Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Akut smärta hos vuxna

Inledning

Rekommendationerna i detta avsnitt avser behandling av nociceptiv smärta med förväntad läkning inom några veckor. Om smärtan kvarstår längre än förväntad läkningstid eller oväntat förvärras under pågående behandling måste förnyad smärtanalys utföras. Misstänks neuropatiskt inslag, se avsnittet om neuropatisk smärta.

Lätt smärta

Tablett paracetamol (Panodil) 500 mg 1–2 x 4.

Utnyttja paracetamol i maxdos 4 g/dygn, dosen ska reduceras vid nedsatt njurfunktion samt till äldre eller sköra patienter. Regelbunden behandling ger bäst smärtlindrande effekt. Beakta risk för toxicitet vid överdosering, leversjukdom, undernäring och alkoholanvändning. Observera också risken för förstärkt warfarineffekt, där man vid nyinsättning och utsättning av paracetamol bör kontrollera PK-värdet efter 2–3 dagar.

Vid smärta från rörelseapparaten kan tillägg av en oselektiv COX-hämmare rekommenderas; naproxen 250–500 mg 1 x 2 eller ibuprofen 200–400 mg 1 x 4.

Vid muskelspasm kan klorzoxazon (Paraflex) vara ett alternativ.

COX-hämmare ska användas med stor försiktighet vid hjärt- och njursvikt samt hos patienter med risk för magsårssjukdom. Undvik COX-hämmare vid graviditet. Se kapitel Led-Reuma, COX-hämmare för allmänna råd.

Äldre

COX-hämmare ska användas restriktivt bland äldre. Använd lägsta möjliga effektiva dos under kortaste möjliga tid. Beakta risk för blödning men också för vätskeretention, försämrad hypertonikontroll och hjärtsvikt.

Medelsvår smärta

Tablett paracetamol (Panodil) 500 mg 1–2 x 4 kombineras med oselektiv COX-hämmare, naproxen eller ibuprofen.

Tramadol (t.ex. Nobligan, Tiparol och Tradolan) rekommenderas inte. Tramadol är behäftat med betydande risk för biverkningar såsom yrsel, illamående och konfusion, särskilt hos äldre och i kombination med SSRI. Det föreligger även risk för tillvänjning med stora utsättningssvårigheter.

Läkemedel som innehåller kodein, inklusive kombinationspreparat med paracetamol (t.ex. Citodon och Panocod) eller ASA (t.ex. Treo Comp) rekommenderas inte.

  • Det är inte kodeinet som utövar den analgetiska effekten, det måste metaboliseras till morfin.
  • Genetiska skillnader mellan olika etniciteter och individer i förmåga att omvandla kodein till morfin gör dessa läkemedel svårstyrda och oförutsägbara.
  • 6,5 % av befolkningen är ultrasnabba metaboliserare av kodein (Nordafrikaner ännu större andel) – risk för opioidorsakad andningsdepression.
  • 20 % av befolkningen är långsamma metaboliserare av kodein – får ingen eller dålig smärtlindrande effekt.
  • Risk för patientorsakad överdosering av paracetamol när kombinationspreparat används.

Svår smärta

Basbehandling är paracetamol i fulldos kombinerat med en oselektiv COX-hämmare med beaktande av vad som skrivs under lätt smärta beträffande allmänna försiktighetsråd. Full effekt av behandlingen kan först utvärderas efter ett par dagar.

Vid otillräcklig effekt av basbehandling kan tillägg av opioid i låg dos vara aktuell. Ordination av opioidanalgetika ska vara tidsbegränsad med plan för uppföljning och utsättning, se delkapitel Riktlinjer vid opioidförskrivning.

Vid akut, och även postoperativ, smärta finns sällan behov av mer än några veckors behandling. Vid smärta med en duration längre än förväntad läkningstid bör annan orsak än nociceptiv smärta övervägas.

Behandlingen ska följas upp. Stora individuella variationer förekommer.

Vid peroral opioidbehandling rekommenderas oxikodon depot*, starta med 5 mg depottablett 1 x 2 i minsta tillgängliga förpackning. Eventuell upptrappning först efter utvärdering om smärtan är opioidkänslig. Kortverkande oxikodon* (OxyNorm) som kapsel, oral lösning eller injektion ska normalt sett inte förskrivas i närsjukvården men kan övervägas vid mobilisering. Se FASS för dosering för respektive beredningsform.

Ett annat alternativ är morfin tablett, mixtur och injektion, morfin depottablett (Dolcontin), se FASS för dosering för respektive beredningsform. Observera att vid injektionsbehandling snarast möjligt övergå till tablett eller mixtur.

Vid behov att växla mellan opioider, se Konverteringsguide för opioider.

Undvik samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner.

*Generisk konkurrens finns för oxikodon vilket innebär risk för sammanblandning mellan kort- och långverkande preparat eftersom de generiska läkemedlen heter Oxikodon eller Oxycodone. Långverkande preparat har dock alltid tillägget "Depot" i preparatnamnet. Preparaten är utbytbara på apotek. Vid förskrivning av såväl lång som kortverkande oxikodon till samma patient kan det finnas anledning att överväga nekat utbyte för att minska förväxlingsrisken.

Referenser

Akut och cancerrelaterad smärta. Smärtmedicin Vol.1. Mads U. Werner, Emmanuel Bäckryd (red). 2019. Liber AB.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Smärta.

Senast ändrad: