Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Fysisk aktivitet

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. All rörelse räknas.

Detta övergripande korta budskap bygger på den samlade evidensen om positiva effekter av fysisk aktivitet på såväl sömn som psykisk och fysisk hälsa och funktion, samt hälsorisker med långvarigt stillasittande. All rörelse räknas innebär att all fysisk aktivitet oavsett intensitet och omfattning räknas.

 • Alla vuxna bör vara regelbundet fysiskt aktiva och begränsa stillasittandet. Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • För betydande hälsovinster bör vuxna utföra pulshöjande fysisk aktivitet 150 till 300 minuter i veckan på måttlig intensitet eller 75 till 150 minuter i veckan på hög intensitet. Måttlig och hög intensitet kan kombineras. Aktiviteten bör spridas över veckan. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • För ytterligare hälsovinster bör vuxna dessutom utföra muskelstärkande fysisk aktivitet som involverar kroppens stora muskelgrupper minst 2 gånger i veckan. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • För att motverka hälsorisker bör vuxna begränsa stillasittandet. Tid i stillasittande bör bytas ut mot fysisk aktivitet, som kan vara på låg men ännu hellre på måttlig eller hög intensitet. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • De som inte kan begränsa stillasittandet bör sträva efter den övre nivån för rekommenderad pulshöjande fysisk aktivitet: 300 minuter i veckan på måttlig eller 150 minuter på hög intensitet. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • Individer som inte kan nå upp till rekommendationerna, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som tillståndet medger. För diagnosspecifika rekommendationer om fysisk aktivitet, se eFYSS.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR ska ges till de patienter som bedöms vara i behov av ökad fysisk aktivitet för att förebygga och/eller behandla sjukdom. Svensk FaR-behandling består av ett individuellt rådgivande samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination samt individuell planerad uppföljning. Resultat vid behandling med FaR:

 • Ökad fysisk aktivitet
 • Ökad fysisk kapacitet
 • Minskad tid i stillasittande
 • Förbättrad kardiovaskulär, metabol hälsa
 • Ökad hälsorelaterad livskvalitet och tilltro till förmåga

Följsamheten till FaR är bättre än vid långtidsbehandling med läkemedel.

FaR förskrivs i VAS (formulär LM – utfärda FaR) och ordineras i enlighet med eFYSS som ska användas som kunskaps- och beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR. Val av aktivitet baserar sig på patientens hälsotillstånd, diagnos, funktionsnivå, förutsättningar och intresse.

Lokala aktivitetskataloger

Till stöd för förskrivare finns också en lokal aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen visar ett urval av de aktiviteter som finns i respektive kommun och kan vara ett stöd för att hitta en lämplig aktivitet. Här finns också tips om exempelvis upplysta motionsspår och utegym. Aktivitetskatalogen finns att nå via Vårdgivarwebben. Där finns även information om Region Hallands riktlinjer för fysisk aktivitet på recept.

FaR för barn och unga

Barn och unga

Det vetenskapliga stödet för FaR till barn och unga är begränsat. Dock pågår studier och flera regioner, exempelvis VGR och Region Stockholm har positiva erfarenheter.

FaR kan förskrivas från ca 13 års ålder, med hänsyn tagen till mognad enligt Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – Prevention och behandling. Vårdnadshavare eller andra viktiga personer i den unges omgivning kan med fördel involveras vid samtycke. Utgångspunkten för förskrivningen är rekommendationer i FYSS, men då anpassat efter ålder samt med insikt om att rekommendationerna är framtagna utifrån evidens av effekt hos vuxna.

För en del diagnoser (astma, psykisk ohälsa, övervikt samt obesitas) finns specifika rekommendationer för barn och unga.

FaR till barn och unga kan innehålla aktiviteter för att bryta stillasittande, aktiva transporter och annan vardaglig fysisk aktivitet, eller träningsaktiviteter.

 

Fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 • Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk (prioritet 2), samt till vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Webbaserad intervention till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Rådgivande samtal till unga under 18 år som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 3).
 • Kvalificerat rådgivande samtal till gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva och som har ohälsosamma matvanor (prioritet 2).

Källa: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (2018)

Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga

Barn och unga

 • Uppmuntra föräldrar till att lägga sitt spädbarn på mage, gärna 30 minuter per dag, i vaket tillstånd. Magläget har visat främja motorik och styrka.
 • Fysisk aktivitet ger fysiska och psykiska hälsovinster hos barn och ungdomar.
 • Hos barn 0–5 år ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas.
 • Uppmuntra utomhusvistelse, då det ger mer rörelse och har visat sig ge färre infektioner. Större rörelseyta påverkar aktivitetsgraden positivt.
 • Alla barn och ungdomar i åldern 6–17 år rekommenderas i genomsnitt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet av främst pulshöjande karaktär på måttlig till hög intensitet. Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst 3 gånger i veckan. Ovanstående kan bestå av spontan lek, fysiskt aktiv transport, idrottsutövning eller annan form av rörelse.
 • Enligt Svenska Barnläkarföreningen bör barn inte använda skärmar alls före två års ålder och högst en timme om dagen vid 2–5 års ålder.
 • Barn och ungdomar som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som möjligt. Lite är bättre än inget.
 • Vuxna är viktiga förebilder.

Rekommendationer om fysisk aktivitet för gravida

 • Tidigare inaktiva kvinnor bör succesivt öka sin fysiska aktivitetsnivå – promenad är ett bra förstahandsval.
 • Alla gravida kvinnor utan medicinska komplikationer bör rekommenderas att utföra pulshöjande och muskelstärkande fysisk aktivitet som en del i en hälsosam livsstil. Regelbunden träning förbättrar eller bibehåller en god allmän kondition under graviditeten, vilket kan vara ett bra sätt att förbereda kroppen inför förlossning och tiden efteråt.
 • För att motverka hälsorisker bör alla kvinnor under och efter graviditet begränsa stillasittande.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet rekommenderas sammanlagt minst 150 minuter per vecka. Intensiteten bör vara måttlig. För den som tidigare varit fysiskt aktiv kan intensiteten vara högre.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas två gånger per vecka.
 • Bäckenbottenträning under och efter graviditet kan förebygga och behandla urinläckage.

Rekommendation om fysisk aktivitet för äldre

Äldre

 • Äldre personer har god effekt av fysisk aktivitet – det är aldrig för sent att börja.
 • Fysisk aktivitet leder till bättre hälsa, fysisk funktionsförmåga och hjärnfunktion, liksom till minskad risk för fall.
 • Alla äldre rekommenderas att begränsa stillasittande och vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet 150–300 minuter per vecka.
 • Alla äldre rekommenderas multikomponent fysisk aktivitet minst 2–3 gånger per vecka för att bevara fysisk funktion och förebygga fall och fallskador.
 • Multikomponent fysisk aktivitet är ett begrepp som avser träningspass som innehåller olika typer av träning. Balansträning bör ingå 2–3 gånger per vecka tillsammans med annan träning, främst styrketräning och funktionell träning.

Äldre personer utgör en heterogen grupp och fysisk aktivitet bör anpassas till den enskildes funktionsnivå och behov. Äldre som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan bör vara så aktiva som möjligt. 

Dokumentation

Dokumentera i VAS under sökord Fysisk aktivitetsnivå. Åtgärd dokumenteras under Fysisk aktivitetsrådgivning. Se manual VAS – Levnadsvanor respektive VAS – Fysisk aktivitet på recept (FaR) eller Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS. För ytterligare stöd se VAS-hjälpen eller webbutbildning VAS Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Mer information/länkar

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Prevention, Ohälsosamma levnadsvanor och Obesitas.

Senast ändrad: