Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Diagnos

Diagnostiska glukosvärden

Tabell 5.1

Diagnostiska värden vid diabetes och nedsatt glukostolerans
"Frisk" Intermediär Diabetes Graviditets-diabetes
Kapillärt P-glukos (mmol/l)
Fastande < 6,1 IFG:  6,1–6,9 ≥ 7,0 vid två tillfällen
Slumpmässigt < 8,7 ≥ 12,2 + hyper-glykemiska symtom
OGTT (2 h)  < 8,7 IGT: 8,7–12,1 ≥ 12,2
Venöst P-glukos (mmol/l)
Fastande  < 6,1 IFG: 6,1–6,9 ≥ 7,0 vid två tillfällen ≥ 5,1
Slumpmässigt  < 7,8 ≥ 11,1 + hyper-glykemiska symtom
OGTT (2 h)  < 7,8 IGT: 7,8–11,0 ≥ 11,1

1 h: ≥ 10,0

2 h: ≥ 8,5

HbA1c venöst (mmol/mol) VAS-kod: HBA1CI
HbA1c (Hb(B)-) < 42 Intermediär zon: 42–47

≥ 48 vid två tillfällen, minst 6 veckors intervall

eller

HbA1c ≥ 48 med samtidigt faste-P-glukos ≥ 7,0 mmol/l

OGTT (oralt glukostoleranstest): 75 g glukos intas på fastande mage och P-glukos mäts före och efter 2 timmar i vila. OBS! kontraindicerat efter gastric bypassoperation.

IFG (fastehyperglykemi, impaired fasting glucose): Förhöjt faste-P-glukos (fP-glukos), men < 7,0 mmol/l .

IGT (impaired glucose tolerance): Nedsatt glukostolerans vid OGTT.

HbA1c: Används inte vid diagnostik av typ 1-diabetes, ålder < 20 år, gravida/nyförlösta, symtomduration < 2 månader, akut sjukdom, blodsockerhöjande läkemedel, läkemedel som kan ge hemolys, pankreaspåverkan, anemi, HIV, hemoglobinopatier, njur- eller leversvikt.

POCT HbA1c (patientnära analys) kan ge lägre värden och rekommenderas därför inte för diagnostisk utredning.

Kompletterande provtagning

C-peptid: Används för bedömning av kvarvarande insulinproduktion. P-glukos ska kontrolleras samtidigt som analys av C-peptid. P-glukos måste vara > 7 mmol/l vid kontroll av C-peptid, be patienten äta en kolhydratrik måltid före provet. C-peptid < 0,4 nmol/l vid samtidig P-glukos > 7,0 mmol/l indikerar insulinbrist.

Ö-cellsantikroppar: Vid misstänkt LADA är analys av GAD-antikroppar motiverad. Om GAD-antikroppar är positiva eller GAD-antikroppar är negativa, men klinisk misstanke om LADA föreligger (t.ex. låg C-peptid och normalvikt) remittera till endokrinolog. Observera att såväl LADA som typ 1-diabetes kan förekomma hos överviktiga personer.

När krävs akut omhändertagande?

Barn och ungdomar

Barn med typ 1-diabetes har ofta ett akut insjuknande med tydliga symtom, höga plasmaglukosvärden och ketoacidos.

Alla barn med nydebuterad diabetes ska remitteras akut till Barn- och Ungdomskliniken samma dag oavsett allmäntillstånd. Barn- och Ungdomskliniken bör också kontaktas per telefon.

I vissa fall föreligger tveksamhet och då gäller de gränser för diagnos som angetts ovan och att värdena kontrolleras om.

Tonåringar med kraftig övervikt riskerar, liksom vuxna, att insjukna i typ 2-diabetes.

Vuxna

Alla med nydebuterad typ 1-diabetes ska remitteras in akut samma dag, gäller även misstänkt typ 2-diabetes med allmänpåverkan och höga blodsockervärden.

Screening av diabetes

Riskpatienter (personer med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, bukfeta, lipidrubbningar, hereditet för typ 2-diabetes, genomgången graviditetsdiabetes, parodontit) bör rekommenderas årlig screening, särskilda riskpatienter (t.ex. kortisonbehandlade) oftare.

Rekommenderad metod är ”slumpmässigt” ickefastande kapillärt plasmaglukos. Som gräns för positivt screeningprov föreslås kP-glukos ≥ 8,7 mmol/l, alternativt venöst glukos ≥ 7,8. Vid värde på eller över gränsen, överväg glukosbelastning (OGTT), se Tabell 5.1 ovan.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Diabetes och Endokrinologi.

Senast ändrad: