Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Bedömning kardiovaskulär risk

Bedömning av kardiovaskulär risk

Bedömningen baseras främst på blodfetter, andra sjukdomar och levnadsvanor och graderas från låg till mycket hög kardiovaskulär risk.

 • Vid etablerad hjärt-kärlsjukdom föreligger mycket hög risk för ny hjärt-kärlhändelse oavsett andra riskfaktorer.
 • Vid diabetes eller familjär hyperkolesterolemi bör specifika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom beaktas.
 • För patient utan etablerad hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller familjär hyperkolesterolemi används riskskattningen SCORE (se delkapitel Primärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar).

Mycket hög risk

 • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE ≥ 10 %.
 • Etablerad hjärt-kärlsjukdom.
 • Typ 2-diabetes med organskada (mikroalbuminuri, retinopati, neuropati).
 • Typ 2-diabetes med minst tre specifika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
 • Kronisk njursvikt med eGFR < 30 ml/min.
 • Familjär hyperkolesterolemi med minst en specifik riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Hög risk

 • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 5–9 %.
 • Totalkolesterol > 8 mmol/l eller LDL > 5 mmol/l.
 • Blodtryck ≥ 180/110 mmHg.
 • Rökare med > 20 paketår (antal paket innehållande 20 cigaretter per dag x antal år).
 • Typ 2-diabetes med duration ≥ 10 år eller 1–2 specifika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
 • Kronisk njursvikt med eGFR 30–59 ml/min.
 • Familjär hyperkolesterolemi utan någon specifik riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Måttlig risk

 • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 1–4 %.
 • Typ 2-diabetes vid ålder < 50 år med duration < 10 år och utan någon specifik riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Låg risk

 • Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE < 1 %.
 • Patient som inte uppfyller kriterier för mycket hög, hög eller måttlig risk.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hjärta-kärl.

Senast ändrad: