Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Somatisk sjukdom och påverkan vid psykisk sjukdom

Var uppmärksam på att metabola bieffekter samt effekter på hjärt- och kärlsystemen är vanliga vid läkemedelsbehandling med psykofarmaka, men att det finns stora skillnader mellan olika preparat. Överväg att kontrollera vikt, blodtryck, EKG, blodsocker och blodfetter före behandlingsstart samt vid pågående behandling för att följa metabola riskfaktorer.

Patienter med svåra psykiatriska sjukdomar har ofta svårigheter med att sköta kontakten med exempelvis sin vårdcentral för kontroller av somatiska sjukdomar. Dessa patienter har en avsevärt förkortad livslängd som, tillsammans med ovanstående, förklaras av att de får sämre vård för sina kroppsliga sjukdomar och för att det också är vanligt att de inte lever hälsosamt. Denna patientgrupp har extra stor vinst av kontinuitet i vården och fasta vårdkontakter som samverkar.

Förutom ovanstående föreslagna kontroller kan det också vara aktuellt med rådgivning kring basala rutiner såsom sömn, kost och fysisk aktivitet.

Tänk på att många psykofarmaka kan ge muntorrhet som biverkan. Patienten kan med hjälp av läkarintyg vara berättigad till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB). För Socialstyrelsens blankett se Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Vid misstänkt psykisk ohälsa, använd gärna självskattningsformuläret DSM-5 självskattning av aktuella symtom med DSM-5 tolkning. För bedömning av funktionsförmåga, ta gärna stöd av WHODAS.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Psykiatri

Senast ändrad: