Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Erektil Dysfunktion (ED)

Anamnes

 • Typ av besvär, sedan hur länge, konstanta eller varierande, förekomst av morgonerektion, förekomst av lustkänsla?
 • Familjeförhållanden?
 • Andra sjukdomar, tidigare operationer eller aktuella mediciner?
 • Rökning, alkoholvanor, övriga droger eller dopning?
 • Förväntningar på eventuell behandling?

Kroppsundersökning

Allmäntillstånd, manligt habitus, rutinreflexer, grovmotorik, pulsationer i ljumskar, yttre genitalia, genital sensibilitet samt prostatapalpation. Kontroll av blodtryck och EKG med avseende på kardiovaskulär risk.

Insjuknande i kardiovaskulär sjukdom kan föregås av ED flera år innan kardiella symtom uppträder. Kontrollera kardiovaskulära riskfaktorer!

Laboratorieprover

Kontroll av blodsocker och blodfetter.

Vid misstanke om endokrin rubbning, se kapitel Endokrinologi, Testosteronbrist (manlig hypogonadism). Testosteronvärden över 12 nmol/l är sällan orsak till ED och hormonell substitution är därför sällan motiverad. Prostatamalignitet bör uteslutas före eventuell substitutionsbehandling med testosteron.

Icke-farmakologisk behandling

Egenvård

Tipsa patienten om att läsa sidorna nedan. På dessa sidor finns bra information om tillståndet, behandlingar och hjälpmedel.

Informera patienten om att det finns hjälpmedel såsom penisring och vakuumpump, som säljs via de flesta apotekskedjorna.

Patienterna bör även få råd om levnadsvanor såsom:

 • Rökstopp vid rökning.
 • Viktreduktion vid övervikt.
 • Minskad alkoholkonsumtion utifrån dryckesvanor.
 • Ökad fysisk aktivitet vilket kan främja blodcirkulationen.

Samtalsbehandling

ED kan ofta ha psykologiska inslag, orsaker eller följder. Kontakt med sexologiskt kunnig terapeut kan vara av värde.

 • Män < 24 år är välkomna att söka för ED på någon av Hallands ungdomsmottagningar.
 • För män ≥ 24 år saknas tillgång till formell sexologisk kompetens i halländsk primärvård. Dock kan många psykologer/kuratorer i primärvård med åren ha fått god erfarenhet av samtal kring de psykologiska aspekterna av sexualitet och sexuella problem.

Farmakologisk behandling

Behandlingen av erektil dysfunktion (ED) inleds idag vanligen med perorala preparat. Vid otillräcklig effekt av perorala preparat kan lokal behandling testas. Peroral behandling bör inte kombineras med lokal behandling.

Peroral behandling (fosfodiesterashämmare)

Behandling med fosfodiesterashämmare relaxerar vid sexuell stimulering den glatta muskulaturen i corpora cavernosa och underlättar därmed blodfyllnaden.

Det finns idag fyra fosfodiesterashämmare: sildenafil, tadalafil, avanafil (Spedra) och vardenafil. Börja med högsta dosen och sänk sedan om effekten är tillräcklig. Erbjud gärna patienten att prova flera olika preparat.

Sildenafil och vardenafil har likartad effekt och duration medan tadalafil är mer långverkande. Avanafil är relativt ny och har snabbare tillslag. Vanligaste biverkan är huvudvärk. Alternativ är daglig dos tadalafil 5 mg.

Regelbunden användning av nitropreparat utgör absolut kontraindikation för fosfodiesterashämmare.

Fosfodiesterashämmare ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därför inte automatiskt till billigaste generika. Skriv "Kan bytas till billigaste preparat" i ordinationsanvisningen vid förskrivning av sildenafil, vardenafil och tadalafil, om receptfavorit inte används för ordination.

Vid sviktande effekt av peroral behandling kan remiss till urolog övervägas.

Lokal behandling

Lokal behandling bör inte kombineras med peroral behandling.

Lokal administrering av alprostadil finns för applikation intrauretralt (Bondil stift) eller topikalt (Vitaros kräm). Jämfört med intracavernös injektion har båda preparaten generellt en lägre effekt, men är tillräckligt effektiva för vissa patienter och kan vara av värde för patienter med dålig effekt av perorala preparat.

Intracavernös behandling med alprostadil (Caverject Dual) eller aviptadil/fentolamin (Invicorp) är indicerad när övriga beredningar inte är tillräckligt effektiva. Intracavernöst farmakatest kan utföras i närsjukvården alternativt kan patienten remitteras till urologmottagning för hjälp att initiera behandlingen. Muntlig och skriftlig information om förvaring, blandning och injektionsteknik ska ges. Börja med lägsta dos och titrera upp försiktigt. Kan användas maximalt en gång per dygn och högst tre gånger per vecka.

Patienten med lokal behandling ska informeras om att uppsöka akutmottagning vid erektion i mer än tre timmar (priapism)!

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: