Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Reumatiska sjukdomar förekommer även hos barn, såväl artriter, som spondylartriter, systemsjukdomar och vaskuliter. Debut kan ske redan i späd ålder.

Vid misstanke om nydebuterad inflammatorisk ledsjukdom hos barn bör remiss till barnmottagning ställas utan dröjsmål.

Samma remissinnehåll som för vuxna är relevant. Dock bör röntgen riktas mot drabbad led/leder i fall av endast en eller ett fåtal engagerade leder. Dessutom bör provtagning inkludera blodstatus med diff och ANA. Överväg borreliaartrit som differentialdiagnos och kontrollera eventuellt borreliaserologi, framförallt vid knäledsartrit. Vid höga IgG-titrar bör behandling sättas in. Behandla ej vid tveksamhet och fördröj inte förloppet genom att kontrollera serokonversion från IgM till IgG, utan remittera istället till Barn- och Ungdomskliniken.

Samma behandlingsstrategi gäller som vid ledinflammation hos vuxna, tidigt insatt behandling under tät kontroll. I stort sett används samma mediciner som hos vuxna inklusive biologiska läkemedel.

I väntan på barnläkarbedömning kan vid behov behandling med i första hand paracetamol 15 mg/kg (max 1 g) upp till 4 gånger dagligen eller ibuprofen 7,5 mg/kg (max 400 mg) upp till 3 gånger dagligen startas.

Vården av halländska barn och ungdomar med JIA sköts av team med vårdgivare från Barn- och ungdomskliniken och från Rehabkliniken, men fysioterapeuter och arbetsterapeuter från primärvården blir också ofta involverade.

JIA indelas i

 1. Systematisk JIA (tidigare Stills sjukdom).

  Utgör cirka 5–10%.

 2. Polyartikulär JIA, det vill säga > 4 engagerade leder.

  Utgör cirka 30–35%.

 3. Oligoartikular JIA, det vill säga 1–4 engagerade leder, ibland angrips fler leder senare.

  Utgör 55–65 %.

 4. Entesitrelaterad JIA (med inflammation i infästningar som senor och muskler och ligament, som vid t.ex. juvenil spondylartrit).
 5. Psoriasisartrit.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Led-Reuma.

Senast ändrad: