Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Hudtumörer

Icke pigmenterade hudtumörer

Skivepitelcancer

Om radikal excision har gjorts enligt SSDV:s vårdriktlinjer inom primärvården, behöver patienten inte remitteras/följas upp (se dock undantag nedan). Inspektera hela hudkostymen och palpera körtlar.

Undantag: lågt differentierad skivepitelcancer, basoskvamös cancer (mixed scc), skivepitelcancer på läpp/öra/genitalt samt skivepitelcancer > 2 cm i diameter. Dessa ska remitteras till lämplig specialist, beroende på lokalisation, för uppföljning.

Även patienter med immunsupprimering bör remitteras till hudspecialist om de inte redan är patienter där.

Skivepitelcancer in situ, Mb Bowen

Om radikal excision har gjorts SSDV:s vårdriktlinjer inom primärvården behöver patienten inte remitteras/följas upp.

Basalcellscancer

Förändringar i ansiktet

Remitteras till hudspecialist för bedömning eller direkt till specialistvård öron-näsa-halsspecialist för primär excision. Uppföljning behövs inte vid radikal excision.

Förändringar på andra lokaler

Enstaka basaliom kan excideras inom primärvården

Multipla basaliom remitteras till hudspecialist

Oklara icke pigmenterade tumörer

Vid oklara, malignsuspekta förändringar kan stansbiopsi utföras i primärvården.

Remiss vid behov efter PAD.

Pigmenterade hudtumörer

Malignt melanom

Remiss enligt SVF till hudspecialist vid misstanke.

Biopsi eller excision ska inte göras i primärvården!

Oklara pigmenterade tumörer

Klinisk undersökning, gärna med dermatoskopi för att utesluta seborroisk keratos, hemangiom och klart benigna nevi.

Vid malignitetsmisstanke remiss till hudspecialist utan föregående biopsi.

Nevus

Klinisk undersökning i primärvård, om möjligt med dermatoskopi.

 • Kongenitala nevi:

  • Små/medelstora – egenkontroll.
  • Stora: > 7 cm nyfödd, > 20 cm vuxen – remiss till hudspecialist

 • Vid malignitetsmisstanke: remiss till hudspecialist utan föregående biopsi.
 • Vid multipla dysplastiska/atypiska nevi: remiss till hudspecialist

Aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UV-exponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. Vid enstaka aktiniska keratoser finns en hög grad av spontan regression och vid utbredda förändringar ökar risken för utveckling till skivepitelcancer. En patient med aktinisk keratos har förhöjd risk även för övriga former av hudcancer, därför rekommenderas helkroppsundersökning.

Patienten ska alltid ges råd om solning. Broschyren "Solens fram och baksida" finns att rekvirera från broschyrbeställningen (under levnadsvanor) eller via e-post (broschyrbestallningen@regionhalland.se). Se även 1177.se.

Behandling

 • Enstaka (1–5): lokalbehandling i primärvården enligt nedan. Solskydd.
 • Multipla (> 5): lokalbehandling i primärvården enligt nedan.
 • Patienter med mycket utbredda fält av aktiniska keratoser: Efudix enligt nedan.
 • Vid utebliven effekt av behandling i primärvården remitteras till hudspecialist.
 • Förändringar med uttalad hyperkeratos, blödning, sårbildning eller förändringar nära ögon och vid läpparna, bör remitteras till hudspecialist.

Läkemedel

Enstaka aktiniska keratoser:

Fluorouracil/salicylsyra (Actikerall kutan lösning) penslas en gång om dagen på lesionen, med lite marginal. Behandla tills lesionen är utläkt, högst tolv veckors behandling.

För utbredda icke hyperkeratotiska, icke hypertrofiska lindriga aktiniska keratoser:

5-Fluorouracil (Efudix kräm, licenspreparat) smörjs ett tunt lager två gånger dagligen på hela det ordinerade hudområdet, alltså även på mellanliggande till synes normal hud. Behandlingsytan bör inte överstiga 500 cm² (det vill säga 23 x 23 cm). Behandlingslängd för ansiktet och huvud är cirka 2–3 veckor och på kroppen 4–6 veckor.

Med en utläkning på 55 % förefaller detta preparat ha den bästa totala effekten jämfört med övriga preparat. Alla grader av aktiniska keratoser samt utbredda aktiniska keratoser kan behandlas.

Huden kommer att bli irriterad med utveckling av dermatit som kan behandlas med hydrokortison vid behov.

Utvärdering av behandlingseffekt bör göras efter 2-3 månader. Vid kvarstående hudförändringar efter Efudixbehandling rekommenderas remiss till dermatolog för bedömning.

Patientinformation Efudix.

Efudix är ett licensläkemedel, vilket innebär att det krävs en enskild licensansökan för varje patient. I instruktionen Hur skriver jag en enskild licens finns både den licensmotivering som Terapigrupp Hud tillsammans med Hudkliniken rekommenderar för Efudix och en illustrerad steg-för-steg-beskrivning över hur licensansökan för enskild patient görs.

Imikvimod (Zyclara) kräm 3,75 %, smörjes en gång dagligen på hela det ordinerade hudområdet. Behandling i två veckor, följt av två veckors uppehåll och därefter behandling i ytterligare två veckor.

Det är vanligt att man reagerar med rodnad, klåda, skorpor och irritation. Vid kraftig reaktion och öppen såryta bör man göra uppehåll i 1–2 dagar och kan därefter fortsätta igen. Detta för att undvika de influensaliknande symtom som ibland kan förekomma.

Utvärdering av behandlingsresultatet bör göras efter återbildning av den behandlade huden, cirka åtta veckor efter slutförd behandling och därefter med lämpliga intervaller baserat på klinisk bedömning.

Patientinformation Zyclara (Meda).

Senast ändrad: