Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Utredning (inklusive sekundär osteoporos)

Syfte

 • Hitta personer med hög frakturrisk.
 • Identifiera sekundär osteoporos, särskilt vid nedsatt bentäthet (Z-score < -2 SD) för åldern.

Anamnes

 • Tidigare lågenergifraktur.
 • Behandling med riskläkemedel, särskilt kortison.
 • Hereditet avseende frakturbenägenhet.
 • Nuvarande sjukdomar.
 • Längdminskning, ryggsmärta.
 • Ökad fallbenägenhet.
 • Kraftig viktnedgång.
 • Rökning, alkoholvanor.
 • Kostvanor, inklusive uppskattning av kalciumintaget.
 • Fysisk aktivitet.
 • Tidpunkt för menopaus, längre amenorréperioder, östrogenanvändning.

Status

 • Längd, vikt.
 • Kroppsbyggnad och ryggkonfiguration.
 • Tecken på hypogonadism (män).
 • Rörelseförmåga, muskelstyrka.
 • Balans, syn.
 • Överväg ortostatiskt blodtryck.

Radiologi

Bentäthetsmätning (i VAS kallad benmineralmätning/osteometri) görs med DXA (dual energy X-ray absorptiometry). Med låg stråldos mäts benmassan i ländkotor, höft och eventuellt underarm. Kotkompressioner diagnostiseras också numera med hög säkerhet. Metoden är gyllene standard både för diagnosticering och uppföljning av osteoporos.

Kommentar av radiolog om sänkt bentäthet som bifynd i röntgenutlåtande är en stark indikation för vidare utredning.

Om misstanke om malignitet föreligger bör MRT (magnetresonanstomografi) göras av hela ryggraden.

När bör bentäthetsmätning (i VAS benmineralmätning/osteometri) göras?

 • Vid lågenergifraktur.
 • Vid beräknad tioårig totalrisk för fraktur enligt FRAX överstigande 15 %.
 • Vid sjukdom eller behandling som medför stor risk för osteoporos (viktigt vid längre kortisonbehandling).
 • Vid klinisk misstanke om osteoporos där benspecifik behandling kan bli aktuell.
 • Vid uppföljning och utredning av behandlingseffekt med benspecifika läkemedel.

Labprover (för att utesluta sekundär osteoporos)

Diagnosen osteoporos kan ej fastställas med blodprov, utan provtagningens syfte är att påvisa sjukdomstillstånd som kan medföra sekundär osteoporos. Längd och vikt ger möjlighet att räkna ut absolut GFR och BMI. Som basal provtagning föreslås SR, Hb, jonCa (alternativt albuminkorrigerat Ca), ALP, Na, K, Krea, TSH och 25-OH-vitamin D3. På män kan testosteron kontrolleras. Serum- och urinelfores (= S+U-proteinprofil) bör tas vid SR-stegring, eller annan klinisk misstanke om myelom. Vid misstanke om malabsorption kan provtagningen kompletteras med järnmättnad, B12, folat samt transglutaminasantikroppar. Förhöjt kalcium skall utredas vidare med PTH och tU-kalcium. Vid misstanke om prolaktinom tas prolaktin.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Osteoporos

Senast ändrad: