Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tobak

Tobaks påverkan på hälsan

Att undvika rökning och nikotin är den mest hälsofrämjande åtgärd som en person kan göra.

Rökning

Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökningen livet med tio år. Även personer som utsätts för miljötobaksrök, även kallad passiv rökning, drabbas av hälsorisker eftersom 75 % av röken från en cigarett sprids till omgivningen.

För rekommendationer om rökavvänjning, se kapitel Allergi, astma och KOL, Rökavvänjning.

Snusning

Snus ökar risken för typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, övervikt och kan ge skador på slemhinnor i munnen. För de som snusar ökar risken för allvarlig händelse vid hjärtinfarkt och stroke, med ökad risk för dödlighet.

Vid snusstopp sjunker puls och blodtryck redan under första dygnet. På sikt förbättras munhälsan och risken minskar för vissa sjukdomar, som exempelvis typ 2-diabetes.

Snusvanor ska dokumenteras. 

E-cigaretter och nya tobaks- och nikotinprodukter

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) innehåller oftast nikotin. Nivån av cancerframkallande ämnen är lägre, dock ses liknande negativa effekter på hjärta-kärl som man ser vid rökning av konventionella cigaretter. E-vätskorna och/eller deras aerosol kan ge cellskador på bland annat lungor och munhåla samt ge upphov till ännu okända hälsorisker. 

Även för nya tobaks- och nikotinprodukter som heat-not-burn (elektroniskt device som innehåller tobak) och vitt snus finns det hälsorisker. Riskerna är svåra att gradera då innehållet varierar från produkt till produkt.

Det saknas i nuläget kännedom om långtidseffekter för nya tobaks- och nikotinprodukter. Dessa produkter rekommenderas inte vid tobaksavvänjning.

 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna personer med särskild risk (prioritet 1) samt till vuxna personer som röker dagligen (prioritet 2).
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel/ läkemedel för rökavvänjning till vuxna med särskild risk (prioritet 2) och till vuxna som röker dagligen (prioritet 3).
  • Till unga under 18 år som använder tobak: kvalificerat rådgivande samtal alternativt webbaserad intervention (prioritet 3) eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel (prioritet 4). 
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1). 

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (2018). 

Rökfri i samband med operation

Personer som röker och ska genomgå en operation har en klart förhöjd risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen. Detta huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men också i form av lung- och hjärt-kärlkomplikationer. För mer information se regional rutin Rökfri och alkoholfri före och efter operation samt avsnittet om rökning i delkapitel Levnadsvanor inför operation.

Se även kapitel Allergi, astma och KOL, Rökavvänjning. 

Gravida och barn

Gravida och barn

Undvik all användning av nikotin under graviditet. Nikotin ökar risken för missfall, utomkvedshavandeskap, tillväxthämning av fostret, moderkaksavlossning eller föreliggande moderkaka, för tidig födsel samt plötslig spädbarnsdöd.

Barn till föräldrar som röker har en dubbelt så stor risk att få astma och en ökad risk för exempelvis infektioner i luftvägar eller öron.

Dokumentation

Dokumentation i VAS under sökord Tobaksvanor. Åtgärd dokumenteras under Tobaksrådgivning. Gravida dokumenteras i Obstetrix. Se manual VAS – Levnadsvanor eller Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention, Ohälsosamma levnadsvanor och Obesitas.

Senast ändrad: