Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tobak

Tobaks påverkan på hälsan

Att undvika rökning/nikotin är den mest hälsofrämjande åtgärd som en person kan göra.

Studier visar att självrapporterad tobakskonsumtion visar en god överensstämmelse med den konsumtion som kan mätas i biologiska markörer.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • Kvalificerat rådgivande samtal till vuxna personer med särskild risk (prioritet 1) samt till vuxna personer som röker dagligen (prioritet 2).
  • Rådgivande samtal till gravida som röker (prioritet 1).
  • Kvalificerat rådgivande samtal, alternativt webbaserad intervention till unga under 18 år som använder tobak (prioritet 3)
  • Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel/läkemedel för rökavvänjning (prioritet 3).

Snus ökar risken för typ 2 diabetes, vissa typer av cancer, övervikt och kan ge skador på slemhinnor i munnen. För de som snusar ökar risken för allvarlig händelse vid hjärtinfarkt och stroke, med ökad risk för dödlighet. Vid snusstopp sjunker puls och blodtryck redan under första dygnet och på sikt förbättras munhälsan och minskar risken för vissa sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2. Snusvanor ska dokumenteras.

E-cigaretter marknadsförs som en metod för att sluta röka samt för användning på platser där rökning är förbjuden. E-cigarett rekommenderas inte, se kapitel Allergi, astma och KOL, Rökavvänjning.

Dokumentation i VAS under sökord Tobaksvanor. Åtgärd dokumenteras under Tobaksrådgivning.

Tobaksfritt i samband med operation

Nationella riktlinjer framhåller vikten av rökfrihet inför operation.

Personer som röker och ska genomgå en operation har en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men också i form av lung- och hjärt-kärlkomplikationer.

Rökning hos personer som ska genomgå en operation innebär en mycket stor risk och åtgärden kvalificerat rådgivande samtal (med tillägg av nikotinläkemedel) har stor effekt på rökfrihet vid operationstillfället, och på rökfrihet efter 12 månader.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

  • Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå en operation (prioritet 1).

Hälso- och sjukvården kan erbjuda:

  • Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå en operation (prioritet 4).

En rutin finns som bygger på att närsjukvården särskilt ska uppmärksamma tobaksbruk hos patienten inför operation, informera och erbjuda stöd för tobaksavvänjning. Specialistvården ska fånga upp patientens eventuella tobaksbruk och säkerställa att patienten fått rätt tobaksavvänjningsstöd. Eventuellt kan operation bli nödvändig att senarelägga för att ge patienten tid att sluta röka och minska riskerna i och med ingreppet.

Regional rutin Tobaksfri operation för Region Halland.

Se även kapitel Allergi, astma och KOL, Rökavvänjning.

Gravida och barn

Gravida och barn

Undvik all användning av nikotin under graviditet. Nikotin ökar risken för missfall, utomkvedshavandeskap, tillväxthämning av fostret, moderkaksavlossning eller föreliggande moderkaka, för tidig födsel samt plötslig spädbarnsdöd

Barn till föräldrar som röker har en dubbelt så stor risk att få astma och en ökad risk för exempelvis infektioner i luftvägarna eller öronen.

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention/Ohälsosamma levnadsvanor.

Senast ändrad: