Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Diagnos

För diagnostiska värden se tabell 5.1.

Tabell 5.1

Diagnostiska värden vid diabetes och nedsatt glukostolerans.
”Frisk” IFG IGT Diabetes Grav.diabetes
Kapillärt Fastande <6,1 6,1-6,9 ≥7,0 vid två tillfällen
Slumpmässigt <8,7
OGTT (2 tim) <8,7 8,7-12,1 ≥12,2
HbA1c <42 42-47 42-47 ≥48 vid två tillfällen, minst 6 veckors intervall
Venöst Fastande <6,1 6,1-6,9 ≥7,0 vid två tillfällen ≥5,1
Slumpmässigt <7,8 ≥11,1
OGTT (2 tim) <7,8 7,8-11,0 ≥11,1 1h: ≥10,0

2h: ≥8,5

HbA1c <42 42-47 42-47 ≥48 vid två tillfällen, minst 6 veckors intervall
OGTT: Oralt glukostoleranstest. 75 gram glukos intas på fastande mage och P-glukos mäts före och efter 2 timmar i vila. Obs, kontraindicerat efter gastric bypass-operation.

IFG: Förhöjt fP-glukos men <7,0 (Impaired fasting glucose).

IGT: Nedsatt glukostolerans vid OGTT (Impaired glucose tolerance).

HbA1c: Används inte vid diagnostik av typ 1-diabetes, ålder <20, gravida/nyförlösta, symtomduration <2 månader, akut sjukdom, blodsockerhöjande läkemedel, läkemedel som kan ge hemolys, pankreaspåverkan, anemi, HIV, hemoglobinopatier, njur- eller leversvikt.

C-peptid: Används vid bedömning av kvarvarande insulinproduktion. P-glukos skall kontrolleras före analys av C-peptid. Vid >7 mmol/L tas C-peptid. C-peptid <0,4 nmol/L vid samtidig P-glukos >7,0 mmol/L indikerar insulinbrist.

Ö-cellsantikroppar: Vid misstänkt LADA är analys av GAD-antikroppar motiverad. Om GAD-antikroppar är positiva i låga nivåer kompletteras med IA-2A (eller ICA, islet cell antibodies) för att bättre förutsäga utvecklingen mot betacellssvikt med insulinbehov (flera antikroppar = risk för snabb progress). Komplettera på samma sätt om GAD-antikroppar är negativa, men klinisk misstanke om LADA föreligger (t.ex. låg C-peptid). Observera att såväl LADA som typ 1-diabetes kan förekomma hos överviktiga personer.

När krävs akut omhändertagande?

Barn och ungdomar: Barn med typ 1-diabetes har ofta ett akut insjuknande med tydliga symtom, höga plasmaglukosvärden och ketoacidos.

Alla barn med nydebuterad diabetes skall remitteras akut samma dag, oavsett allmäntillstånd, till Barn- och Ungdomskliniken, som också bör kontaktas per telefon.

I vissa fall föreligger tveksamhet och då gäller de gränser för diagnos som angetts ovan och att värdena kontrolleras om. Tonåringar med kraftig övervikt riskerar liksom vuxna att insjukna i typ 2-diabetes. Detta är än så länge ovanligt i Sverige.

Vuxna: Alla med nydebuterad typ 1-diabetes skall remitteras in akut samma dag, gäller även misstänkt typ 2-diabetes med allmänpåverkan och höga blodsockervärden.

Screening av diabetes

Riskpatienter (hjärtkärlsjuka, hypertoniker, bukfeta, personer med lipidrubbningar, hereditet för typ 2-diabetes, genomgången graviditetsdiabetes, parodontit) bör rekommenderas årlig screening, särskilda riskpatienter (t.ex. kortisonbehandlade) oftare.

Rekommenderad metod är ”slumpmässigt” ickefastande kapillärt plasmaglukos. Som gräns för positivt screeningprov föreslås kP-glukos ≥8,7 mmol/L eller venöst glukos >7,8. Vid värde på eller över gränsen, överväg glukosbelastning (OGTT). Se diagnostabell 5.1.

Senast ändrad: