminologi Kliniska tecken Primär diagnostik förutom sjukhistoria Stödjande diagnostik i specialfall
Erythema migrans (EM)

Expanderande röd eller blåröd hudlesion (≥ 5 cm i diameter)

med eller utan central uppklarning.

Serologi ej aktuellt.

Aktuellt fästingbett kan ge stöd för borreliadiagnos.

EM med feber

Kliniska tecken som ovan

med temp ≥ 38,5 ºC.

Serologi ej aktuellt.
EM multipla

Två eller flera röda hudlesioner, ofta olika storlek,

med eller utan central uppklarning.

Serologi ej aktuellt.
Borrelia-lymfocytom

Blåröd tumör, ca 1–5 cm stor på örat (lob eller mussla),

bröstvårtan eller skrotum.

Serologi ej aktuellt.

Aktuellt eller nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos.

Borreliaspecifika antikroppar  (IgG 70 %).

Eventuellt biopsi.

Acrodermatitis chronica atrophicans

Långvarig blårödaktig missfärgning i hud distalt på extremitetens extensorsida, oftast på ben eller fötter.

Lesionerna kan bli atrofiska. Ibland ses lokal sensorisk neuropati i området och ledpåverkan.

I enstaka fall dominerar ödem som kan ge misstanke om ventrombos.

Borreliaspecifika antikroppar

(IgG 100%). Vanligen hög IgG-nivå.

Histologi.
Neuroborrelios*

Meningit.

Facialispares.

Annan perifer pares.

Meningoradikulit.

Myelit.

Meningoencefalit (sällsynt).

Mononukleär pleocytos i likvor

(≥ 5 x 106/l, varav mononukleära celler 90 %).

Borreliaspecifik intratekal antikroppsproduktion (kräver samtidig provtagning i serum och likvor).

Aktuellt eller nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos.

Borreliaspecifika antikroppar i serum.

 

Borreliaartrit

Akut eller återkommande ledsvullnad i en eller flera stora leder, knäled typiskt

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna.

Borreliaspecifika antikroppar

(IgG 100 %). Vanligen hög IgG-nivå.

 

Borrelia-PCR ledvätska.

 

Borreliakardit

Retledningsrubbningar.

AV-block II–III.

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna.

Borreliaspecifika antikroppar.

Aktuellt eller nyligen genomgånget fästingbett/EM kan ge stöd för borreliadiagnos.

*Vid tidig neuroborrelios kan likvorfynden initialt saknas och ny lumbalpunktion kan övervägas.

I områden med hög seroprevalens är det extra viktigt att i dessa fall överväga andra sjukdomstillstånd än borrelia om patienten varken uppvisar typiska hudmanifestationer eller typiska neurologiska symtom.

Klinik

För klinisk bild och diagnostisk vägledning, se Tabell 11.24.

Erytema migrans (EM)

Klinisk diagnos, ta ej serologi. EM uppstår 2–3 (1–4) veckor efter bettet, som hälften av patienterna kan påminna sig. Rodnaden överstiger 5 cm i diameter, ibland förekommer lokal klåda och irritation. Över 95 % debuterar april–november. Kvinnor kan få ett mera utbrett utslag och av annan färg.

Borrelialymfocytom (BL)

Ovanligt. Ger hos barn oftast upphov till blåröd, ensidig tumörliknande uppdrivning (1–5 cm i diameter) på örat. Kan hos barn och vuxna yttra sig som ensidigt förstorad bröstvårta.

Akrodermatit (ACA)

Kronisk hudsjukdom som framför allt drabbar äldre kvinnor. Yttrar sig som solitär eller fläckformig blåröd missfärgning och svullnad, framför allt på nedre extremiteterna, som obehandlad sakta progredierar under loppet av månader och år och leder till hudatrofi.

Borreliaartrit

Karakteriseras av en mono-/oligoartrit engagerande stora leder, speciellt knäleden. Typiskt är korta (dagar–veckor), intermittenta attacker med kraftig ledutgjutning med intervall från någon vecka till månader, ibland till och med år. Serologisk diagnostik kan kompletteras med PCR på ledvätska.

Neuroborrelios

Över 90 % debuterar mellan juni–januari, med topp i september. Uppträder i regel 4–8 veckor (2 veckor–6 månader) efter fästingbettet och ungefär hälften av patienterna kan påminna sig ett föregående erytem. Symtomen är en subakut meningit (nytillkommen huvudvärk i kombination med nackvärk och subfebrilitet), ofta med radikulit med sensoriska smärtor eller motorisk påverkan.

Smärtorna kan beroende på lokalisation misstolkas som t.ex. cervikal rizopati eller lumbagoischias. Av de motoriska symtomen är perifer facialispares vanligast. Barn med perifer facialispares remitteras till Barnkliniken efter telefonkontakt med Barnakuten. Hos vuxna med perifer facialispares tas borreliaserologi. Vid stark klinisk misstanke om borreliainfektion, under höstsäsong hos patient som vistas i skog och mark, kan patienten efter telefonkontakt med infektionsjour remitteras direkt till Infektionsmottagningen för lumbalpunktion utan föregående serologi.

För säker diagnos av neuroborrelios krävs lumbalpunktion, akut remiss till Infektionskliniken vid stark misstanke. Vid lägre misstanke kan en signifikant ökning av IgG i ett andra serumprov taget efter cirka en månad tala för pågående borreliainfektion. En negativ serologi eller oförändrad IgG 6–8 veckor efter debut av neurologiska symtom talar starkt emot neuroborrelios.

Behandlingsrekommendationer för barn

Doxycyklin är i Sverige inte godkänt för behandling av barn < 8 år, men det finns klinisk erfarenhet av behandling i yngre åldrar och doxycyklin kan därmed ges från 5 års ålder vid neuroborrelios, se Svensk barninfektionsförenings Vårdprogram borreliainfektion för barn (2019). Oral suspension doxycyklin (Vibracina) finns tillgängligt för förskrivning via generell licens för Barn- och Ungdomskliniken. Preparatet finns på lager hos Apoteket Berguven i Halmstad och Apoteket Måsen i Varberg. Kontakta Barn- och Ungdomskliniken för rådgivning.

 

Tabell 11.25

Behandlingsrekommendationer för barn
Diagnos Antibiotikaval Dosering
EM solitära

Förstahandsval:

fenoximetylpenicillin

25 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Maxdos 1 g x 3.

Vid allvarlig pc-allergi:

azitromycin p.o.

 

10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5. Behandlingstid totalt 5 dagar.

Maxdos 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2–5.

EM multipla

EM med feber

EM i huvud-halsregion

≥ 8 år: doxycyklin p.o.

4 mg/kg x 1 i 14 dagar.

Maxdos 200 mg x 1.

OBS! Oral lösning enbart via licens, se ovan.

< 8 år: amoxicillin p.o.

15 mg/kg x 3 i 14 dagar.

Maxdos 750 mg x 3.

Patient < 8 år med allvarlig pc-allergi: azitromycin p.o.

 

10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5. Behandlingstid totalt 5 dagar.

Maxdos 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2–5.

Borrelia-lymfocytom

 

 

≥ 8 år: doxycyklin p.o.

4 mg/kg x 1 i 14 dagar.

Maxdos 200 mg x 1.

OBS! Oral lösning enbart via licens, se ovan.

< 8 år: amoxicillin p.o.

15 mg/kg x 3 i 14 dagar.

Maxdos 750 mg x 3.

Patient < 8 år med allvarlig pc-allergi: azitromycin p.o.

10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Maxdos 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2–5.

Neuroborrelios

 

≥ 5 år: doxycyklin p.o.

4 mg/kg x 1 i 14 dagar.

Maxdos 200 mg x 1.

OBS! Oral lösning enbart via licens, se ovan.

< 5 år: ceftriaxon i.v.*

100 mg/kg x 1 i 10 dagar.

Maxdos 2 g x 1.

Borreliaartrit

 

≥ 8 år: doxycyklin p.o.

4 mg/kg x 1 i 3 veckor.

Maxdos 200 mg x 1.

OBS! Oral lösning enbart via licens, se ovan.

< 8 år: amoxicillin p.o.

15 mg/kg x 3 i 3 veckor.

Maxdos 750 mg x 3.

*Vid allvarlig pc-allergi finns inga bra behandlingsalternativ. Doxycyklin p.o. får då användas trots de relativa kontraindikationerna, se text under ovanför tabellen.

Källa: Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2009;20(4); Svensk Barninfektionsförening Vårdprogram borreliainfektion för barn (2019).

 

Behandlingsrekommendationer för vuxna

Tabell 11.26

Behandlingsrekommendationer för vuxna
Diagnos Antibiotikaval Dosering
EM solitära Fenoximetylpenicillin

1 g x 3 i 10 dagar.

Vid graviditet: 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid allvarlig pc-allergi

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

 

100 mg × 2 i 10 dagar.

Azitromycin (inte till gravid första trimestern) 500 mg × 1 dag 1, därefter 250 mg x 1 dag 2–5. Total behandlingstid 5 dagar.

EM + feber

EM multipla

 

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna) 100 mg x 2 i 10 dagar.
Vid graviditet: Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. i 10 dagar.
Borrelia- lymfocytom

 

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

 

1 g x 3 i 14 dagar.

Vid allvarlig pc-allergi

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

100 mg x 2 i 14 dagar.
Neuroborrelios

 

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

200 mg x 1 i 14 dagar*

eller 200 mg x 2 i 10 dagar.

Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. i 14 dagar.
Borreliakardit Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

200 mg x 2 i 14 dagar.
Ceftriaxon 2 g × 1 i.v. i 14 dagar.
Acrodermatitis chronica atrophicans

 

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin)

 

2 g x 3 i 21 dagar.

Vid allvarlig pc-allergi

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

100 mg x 2 i 21 dagar.
Borreliaartrit

 

Doxycyklin (inte till gravid sista två trimestrarna)

100 mg x 2 i 14 dagar.
Ceftriaxon

2 g x 1 i.v. i 14 dagar.

*Stor erfarenhet finns även med doseringen 100 mg × 2 i 14 dagar. Goda vetenskapliga belägg finns för att längre behandlingstid än 10–21 dagar inte har någon ytterligare effekt vid borreliainfektion, däremot ökar risken för läkemedelsbiverkningar.

(Källa: Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2009;20(4)).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Infektioner.

Senast ändrad: